Skip to main content
 

JURIDISCHE

Gebruiksvoorwaarden

Ingangsdatum: 13 november 2019

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze website bezoekt

OP TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE ZIJN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ONS PRIVACYBELEID EN AANVULLENDE BELEIDSLIJNEN EN OVEREENKOMSTEN VAN TOEPASSING DIE VAN TIJD TOT TIJD OP DE WEBSITE KUNNEN WORDEN GEPUBLICEERD, EVENALS ALLE TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING. DOOR GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE GEEFT U AAN DAT U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ACCEPTEERT. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, HEBT U GEEN TOESTEMMING OM DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN.

Intellectuele-eigendomsrechten

Deze website en de daarin opgenomen informatie, inclusief maar niet beperkt tot alle tekst, afbeeldingen, foto's, logo's, handelsmerken, geluiden, artwork en computercodes (gezamenlijk ‘Inhoud’), is het eigendom van Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (‘Alnylam’) en aan Alnylam gelieerde bedrijven en licentiegevers, en is beschermd tegen onbevoegd kopiëren en verspreiden door auteurswetten, handelsrecht, internationale verdragen en andere intellectuele-eigendomswetten in de Verenigde Staten en andere landen. Alle handelsmerken, servicemerken en logo's die op deze website worden weergegeven met betrekking tot Alnylam zijn ofwel gedeponeerde ofwel niet-gedeponeerde handelsmerken of handelsnamen van Alnylam en/of aan Alnylam gelieerde ondernemingen (collectief de ‘Alnylam-merken’). Niets in deze Gebruiksvoorwaarden dient te worden opgevat als de toekenning van, door implicatie, uitsluiting of anderszins, enige licentie of enig recht om Alnylam-merken te gebruiken die op de website worden weergegeven, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, per geval. Alle cliënteel die wordt gegenereerd als gevolg van het gebruik van Alnylam-merken en/of aan Alnylam gelieerde ondernemingen, voor zover van toepassing. Alle bedrijfs- en productnamen van andere entiteiten zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Gebruik van de website en inhoud van Alnylam

De inhoud van deze volledige website wordt door Alnylam uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden. Hoewel Alnylam redelijke inspanningen zal verrichten opdat nauwkeurige en actuele inhoud aan deze website toegevoegd wordt, geeft Alnylam geen garantie of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van enige inhoud. Daarnaast kan Alnylam niet garanderen dat de inhoud van deze website niet is aangetast door technische storingen of niet-toegestane aanpassingen. De inhoud van deze website kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alnylam kan op elk moment inhoud op deze website wijzigen of van deze website verwijderen. Alnylam kan deze website op elk moment om elke willekeurige reden aanpassen, opschorten of uit de lucht halen, zonder kennisgeving of kosten of verplichting aan wie dan ook. De website kan onbeschikbaar worden als gevolg van onderhoud of storing van computerapparatuur of andere redenen. U kunt informatie downloaden, weergeven, afspelen, kopiëren en afdrukken, onderhavig aan het volgende:

  1. Informatie mag uitsluitend voor niet-commerciële, persoonlijke, informatieve doeleinden worden gebruikt;
  2. alle kennisgevingen met betrekking tot auteursrecht, handelsmerken en andere eigendomsrechten of identificatiegegevens moeten worden weergegeven op alle exemplaren, inclusief maar niet beperkt tot de kennisgeving met betrekking tot het auteursrecht onderaan op de pagina;
  3. de informatie mag op geen enkele wijze worden gewijzigd of aangepast; en
  4. er mogen geen afbeeldingen gescheiden van de bijbehorende tekst worden gebruikt.

Andere dan hierboven beschreven verzoeken om toestemming voor gebruik van Inhoud moeten worden ingediend bij media@alnylam.com. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden toegekend, zijn voorbehouden. Gelieve er rekening mee te houden dat Alnylam haar intellectuele-eigendomsrechten zo ver als wettelijk is toegestaan handhaaft. Bepaalde aanduidingen van producten, diensten of bedrijven voor andere bedrijven dan Alnylam worden mogelijk uitsluitend ter identificatie op de website vermeld. Neem contact op met de relevante bedrijven voor meer volledige informatie over deze aanduidingen en de registratiestatus ervan. Niets op deze website dient te worden opgevat als de toekenning van, door implicatie, niet-ontvankelijkheid of anderszins, enige licentie of enig recht om deze website of Inhoud op deze website te gebruiken als deelpagina op een website of anderszins, behalve: (a) voor zover uitdrukkelijk toegestaan volgens deze Gebruiksvoorwaarden; of (b) met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Alnylam of een derde die het handelsmerk of auteursrecht bevat op materiaal dat op deze website wordt weergegeven.

Medische informatie/voorwaarden

ALLE OP ONZE WEBSITE GEPLAATSTE INHOUD DIE VERBAND HOUDT MET MEDISCHE TOESTANDEN EN DE BEHANDELING DAARVAN IS ALGEMEEN VAN AARD EN UITSLUITEND BEDOELD VOOR EDUCATIEVE EN ALGEMEEN INFORMATIEVE DOELEINDEN. MOCHT U EEN MEDISCHE AANDOENING HEBBEN DIE MOGELIJK BEHANDELING VEREIST, OF INDIEN U EEN SPECIFIEKE MEDISCHE VRAAG HEBT, DIENT U ZO SPOEDIG MOGELIJK UW EIGEN ARTS OF ZORGVERLENER TE RAADPLEGEN. NIETS OP DEZE WEBSITE GELDT ALS VERVANGING VAN PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES. WIJ BIEDEN GEEN MEDISCHE DIAGNOSES OF BEHANDELINGEN OP DEZE WEBSITE AAN EN GEEN VAN DE IN DEZE WEBSITE VERVATTE INHOUD MAG WORDEN GEÏNTERPRETEERD ALS MEDISCH ADVIES OF DIENSTEN VAN WELKE AARD DAN OOK. UITSLUITEND UW ARTS OF ANDERE GEZONDHEIDSZORGPROFESSIONALS KUNNEN BEPALEN OF EEN BEPAALDE MEDISCHE BEHANDELING GESCHIKT VOOR U IS. RAADPLEEG ALTIJD UW ARTS OF OVERIGE BEVOEGDE ZORGVERLENER VOORDAT U EEN BEHANDELING BEGINT OF INDIEN U VRAGEN HEBT OVER EEN MEDISCHE TOESTAND.

Uw privacy

De website van Alnylam maakt gebruik van cookies om de site en gebruikerservaring te verbeteren. Door verder te lezen op onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, raadpleegt u ons Cookiebeleid. Indien u meer informatie over ons gebruik van persoonsgegevens in het algemeen wilt ontvangen, raadpleegt u ons Privacybeleid.

Geen garanties

DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE WORDT AANGEBODEN ‘ZOALS DEZE IS OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID’, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN TITEL OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID OF NIET-INBREUK, ANDERS DAN DE GARANTIES DIE WORDEN OPGELEGD EN NIET UITGESLOTEN, BEPERKT OF GEWIJZIGD MOGEN WORDEN, ONDER DE WETGEVING DIE OP DEZE OVEREENKOMST VAN TOEPASSING IS. SPECIFIEK, MAAR ZONDER BEPERKING, GARANDEERT ALNYLAM NIET DAT: (i) DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE JUIST, NAUWKEURIG, BETROUWBAAR OF VOLLEDIG IS; (ii) DE FUNCTIES OP DEZE WEBSITE ONONDERBROKEN EN FOUTLOOS WORDEN AANGEBODEN; (iii) DEFECTEN WORDEN VERHOLPEN, OF (iv) DAT DEZE WEBSITE OF DE SERVER(S) WAAROP DEZE BESCHIKBAAR WORDT GESTELD, VRIJ IS/ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN DE BESCHIKBARE INHOUD OP DEZE WEBSITE GESCHIEDT UITSLUITEND OP UW EIGEN RISICO. HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER OM TE CONTROLEREN OF INHOUD DIE VAN DEZE WEBSITE WORDT GEDOWNLOAD, VRIJ IS VAN VIRUSSEN, WORMEN, TROJAANSE PAARDEN OF ANDERE ONDERDELEN VAN POTENTIEEL SCHADELIJKE AARD. HOEWEL DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE REGELMATIG WORDT BIJGEWERKT, IS ALNYLAM NIET VERPLICHT DEZE INFORMATIE BIJ TE WERKEN, EN ALNYLAM IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR HET NIET BIJWERKEN VAN DERGELIJKE INFORMATIE. ALNYLAM NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, BETROUWBAARHEID OF HET NUT VAN DE INHOUD DIE OPENBAAR WORDT GEMAAKT OF TOEGANKELIJK IS VIA DEZE WEBSITE. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM INHOUD OP DEZE WEBSITE TE CONTROLEREN VOORDAT U EROP VERTROUWT.

Beperking van aansprakelijkheid

ALNYLAM OF AAN ALNYLAM GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, AGENTEN OF VERTEGENWOORDIGERS (GEZAMENLIJK de ‘ALNYLAM-PARTIJEN’) ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS U OF IEMAND ANDERS VOOR SCHADE OF VERLIEZEN VAN WELKE AARD DAN OOK DIE HET GEVOLG ZIJN VAN TOEGANG TOT, HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD OP DEZE WEBSITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT INCIDENTELE SCHADE, BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SCHADEVERGOEDING MET EEN BOETEKARAKTER, MEERDERE OF ANDERE INDIRECTE SCHADE, ZELFS ALS ALNYLAM EN/OF DE TOEPASSELIJKE ALNYLAM-PARTIJ OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ALNYLAM-PARTIJEN (COLLECTIEF EN ALS GEHEEL) JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN OF OORZAKEN HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT U ALNYLAM IN DE AFGELOPEN ZES (6) MAANDEN HEBT BETAALD, OF, INDIEN DIT HOGER IS, HONDERD DOLLAR ($100). IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN. DERHALVE ZIJN SOMMIGE VAN DE HIERBOVEN GENOEMDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. INDIEN U ONTEVREDEN BENT MET ONDERDELEN VAN DE WEBSITE, DE INHOUD EN/OF DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL HET STOPPEN VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

Vrijwaring en ontheffing

U gaat ermee akkoord de Alnylam-partijen te vrijwaren, ontheffen en niet aansprakelijk te stellen voor alle vormen van verliezen, schade, onkosten, inclusief redelijke juridische kosten, rechten, vorderingen, procedures van welke aard dan ook en letsel (inclusief overlijden) als gevolg van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, inhoud van gebruikers, uw inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden of uw inbreuk op rechten van andere partijen. Indien u een inwoner van California bent, doet u afstand van artikel 1542 van de California Civil Code, waarin staat: “A general release does not extend to claims which the creditor does not know or suspect to exist in his favor at the time of executing the release, which if known by him must have materially affected his settlement with the debtor.” (Een algemene vrijwaring geldt niet voor vorderingen waarvan de schuldeiser op het moment van het uitvoeren van de vrijgave niet weet of vermoedt dat deze in zijn voordeel bestaan en die indien hem bekend was van substantiële invloed op zijn regeling met de schuldenaar zou zijn.) Indien u een inwoner van een ander rechtsgebied bent, doet u afstand van elke vergelijkbare wettelijke bepaling of rechtsbeginsel.

Koppelingen naar websites van derden

DDeze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op www.alnylam.com. Deze website kan koppelingen naar websites van andere partijen bevatten. Deze koppelingen worden u aangeboden als service en Alnylam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gekoppelde websites. Externe websites waartoe u toegang verkrijgt vanaf deze websites, zijn onafhankelijk van Alnylam en Alnylam heeft geen controle over de inhoud van die website. Daarnaast impliceert een koppeling naar een website die niet tot Alnylam behoort niet dat Alnylam het eens is met of verantwoordelijkheid aanvaardt of aansprakelijk is voor de inhoud of het gebruik van een dergelijke website. Uw koppeling naar andere websites geschiedt op eigen risico en u bent er zelf voor verantwoordelijk om u te informeren over en te voldoen aan de gebruiksvoorwaarden en andere voorwaarden die op deze websites worden gepubliceerd.

Geen impliciete goedkeuringen

In geen geval dient een verwijzing naar een derde partij of het product of de dienst van een derde partij te worden opgevat als een goedkeuring van of borgstelling voor die derde partij door Alnylam. Hetzelfde geldt voor een product dat of dienst die door een derde partij wordt aangeboden.

Export van gegevens

De Amerikaanse exportcontrolewetten verbieden de export van bepaalde technologische gegevens naar bepaalde landen, gebieden en personen. Geen enkel Inhoud van deze site mag op geen enkele wijze gedownload of geëxporteerd worden die strijdig is met de wetgeving van de Verenigde Staten.

Rechtsbevoegdheid

Alnylam beweert op geen enkele wijze dat de Inhoud van deze website aanvaardbaar of bruikbaar is buiten de Verenigde Staten. Iedere gebruiker die ervoor kiest om deze site buiten de Verenigde Staten te bezoeken, doet dit op eigen initiatief en is verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving, indien en voor zover zulks van toepassing is.

Toepassing van de Gebruiksvoorwaarden

Indien u vragen hebt over de bovenstaande rechten en beperkingen, verzoeken we u via alnylam.nl/contact contact op te nemen met Alnylam.

Toekomstgerichte verklaringen disclaimer

U gaat ermee akkoord dat alle zaken met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van deze site, met inbegrip van alle geschillen, worden beheerst door het recht van de Verenigde Staten en de Commonwealth van Massachusetts, met uitzondering van de bepalingen inzake internationaal privaatrecht. U stemt ermee in u te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Boston, Massachusetts en u maakt geen bezwaar tegen de rechtsmacht of bevoegdheid van dergelijke rechtbanken. Elke vordering of geschil dat voortvloeit uit deze gebruiksvoorwaarden moet binnen een termijn van één (1) jaar na de datum waarop de oorzaak voor die vordering of rechtsvervolging ontstaat worden ingediend, na verloop van welke het uitgesloten wordt. Indien enig deel van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, zal dat deel als splitsbaar worden beschouwd en zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet beïnvloeden. Alnylam kan, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door dit bericht bij te werken.

Integraal karakter van het akkoord

Onderhavige gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de zaken die hierin zijn opgenomen, en deze bepalingen kunnen enkel en alleen schriftelijk worden gewijzigd met de handtekening van beide partijen of door een eenzijdige update van deze tekst door Alnylam, zoals hierboven beschreven.

VERKLARINGEN EN BEDINGEN VAN TOEKOMSTIGE NIET-AANSPRAKELIJKHEID

Deze site en de documenten die het bevat (of die direct toegankelijk zijn vanuit voornoemde site) omvatten toekomstgerichte verklaringen (forward-looking statements) in de zin van de wet van de wet van de Verenigde Staten “Private Securities Litigation Reform Act” van 1995, in het bijzonder die verklaringen betreffende onze verwachtingen, plannen, doelstellingen, en toekomstige resultaten, evenals een andere verklaringen die de woorden ,,geloven", ,,verwacht", ,,voorziet", ,,bedoelt", ,,overweegt" en gelijkaardige uitdrukkingen bevatten. Er is een groot aantal belangrijke factoren die wezenlijke verschillen kunnen doen ontstaan tussen de effectieve resultaten en de resultaten die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen aangegeven zouden kunnen zijn, met inbegrip van onze benadering van de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, een onzeker proces dat nooit mag leiden tot de ontwikkeling van verkoopbare producten; het verkrijgen, behouden en beschermen van onze intellectuele eigendom; ons vermogen om onze octrooien af te dwingen tegen de inspanningen van overtreders en onze octrooiportefeuille te verdedigen tegen aanvallen van andere bedrijven; ons vermogen om de nodige financiering voor onze bedrijfsactiviteiten te verkrijgen; onze afhankelijkheid van andere bedrijven om onze producten te ontwikkelen, te produceren, op de markt te brengen, te verkopen en te distribueren; de succesvolle ontwikkeling van producten, alle componenten die zich momenteel in een vroeg ontwikkelingsstadium bevinden; het verkrijgen van vergunningen van de administratieve overheden voor onze producten; de concurrentie van andere bedrijven die soortgelijke technologieën gebruiken als de onze en van andere bedrijven die producten met soortgelijke toepassingen ontwikkelen; onze afhankelijkheid van onze medewerkers; onze relatief korte ervaring op het gebied van activiteiten en andere factoren die we van tijd tot tijd vinden in onze deponeringen bij de Securities and Exchange Commission in de Verenigde Staten. Alnylam verklaart dat zij niet voornemens of verplicht is enige toekomstgerichte verklaring te herzien volgend op nieuwe omstandigheden of feiten die zich voordoen na de datum waarop de eerste verklaring werd afgelegd.

VERKLARING VAN NIET-AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE AANDELENKOERS

Deze gegevens worden verstrekt voor de gerieflijkheid van de aandeelhouders en enkel en alleen voor informatieve doeleinden. Deze gegevens zijn niet bedoeld voor en mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Noch Alnylam, noch haar gegevensleveranciers garanderen de juistheid of volledigheid van de weergegeven aandelenkoersen of andere enige andere gegevens. Eveneens kan geen van deze partijen op enigerlei wijze door de gebruiker van de gegevens of enige andere persoon aansprakelijk worden gesteld, in geval van vertraging, onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen in de gegevens of in de overdracht ervan, of voor enige handelingen die gesteld worden op basis van de gegevens of voor enige schade die daaruit voortvloeit of veroorzaakt wordt. Beleggers worden erop gewezen dat historische en actuele gegevens over de prestaties van aandelen op de aandelenkoers niet noodzakelijkerwijs indicatief zijn voor toekomstige prestaties.

Kennisgeving met betrekking tot Cookies

Indien u onze website bezoekt, kan deze laatste informatie over uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Vindt u meer informatie over cookies en hoe u deze kunt beheren vindt u in ons Cookiebeleid. Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies overeenkomstig deze Kennisgeving. In het bijzonder accepteert u het gebruik van cookies van derden voor de beschreven doeleinden. Indien u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, dient u deze volgens de instructies vervat in ons Cookiebeleid uit te schakelen, bijvoorbeeld door uw browserinstellingen dusdanig te wijzigen opdat cookies van deze website niet op uw computer of mobiele apparaat kunnen worden geplaatst.

Voor meer informatie over de manier waarop wij cookies op onze website gebruiken verwijzen wij u naar on Cookiebeleid.