Overslaan en naar de inhoud gaan
 

JURIDISCHE KENNISGEVING

Gebruiksvoorwaarden

Ingangsdatum: Woensdag 13 november 2019

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u de website gebruikt, deze zijn mogelijk gewijzigd sinds uw laatste bezoek aan de website.

Hierin worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van deze website. Op het gebruik van deze website zijn deze gebruiksvoorwaarden, ons privacybeleid en aanvullende beleidsdocumenten en overeenkomsten die van tijd tot tijd op deze website kunnen worden gepubliceerd van toepassing. Daarnaast is ook alle toepasselijke wet- en regelgeving van toepassing op het gebruik van deze website. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website en de daar opgenomen content, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – alle tekst, afbeeldingen, foto's, logo's, handelsmerken, geluiden, kunstwerken en computercodes (gezamenlijk ‘Content’), is het eigendom van Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (‘Alnylam’) en aan Alnylam gelieerde bedrijven en licentiegevers. Deze Content is auteursrechtelijk, merkenrechtelijk, en/of anderszins beschermd op grond van intellectueel eigendomsrecht.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als het verlenen of toekennen van enige licentie of recht om merken en handelsnamen van Alnylam te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Alle goodwill die wordt gegenereerd als gevolg van het gebruik van merken of handelsnamen van Alnylam en/of aan Alnylam gelieerde ondernemingen zal toekomen aan Alnylam. Alle bedrijfs- en productnamen van andere entiteiten zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Gebruik van de website en inhoud van Alnylam

De inhoud van deze website wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden. Alnylam zet zich in om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken op de website, maar geeft geen garanties met betrekking tot de inhoud van de website, zoals die in de huidige staat worden aangeboden. Daarnaast kan Alnylam niet garanderen dat de website ononderbroken werkt en vrij is van fouten.

De Content van deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of verwijderd. Daarnaast kan Alnylam deze website te allen tijde wijzigen, opschorten of uit de lucht halen, om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting aan enig persoon.

Het is toegestaan om Content van de website te downloaden, weergeven, afspelen, kopiëren en afdrukken, met inachtneming van het volgende:

  1. de Content mag uitsluitend voor niet-commerciële, persoonlijke en informatieve doeleinden worden gebruikt;
  2. alle copyright-, merk- en andere eigendomsrechten of identificerende informatie – met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de copyrightvermelding onder aan de pagina – moeten op alle kopieën van de Content worden vermeld;
  3. de Content mag op geen enkele wijze worden gewijzigd of aangepast; en
  4. afbeeldingen mogen niet los van de bijbehorende tekst worden gebruikt.

Verzoeken om toestemming voor ander gebruik dan hierboven beschreven, dienen te worden gericht aan media@alnylam.com. Alle rechten op de Content die daarin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.

Bepaalde product-, dienst-, of bedrijfsaanduidingen van andere bedrijven dan Alnylam worden mogelijk uitsluitend ter identificatie op de website vermeld. Neem contact op met de relevante bedrijven voor meer volledige informatie over dergelijke benamingen en de registratiestatus ervan. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen of toekennen van enige licentie of recht om deze website of Content van deze website te gebruiken, door middel van embedden of anderszins, behalve: (a) voor zover uitdrukkelijk toegestaan volgens deze voorwaarden; of (b) met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Alnylam of een derde die eigenaar is van het merk of auteursrechtelijk beschermd werk dat op deze website wordt weergegeven.

Medische informatie/voorwaarden

Alle inhoud die op onze website wordt geplaatst met betrekking tot medische aandoeningen en de behandeling daarvan is algemeen van aard en is uitsluitend bedoeld voor educatieve en algemene informatiedoeleinden. Als u een medische aandoening heeft die een behandeling nodig kan hebben, of als u specifieke medische vragen heeft, ga dan onmiddellijk naar uw eigen arts of zorgverlener. Niets op deze website is een vervanging voor professioneel medisch advies. Wij bieden geen medische diagnose of behandeling via deze website. Alleen uw arts of andere zorgverlener kan bepalen of een bepaalde medische behandeling voor uw geschikt is. Vraag altijd advies aan uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener voordat u met een medische behandeling begint of met eventuele vragen over een medische aandoening.

Uw privacy

De website van Alnylam maakt gebruik van cookies om de site en gebruikerservaring te verbeteren. Door verder gebruik van onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, raadpleegt u ons Cookiebeleid. Als u meer informatie over ons gebruik van persoonlijke gegevens in het algemeen wilt ontvangen, raadpleegt u ons Privacybeleid.

Geen garanties

De Content op deze website wordt aangeboden zoals die beschikbaar is gemaakt.

Alnylam sluit uitdrukkelijk elke expliciete of stilzwijgende garantie van enigerlei aard uit ten aanzien van enig aangelegenheid met betrekking tot deze website en/of Content, met inbegrip van maar niet beperkt tot de stilzwijgende garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid en afwezigheid van inbreuk.

Verder garandeert Alnylam niet dat: i) de website en/of Content accuraat, volledig, foutloos of betrouwbaar zijn; ii) dat het gebruik van de website en/of Content geen inbreuk plegen op de rechten van derden; iii) de functionele aspecten van de website en/of Content foutloos zijn; iv) defecten worden verholpen; en v) de servers die de website en Content beschikbaar stellen, geen virussen of andere schadelijke componenten bevatten.

Het gebruik van de website en/of Content is voor uw risico en alles op de website wordt aan u geleverd op een “in de zich alsdan bevindende staat” en “zoals beschikbaar” zonder enige vorm van garantie, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend.

Indien u Content van deze website downloadt, doet u dat naar eigen keuze en voor eigen risico. U bent verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal.

Hoewel de Content van deze website regelmatig wordt bijgewerkt, is Alnylam niet verplicht deze informatie bij te werken en is Alnylam niet aansprakelijk voor het bijwerken van dergelijke Content.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toelaatbaar bij wet, is Alnylam of een aan Alnylam gelieerde onderneming, dochteronderneming, agenten of vertegenwoordigers (gezamenlijk: “Alnylam-Partijen”) niet aansprakelijk jegens u of enige ander voor schade of verliezen van welke aard dan ook die voortvloeien uit of in samenhang met het gebruik van de website of de Content, hetzij directe of indirecte, incidentele, (vervolg)schade of anderszins.

Alnylam wijst bijvoorbeeld enige en alle aansprakelijkheid af voor verlies van gebruik, stagnatie van de bedrijfsvoering, winstderving of gegevensverlies ongeacht de vorm waarin dit plaatsvindt.

In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van de Alnylam-Partijen (collectief en als geheel) voor schade hoger zijn dan het bedrag dat u Alnylam in de afgelopen zes (6) maanden heeft betaald, of, indien dit hoger is, honderd US dollar (US$100). Omdat beperkingen op de duur van stilzwijgende garanties of de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid wegens gevolgschade of bijkomende schade in bepaalde rechtsgebieden niet is toegestaan, is de bovenstaande beperking mogelijk niet of slecht gedeeltelijk op u van toepassing.

Vrijwaring en ontheffing

U gaat ermee akkoord de Alnylam-Partijen schadeloos te stellen, te ontheffen van alle aansprakelijkheden en te vrijwaren tegen alle vorderingen, schaden, kosten en uitgaven, met inbegrip van kosten voor juridische bijstand, als gevolg van of in verband met uw gebruik van de website.

Links naar websites van derden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op www.alnylam.com. Als extra service van Alnylam aan u kan de website links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van en worden beheerd door derden en niet door Alnylam worden onderhouden. Alnylam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze gelinkte websites en onthoudt zich van elke verklaring omtrent de inhoud of juistheid van materiaal op dergelijke sites. Zelfs indien dergelijke derden met Alnylam zijn verbonden heeft Alnylam geen zeggenschap over dergelijke gelinkte websites, die elk hun eigen reglementen inzake privacy en gegevensbescherming hebben en van Alnylam onafhankelijke wettelijke reglementen hanteren. Het bezoeken van gelinkte websites van derden geschiedt volledig voor uw eigen risico.

Geen impliciete goedkeuringen

In geen geval dient een verwijzing naar een derde partij of het product of de dienst van een derde partij te worden opgevat als een goedkeuring door Alnylam van die derde partij of van een product dat, of dienst die door een derde partij wordt aangeboden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Gebruiksvoorwaarden en de uitleg daarvan is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen naar aanleiding van de gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de website, tenzij dwingendrechtelijke Nederlandse en/of internationale wetgeving een andere bevoegde rechter aanwijst.

Vorderingen als gevolg van of in verband met de website en deze gebruiksvoorwaarden moeten binnen één (1) jaar na het ontstaan van de oorzaak worden ingesteld, anders wordt de rechtsvordering definitief uitgesloten.

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook onafdwingbaar wordt verklaard, wordt de desbetreffende bepaling geacht scheidbaar te zijn en doet deze geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen

Alnylam kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik wijzigen.  

Volledige overeenkomst

Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst en wordt niet gewijzigd, tenzij schriftelijk ondertekend door beide partijen of nieuw gepubliceerd door Alnylam, zoals hierboven beschreven.

Aanvullende informatie

Indien u vragen hebt over de bovenstaande rechten en beperkingen, verzoeken we u via alnylam.nl/contact contact op te nemen met Alnylam.

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN DISCLAIMER

Deze website en de documenten van (of rechtstreeks toegankelijk via) deze website kunnen verklaringen, ramingen of prognoses omvatten die worden beschouwd als “toekomstgerichte verklaringen” in de zin van de federale effectenwetgeving van de Verenigde Staten.

Deze toekomstige verklaringen bevatten onder meer verklaringen over onze verwachtingen, bedrijfsplannen, prognoses en bedrijfsresultaten in de toekomst en andere verklaringen met de woorden ‘gelooft’, ‘verwacht’, ‘voorziet’, ‘plant’, ‘schat’ en vergelijkbare uitdrukkingen. Deze toekomstige verklaringen zijn gebaseerd op de thans beschikbare informatie, bedrijfsplannen en prognoses omtrent toekomstige gebeurtenissen en trends. Er zijn een aantal belangrijke factoren waardoor de werkelijke resultaten van Alnylam wezenlijk zouden kunnen verschillen van de resultaten die zijn aangegeven in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Alnylam aanvaardt geen verplichting om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.

DISCLAIMER GEGEVENS HISTORISCHE AANDELENKOERS

Deze gegevens worden verstrekt voor het gemak van de aandeelhouders en zijn alleen voor informatieve doeleinden. Deze gegevens zijn niet bedoeld voor en mogen niet worden gebruikt voor handelsdoeleinden. Noch Alnylam noch haar dataleveranciers garanderen de juistheid of volledigheid van de getoonde aandelenkoers of andere gegevens, noch is er een dergelijke partij op enigerlei wijze aansprakelijk jegens de gebruiker van de gegevens of enige andere persoon voor verdagingen, onnauwkeurigheden of fouten of het weglaten van dergelijke gegevens of de verzending ervan, of voor enige actie die op basis daarvan wordt ondernomen of voor enige schade die daaruit voortvloeit. Investeerders worden eraan herinnerd dat historische en actuele gegevens over de prestaties van de aandelenkoers niet noodzakelijkerwijs indicatief zijn voor toekomstige prestaties.

Cookiestatement

Als u onze website bezoekt kan informatie over uw browser worden opgeslagen of worden opgehaald in de vorm van cookies. Meer informatie over cookies en hoe u ze kunt beheren vindt u in ons Cookiebeleid. Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies overeenkomstig deze Kennisgeving cookies. In het bijzonder accepteert u het gebruik van cookies van derden voor de beschreven doeleinden. Als u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, dient u deze volgens de instructies in de Cookiebeleid uit te schakelen, bijvoorbeeld door uw browserinstellingen dusdanig te wijzigen dat cookies van deze website niet op uw computer of mobiele apparaat kunnen worden geplaatst.

Voor meer informatie over de manier waarop wij cookies op onze website gebruiken verwijzen wij u naar onze Cookiebeleid.