Skip to main content
 

PRIVACYBELEID ALNYLAM PHARMACEUTICALS

Laatst bijgewerkt: 23 april 2021

Ons beleid, verklaringen en kennisgevingen met inzake de persoonlijke levenssfeer bevatten gedetailleerde informatie over de manier waarop gegevens met een persoonlijk karakter (“persoonsgegevens”) worden verwerkt door Alnylam Pharmaceuticals en haar gelieerde ondernemingen wereldwijd, meer bepaald met betrekking tot de manier waarop informatie kan worden onthuld alsook de rechten van betrokkenen.

Privacybeleid website

Deze website is in bezit van en wordt geëxploiteerd door Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (“Alnylam”, “wij”, “ons” of “onze”), een bedrijf dat is gevestigd onder de wetten van Delaware met geregistreerde zetel in 675 W Kendall Street, Cambridge, MA 02142, VS, tel.: 617.551.8200, fax: 617.551.8101, e-mail: info@alnylam.com.

Voor aanvullende informatie over Alnylam en haar aanwezigheid wereldwijd alsook] contactgegevens van haar gelieerde ondernemingen raadpleegt u onze bedrijfswebsite op www.alnylam.com/contact-us/.

Alnylam respecteert de privacy en persoonsgegevens van bezoekers van onze website. Dit privacybeleid beschrijft de soorten persoonsgegevens die wij verzamelen over bezoekers aan de website, de manier waarop wij die gegevens gebruiken en met wie wij die delen. Dit privacybeleid beschrijft ook (1) de maatregelen die wij nemen om de persoonsgegevens te beschermen en (2) uw rechten en voorrechten met betrekking tot het door ons verzamelen, gebruiken en onthullen van uw persoonsgegevens.

Dit privacybeleid voor de website is alleen van toepassing op persoonsgegevens die door Alnylam, of derden die namens ons en voor onze rekening als verwerkers handelen, via deze website worden verzameld en worden verwerkt voor de hierin uiteengezette doeleinden. Het beleid beschrijft niet de manieren waarop wij offline verkregen persoonsgegevens verzamelen of gebruiken, evenmin als het beleid of de praktijken van enige andere externe partijen inzake het verzamelen, gebruiken of openbaar maken die op onafhankelijke wijze persoonsgegevens via deze website verzamelen en verwerken.

Raadpleeg voor informatie over het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonsgegevens van gezondheidszorgbeoefenaars door Alnylam het document Privacykennisgeving voor gezondheidszorgbeoefenaars (Algemeen gebruik)

Raadpleeg voor informatie over het verzamelen, gebruiken en verwerken van uw persoonsgegevens met als doeleinde elektronische communicatie het document Privacykennisgeving en het instemmingsformulier voor elektronische communicatie

Raadpleeg voor informatie over het verzamelen, gebruiken en verwerken van uw persoonsgegevens met als doeleinde elektronische communicatie het document Kennisgeving directe communicatie marketing/e-mail

Raadpleeg voor informatie over het verzamelen, gebruiken en verwerken van uw persoonsgegevens die worden verzameld bij conferenties het document Privacykennisgeving voor gebruik van bij conferenties, symposia en andere evenementen verzamelde persoonsgegevens

Raadpleeg het document voor aanvullende informatie over het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonlijke gegevens met het oog op werving Alnylam Pharmaceuticals Recruitment Privacykennisgeving

Verzameling en gebruik van Persoonsgegevens

Alnylam respecteert de privacy van de bezoekers aan onze website en wij erkennen uw behoefte aan de gepaste bescherming en het gepaste beheer van de persoonsgegevens die u met ons deelt. U kunt onze website bezoeken zonder ook maar iets over uzelf prijs te geven. Als u contact met ons opneemt en ervoor kiest persoonsgegevens als uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres te verstrekken, verzamelen en gebruiken wij deze voor het doeleinde waarvoor u de gegevens aan ons hebt verstrekt, namelijk om op uw verzoek te reageren, om u te voorzien van de informatie waar u om hebt gevraagd (deze informatie kan betrekking hebben op onze producten of diensten of bestaan uit actuele informatie over bewustzijn met betrekking tot een ziekte) in de vorm van het verzenden van nieuwsbrieven of overig, om u facturen te sturen voor producten en diensten die u hebt aangevraagd, om producten en diensten die volgens ons interessant voor u kunnen zijn, te marketen, of om met u te communiceren voor andere doeleinden die blijken uit de omstandigheden of waarover wij u informeren als wij de persoonsgegevens van u verzamelen. Deze overige doeleinden kunnen bestaan uit het van tijd tot tijd monitoren van onze naleving van regelgeving, het samenstellen van profielen en persoonlijke informatie over u om gepaste educatie- en/of bewustzijnsprogramma's of gepaste mogelijkheden om met u samen te werken vast te stellen.

Geheimhouding van persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, delen of op andere wijze verspreiden bij derden, tenzij zoals bepaald in dit privacybeleid. Wij zullen uw persoonsgegevens onthullen aan andere gelieerde ondernemingen wereldwijd van Alnylam die ermee instemmen deze gegevens te behandelen volgens dit privacybeleid en toepasselijke wetten met betrekking tot gegevensbescherming. Persoonsgegevens zullen ook voor verdere verwerking worden overgedragen aan derden die voor en namens ons handelen, met het doeleinde of de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld of op andere wijze rechtmatig worden verwerkt, zoals levering van diensten, evaluatie van de bruikbaarheid van deze website, marketing, gegevensbeheer of technische ondersteuning. Deze derden zijn contractueel met ons overeengekomen persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken voor de afgesproken doeleinden en uw persoonsgegevens niet te verkopen of onthullen aan andere partijen, tenzij van rechtswege verplicht, voor zover door ons toegestaan of als uiteengezet in dit privacybeleid.

Persoonsgegevens die van u zijn verzameld, worden ook overgedragen aan derden indien deze site of een onderdeel daarvan en de klantgegevens die daarmee verband houden, worden verkocht, toegewezen of overgedragen, in welk geval wij eisen dat de koper of partij aan wie de site is toegewezen of overgedragen, de persoonsgegevens overeenkomstig dit privacybeleid behandelt. Daarnaast worden persoonsgegevens aan derden verstrekt als wij daartoe worden verplicht door een toepasselijke wetsbepaling, een rechterlijk bevel of overheidsregelgeving, of als deze gegevensverstrekking op andere wijze noodzakelijk is ter ondersteuning van een onderzoek naar een misdrijf of juridisch onderzoek of rechtszaak hier of in het buitenland.

Uw rechten inzake privacy

Telkens wanneer wij persoonsgegevens van u verwerken, nemen wij redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat deze gegevens correct en actueel zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

U heeft een recht op toegang tot uw persoonsgegevens. Als u zich ervan bewust wordt dat de persoonsgegevens die wij van u bewaren, onjuist, onvolledig, misleidend, irrelevant of verouderd zijn, heeft u het recht om de betreffende gegevens te controleren, bij te werken en/of te corrigeren. U beschikt ook over het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van uw persoonsgegevens om een reden die rekening houdt met uw persoonlijke situatie of zonder reden als het gaat om de verwerking voor commerciële doeleinden. U heeft ook het recht om in bepaalde omstandigheden een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

U beschikt ook over het recht om te vragen om uw persoonsgegevens over te dragen naar een ander bedrijf, in zoverre dit technisch mogelijk en wettelijk toegestaan is. U beschikt ook over het recht om te weten of u het onderwerp bent van automatische besluitvorming, waaronder profilering en hiertegen te protesteren.

Indien u contact met ons wilt opnemen voor het ontvangen van aanvullende informatie over ons gebruik van uw persoonsgegevens, of als u een van de bovenvermelde rechten wenst uit te oefenen, gelieve bijhorend aanvraagformulier van de betrokken persoon in te vullen of een e-mail te sturen naar privacy@alnylam.com of, indien u een inwoner bent van de EU/EER, een e-mail te sturen naar EUdataprivacy@alnylam.com of via het adres dat is opgegeven in het gedeelte “Voor aanvullende informatie” hieronder.

Indien de informatie waarover wij beschikken onvoldoende is om aan uw verzoek te voldoen, zullen wij bewijs van uw identiteit of aanvullende informatie vereisen voordat wij uw verzoek in behandeling kunnen nemen. Wij zullen pogen om de gevraagde informatie te verstrekken of de gevraagde wijzigingen door te voeren, voor zover toegestaan door toepasselijke privacywetgeving. In ieder geval zullen wij u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is antwoorden om u te op de hoogte te stellen over het resultaat van uw verzoek.

Indien wij niet tijdig op uw verzoek reageren, of indien uw verzoek geheel of gedeeltelijk is geweigerd of afgewezen, en/of indien u van mening bent dat uw rechten en vrijheden met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens zijn geschonden, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, indien u een Europese inwoner bent. Een lijst van controle-instanties in Europa en hun respectieve contactgegevens is hier beschikbaar: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Overdracht van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen, dragen we over naar derden of binnen Alnylam (naar overige gelieerde ondernemingen wereldwijd van Alnylam). Deze overdracht van persoonsgegevens omvat de overdracht van persoonsgegevens naar andere landen dan het land waarin deze gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Deze landen bieden mogelijk niet dezelfde mate van gegevensbescherming als het land waarin de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Wanneer wij uw persoonsgegevens aan deze overige landen overdragen, hebben wij gepaste maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te laten beschermen volgens dit Privacybeleid en alle toepasselijke wetten met betrekking tot gegevensbescherming.

In het bijzonder zorgen wij ervoor dat derden die persoonsgegevens van Alnylam ontvangen, contractueel zijn gebonden aan de naleving van wetten met betrekking tot gegevensbescherming en de beleidsregels van Alnylam, inclusief dit Privacybeleid. Wij zorgen er ook voor dat gemachtigd personeel dat persoonsgegevens behandelt, daartoe in gepaste mate is opgeleid en contractueel gebonden is tot vertrouwelijkheid.

Waar grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens plaatsvindt buiten de EER, zorgen wij voor een toereikende mate van gegevensbescherming in het land van bestemming door met derden passende contractuele regelingen te treffen dat de verantwoordelijken voor controle of verwerking waar nodig contractuele verplichtingen opgelegd krijgen voor grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens ten behoeve van verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers, indien toepasselijk.

Een bijgewerkte lijst van de gegevensverwerkers van Alnylam kan op verzoek beschikbaar worden gesteld per e-mail aan privacy@alnylam.com en, indien u een EU-inwoner bent, per e-mail aan EUdataprivacy@alnylam.com.

veiliging van informatie

Alnylam maakt gebruik van, in commercieel opzicht, redelijke administratieve, organisatorische, technische, medewerkers-gerelateerde en fysieke beveiligingsmaatregelen die zijn ontworpen om verlies, diefstal en ongeoorloofd(e) gebruik, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens die in ons bezit zijn, tegen te gaan.

Alnylam heeft redelijke stappen genomen om ervoor te zorgen dat geschikte technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden geïmplementeerd, niet alleen door Alnylam maar ook door verwerkers die voor of namens Alnylam handelen om de veiligheid van de verwerking van uw persoonsgegevens in algemene zin te garanderen.

Koppelingen naar externe websites

Als service aan onze bezoekers bevat deze website koppelingen naar andere websites waarvan wij denken dat deze voor u nuttige informatie kunnen bevatten. Dit zijn onder andere koppelingen naar websites die diensten aan ons leveren. Zoals meer gedetailleerd uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden van onze website, gelden voor deze websites de hierop gepubliceerde gebruiksvoorwaarden en andere bepalingen aangaande het gebruik, niet de hier beschreven beleidsregels en procedures. Wij kunnen niet garant staan voor de privacynormen die worden gehanteerd door de websites waarnaar wij een koppeling aanbieden, en zijn evenmin verantwoordelijk voor de inhoud van andere sites dan deze website, en dit privacybeleid is niet van toepassing op een website waarnaar een koppeling is opgenomen die niet van Alnylam is.

Bewaring van gegevens

Uw persoonsgegevens worden door Alnylam bewaard voor de beoogde doeleinden overeenkomstig wetten met betrekking tot gegevensbescherming en bedrijfsbeleidsregels. Zodra uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn, worden deze onmiddellijk verwijderd of geanonimiseerd, in overeenstemming met het beleid van Alnylam.

Kennisgeving cookies

Sommige pagina's van deze website kunnen van tijd tot tijd gebruikmaken van zogenaamde “cookies”: kleine bestanden die ter identificatie op uw harde schijf worden geplaatst. Deze bestanden worden gebruikt voor inschrijving op de website en de personalisatie van uw volgende bezoek aan onze website. Graag wijzen wij u erop dat cookies geen gegevens van uw harde schijf kunnen lezen. Uw webbrowser kan u de mogelijkheid bieden om een melding te krijgen als een cookie wordt ontvangen, waarbij u zelf kunt kiezen of u wel of niet de cookie accepteert. U kunt ook alle cookies weigeren door deze in uw browser uit te schakelen. Indien u geen cookies accepteert, is het mogelijk dat sommige voorzieningen op onze website niet naar behoren werken en dat u geen toegang tot bepaalde informatie op onze website kunt krijgen. Door de site te blijven gebruiken zonder instellingen te wijzigen gaat u echter akkoord met ons gebruik van cookies.

Als u meer informatie wenst over de manier waarop wij cookies op onze website gebruiken, raadpleegt u onze Cookiebeleid.

Ons beleid met betrekking tot kinderen

Wij zijn erg begaan met de bescherming van de privacy van kinderen. Graag wijzen wij u erop dat de inhoud en diensten van deze website niet zijn bestemd voor kinderen jonger dan 18 jaar of zijn ontworpen om de aandacht van deze kinderen te trekken. Er dienen via deze website geen persoonsgegevens naar Alnylam te worden verzonden door bezoekers die jonger dan 18 jaar zijn. Als wij ontdekken dat een gebruiker van deze website jonger dan 18 jaar persoonsgegevens heeft verstrekt of dat een gezondheidszorgbeoefenaar persoonsgegevens heeft verstrekt over een patiënt die jonger dan 18 is zonder toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt over dit kind, zullen wij deze persoonsgegevens onmiddellijk na relevante kennisgeving of verzoek in overeenstemming met ons privacybeleid verwijderen. Zoals hierboven aangegeven verzamelen wij geen persoonsgegevens, tenzij u die ons hebt verstrekt, met inbegrip van de leeftijd van de desbetreffende persoon.

Californische wet op online vertrouwelijkheid

Sommige webbrowsers bevatten een functie tegen het volgen (“Do Not Track” of “DNT”), of een soortgelijke functie die websites waarschuwt waarmee de webbrowser bericht dat en bezoeker niet wenst dat zijn online-activiteiten gevolgd worden. Als een digitale dienst die op een bepaald DNT-signaal reageert dat DNT-signaal ontvangt, kan de browser voorkomen dat die digitale dienst bepaalde persoonlijke informatie over de browsergebruiker verzamelt. Op de ingangsdatum bieden nog niet alle browsers de DNT-optie en zijn de DNT-signalen nog niet uniform. Om deze reden reageert Alnylam momenteel niet op DNT-signalen. Voor meer informatie over DNT-signalen, bezoek allaboutdnt.com.

Updates met betrekking tot het privacybeleid

Alnylam kan, op elk gewenst moment, dit privacybeleid herzien door deze publicatie bij te werken. Wanneer wij dit privacybeleid herzien, wordt de datum boven aan dit privacybeleid aangepast. Wij zullen persoonsgegevens blijven gebruiken en/of openbaar maken in overeenstemming met het privacybeleid dat van kracht is op het moment dat de gegevens worden verzameld, tenzij u akkoord bent gegaan met de toepassing van een bijgewerkte versie van het privacybeleid op gegevens die zijn verzameld terwijl een eerdere versie van het privacybeleid van kracht was.

Aanvullende informatie

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of bemerkingen hebt op de praktijken van deze website of uw interactie met deze website of privacy-gerelateerde zaken in algemene zin, neem dan per e-mail contact met ons op via privacy@alnylam.com of schriftelijk op het volgende adres:

Alnylam Pharmaceuticals, Inc
Attention: Privacy Officer
675 W Kendall Street
Cambridge, MA 02142 USA
Tel: 800.231.8685

Voor inwoners van de EU/EER:
De vertegenwoordiger van Alnylam in de EU bereikt u direct via eudataprivacy@alnyla.com. U kunt ons ook schriftelijk bereiken op:

Alnylam Netherlands B.V.
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam, Nederland
info@alnylam.nl
Tel: 0800 403 0002 / 020 3697850

De EU-privacyfunctionaris van Alnylam en de aangewezen Functionaris voor gegevensbescherming kunnen ook per e-mail worden benaderd via EUdataprivacy@alnylam.com.

U kunt schriftelijk contact met ons opnemen via:

ALNYLAM Switzerland GmbH
Attention: Legal department
Grafenauweg 4
6300 Zug
Switzerland

Bij overige vragen of problemen, onafhankelijk van uw woonplaats, kunt u ons bereiken per e-mail via info@alnylam.com of schriftelijk via:

Alnylam Pharmaceuticals, Inc
Attention: Corporate Communications
675 W Kendall Street
Cambridge, MA 02142 USA

Privacykennisgeving voor gezondheidszorgbeoefenaars (Algemeen gebruik)

Alnylam Pharmaceuticals en haar gelieerde ondernemingen (“Alnylam”, “wij”, “onze”, of “ons”) legt zich toe op het beschermen van uw privacy en zal alle redelijke inspanningen leveren om uw persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) te beschermen in overeenstemming met deze Privacykennisgeving (“Kennisgeving”), die van toepassing is op de Persoonsgegevens die zij verzamelt en verwerkt over Gezondheidszorgbeoefenaars (“GZBs”) en medewerkers/vertegenwoordigers van gezondheidszorgorganisaties (“GZOs”).

Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris voor gegevensbescherming (“FG”)

Elke entiteit van Alnylam handelt bij het verwerken van uw Persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke voor de doeleinden van deze Kennisgeving. Meer informatie over de gelieerde ondernemingen van Alnylam in Europa en de rest van de wereld en bijbehorende contactgegevens vindt u hier: http://www.alnylam.com/contact-us/

Het Alnylam EU Privacy Office en de aangewezen FG zijn verantwoordelijk voor toezicht op en monitoring van naleving door Alnylam van toepasselijke EU-wetten en -regels met betrekking tot gegevensbescherming bij het verwerken van uw Persoonsgegevens.

Het Alnylam EU Privacy Office en de aangestelde FG kunnen worden gecontacteerd via het volgende e-mailadres: eudataprivacy@alnylam.com.

Persoonsgegevens die Alnylam verzamelt en hun bron

Alnylam verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens die u aangaan. De soorten Persoonsgegevens die Alnylam verzamelt, hangen af van uw relatie met Alnylam en van toepasselijke wetten en regels, en kunnen de volgende categorieën omvatten:

Basispersoonsgegevens zoals identiteit en contactinformatie (bv. uw naam, post- en e-mailadres, en vaste en mobiele telefoonnummer); informatie over uw diploma's en professionele achtergrond, zoals uw kwalificaties en uw banden met organisaties of instellingen (bijv. titel, vakgebied, medisch specialisme, publicaties, interesses in Alnylam-producten en uw algemene behandelingsgewoonten), economische, financiële en betalingsinformatie, indien van toepassing.

Deze informatie kan direct van u of van externe informatiebronnen (zoals externe dienstverleners die gegevens en verwante diensten met betrekking tot gezondheidszorgbeoefenaars leveren) afkomstig zijn.

Voor een beter begrip van uw interesses en om er op in te spelen en om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens die Alnylam over u bewaart en verwerkt correct zijn, kan Alnylam alle Persoonsgegevens die u direct aan Alnylam hebt verstrekt, corrigeren of uitbreiden met Persoonsgegevens over u die Alnylam van derden ontvangt.

Wettigheid van verwerking

Alnylam verwerkt Persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende rechtsgronden:

In bepaalde gevallen kan Alnylam uw instemming vragen voor het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens. Mocht u ervoor kiezen uw instemming te verlenen, kunt u deze later zonder opgave van reden intrekken door contact met ons op te nemen volgens de beschrijving in het gedeelte ‘Contact met ons opnemen’. Het intrekken van instemming heeft geen invloed op gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden tot en met de datum van de intrekking.

In overige gevallen kan de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving of voor de uitvoering van een contract dat op u van toepassing is. De mogelijkheid bestaat dat u zich niet aan deze verwerking kunt onttrekken of dat uw keuze hiertoe ons vermogen beïnvloedt om onze overige contractuele verplichtingen jegens u na te komen.

In wederom andere gevallen kan Alnylam uw Persoonsgegevens verwerken op basis van haar legitieme belang in het communiceren met u over onze producten en diensten, over wetenschappelijk onderzoek en/of educatiemogelijkheden. U hebt het recht u te onttrekken aan deze verwerking van uw Persoonsgegevens. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen volgens de beschrijving in het gedeelte ‘Contact met ons opnemen’.

Hoe Alnylam uw Persoonsgegevens gebruikt

Alnylam verwerkt Persoonsgegevens over u voor een van de volgende doeleinden:

 • Om de verplichtingen van Alnylam uit te voeren in het kader van een contract met u;
 • Om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving;
 • Om waardeoverdrachten aan u als Gezondheidszorgbeoefenaar openbaar te maken, zoals vereist door wet- en regelgeving of om te voldoen aan toepasselijke branchenormen;
 • Om u te voorzien van bedrijfsinformatie over Alnylam;
 • Om u te voorzien van reclame-informatie over producten en diensten van het merk Alnylam en om op u gerichte reclameactiviteiten uit te voeren, met inachtneming van overige toepasselijke reglementaire voorwaarden (bijvoorbeeld, de Richtlijn betreffende de bescherming van online persoonsgegevens, “e-Privacy Richtlijn);
 • Om u op uw verzoek te voorzien van medische en wetenschappelijke informatie en updates;
 • Om rapporten van ongewenste voorvallen of klachten over de kwaliteit te behandelen;
 • Om u uitnodigingen te versturen voor promotie- of wetenschappelijke evenementen, bv. seminars, of om u voortgezette medische opleiding (CME)-uitnodigingen te versturen;
 • Om u uit te nodigen uw professionele inzichten met Alnylam te delen en om deel te nemen aan enquêtes en marktonderzoek-activiteiten; en/of
 • Om uw interesses en professionele ervaringen te verzamelen en analyseren om ons profiel van u als Gezondheidszorgbeoefenaar te verbeteren, waaronder door conclusies te trekken, om u te voorzien van gerichte reclame bv. van wetenschappelijke updates en om onze zakelijke relatie met u te verbeteren (dit profiel kan uw leeftijd en geslacht, medische specialiteit, voorschrijfgewoontes en meer bevatten).

De hierboven genoemde informatie wordt gedeeld via de kanalen voor elektronische communicatie van Alnylam, bv. door u aangepaste of niet-aangepaste berichten via e-mail of het internet te sturen of door contact met u op te nemen via uw kantoornummer of mobiele nummer (door middel van een telefonische oproep of sms), via fax, via de post of via de sociale media-accounts van Alnylam en websites met specifieke inhoud.

Alnylam zal uw Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in dit gedeelte zijn uiteengezet. De verwerking van uw Persoonsgegevens voor overige doeleinden wordt uitsluitend gedaan met voorafgaande kennisgeving en met uw specifieke instemming tot het verwerken van Persoonsgegevens voor overig mogelijk secundair gebruik of verdere doeleinden.

Met wie deelt Alnylam uw Persoonsgegevens?

Alnylam kan uw Persoonsgegevens overdragen aan overige gelieerde ondernemingen wereldwijd van Alnylam. Deze gelieerde ondernemingen kunnen op hun beurt Persoonsgegevens overdragen aan overige gelieerde ondernemingen van Alnylam. Alnylam kan ook een contract afsluiten met derden (externe dienstverleners) om activiteiten of functies met betrekking tot de hierboven opgegeven doeleinden geheel of gedeeltelijk namens Alnylam uit te voeren waarbij Persoonsgegevens over u worden gebruikt. In deze gevallen vereist Alnylam van deze derden dat zij voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming en bedrijfsbeleidsregels van Alnylam om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de met deze partijen gedeelde Persoonsgegevens te beschermen. Van deze derden wordt vereist dat zij ermee instemmen om Persoonsgegevens over u niet gebruiken of bekend maken, behalve voor zover noodzakelijk om diensten aan ons te kunnen leveren of diensten namens ons te kunnen uitvoeren, of, indien nodig, om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving.

Bovendien zijn alle gelieerde ondernemingen van Alnylam en alle externe verwerkers die voor en namens Alnylam handelen, verplicht om Persoonsgegevens te behandelen op een manier die voldoet aan toepasselijke wetten op het gebied van gegevensbescherming en interne bedrijfsbeleidsregels die in deze Kennisgeving zijn opgenomen.

Sommige bedrijven van de Alnylam-groep en/of externe dienstverleners kunnen gevestigd zijn in landen waar uw Persoonsgegevens niet met hetzelfde niveau van gegevensbescherming worden behandeld als in uw land. Indien uw Persoonsgegevens naar derde landen worden verzonden, zorgt Alnylam dat alle toereikende beveiligingsmaatregelen worden genomen en dat alle toepasselijke wet- en regelgeving voor grensoverschrijdende gegevensoverdracht worden nageleefd, in het bijzonder door deze contractueel vast te leggen in overeenkomsten voor grensoverschrijdende gegevensoverdracht met de voor de verwerking verantwoordelijken en verwerkers en door gepaste technische en organisatorische maatregelen te implementeren ten bate van de veiligheid van de verwerking.

Daarnaast draagt Alnylam in het kader van de eerder genoemde doeleinden en volgens een strikt criterium van relevantie, een deel van uw Persoonsgegevens over aan autoriteiten en overige externe overheidsinstanties die gemachtigd zijn om controles van en onderzoek naar Alnylam uit te voeren om wettelijke verplichtingen of regels na te leven. Deze autoriteiten en instellingen zullen onafhankelijk toezien op de gegevensverwerking van hun respectievelijke verwerkingsoperaties.

Voor een lijst van de categorieën voor de verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers van Alnylam en overige informatie over de beveiligingsmaatregelen die Alnylam heeft genomen voor de grensoverschrijdende overdracht van Persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen door gebruik te maken van de informatie in het gedeelte ‘Contact met ons opnemen’.

Hoe beschermt Alnylam uw Persoonsgegevens?

Alnylam neemt redelijke en gepaste fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. Zodoende kunnen de gegevens uitsluitend worden gebruikt door medewerkers van Alnylam voor wie dat noodzakelijk is vanwege hun functie of hiërarchische positie, voor wie vertrouwelijkheidsverplichtingen gelden en aan wie een specifieke rol is toegewezen en geschikte operationele instructies zijn gegeven.

Uw rechten en hoe u die kunt uitoefenen

Alnylam heeft passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer gelegd om Persoonsgegevens te beveiligen. Alleen de personeelsleden die vanwege hun functie toegang nodig hebben tot uw Persoonsgegevens zijn bevoegd om deze Persoonsgegevens te gebruiken.

Uw rechten

Betrokken personen binnen de EU hebben bepaalde gegevensbeschermingsrechten, waarvoor begrenzingen en/of beperkingen kunnen gelden. Deze rechten omvatten: (i) het verzoeken om toegang tot en rectificatie of uitwissing van hun Persoonsgegevens; (ii) het beperken of bezwaar aantekenen tegen verwerking van hun Persoonsgegevens; en (iii) het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Als u een van de hierboven genoemde rechten wilt uitoefenen, raadpleegt u het gedeelte ‘Contact met ons opnemen’ hieronder.

U beschikt ook over het recht om Alnylam te vragen uw Persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. Alnylam stelt u normaal gesproken op de hoogte (voordat uw gegevens worden verzameld) als Alnylam van plan is om uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als Alnylam van plan is uw informatie voor die doeleinden bekend te maken bij derden. U kunt uw recht op het voorkomen van verwerking voor deze doeleinden te allen tijde uitoefenen door Alnylam te laten weten dat u deze marketing niet wenst te ontvangen. Als u dit recht wilt uitoefenen, raadpleegt u het gedeelte ‘Contact met ons opnemen’ hieronder.

Als u geen antwoord (binnen een redelijk termijn) van Alnylam ontvangt of als u niet tevreden bent met ons antwoord, beschikt u ook over het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Hoelang bewaart Alnylam Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig is om te kunnen voldoen aan de doeleinden en respectieve verplichtingen met betrekking tot die gegevens waarvoor deze zijn verzameld, met inachtneming van plaatselijke wet- en regelgeving en legitieme bedrijfsbelangen overeenkomstig intern beleid van Alnylam.

Desalniettemin, gezien het feit dat deze doeleinden en verplichtingen verschillen van de ene verwerkingssituatie tot de andere, geeft Alnylam meer informatie over deze bewaartermijnen in specifieke privacyverklaringen. Zodra er geen Persoonsgegevens meer nodig zijn, verwijdert of anonimiseert Alnylam deze zo snel mogelijk.

Voor marketingdoeleinden, met inbegrip van eventuele profilering met betrekking tot direct marketing, bewaren wij uw Persoonsgegevens zolang u marketingberichten van ons wenst te ontvangen. Indien u besluit om niet langer deel te nemen of om uw toestemming voor onze marketing in te trekken, zullen wij uw Persoonsgegevens niet langer gebruiken voor dit doel en zullen wij uw Gezondheidszorgbeoefenaar-account opschorten voor marketingdoeleinden. Indien de gegevens niet nodig zijn voor een ander doel (bijv. om onze klantrelatie af te ronden), zullen wij ze zo snel mogelijk verwijderen of zo veel mogelijk anonimiseren.

Contact met ons opnemen

Raadpleeg voor meer informatie over de manier waarop Alnylam uw Persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, ons Privacykennisgeving persoonsgegevens en Toestemmingsformulier voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Alnylam Pharmaceuticals, Inc
Attention: Privacy Office
675 W Kendall Street
Cambridge, MA 02142 USA
Tel: 844.543.8355

Inwoners van landen binnen de EU/EER Voor toegang tot, rectificatie, verwijdering en het beperken van verwerking van uw Persoonsgegevens en om uw recht op terugtrekking en overige rechten met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens uit te oefenen, of als u meent dat een of meerdere van uw rechten met betrekking tot gebruik van uw Persoonsgegevens zijn geschonden, kunt u contact opnemen met onze Afdeling Privacy EU via:

EU Privacy Office
ALNYLAM Zwitserland GmbHA
Attention: Legal department
Grafenauweg 4
6300 Zug
Zwitserland
Tel: +41 41 561 3500
e-mail: EUdataprivacy@alnylam.com

U kunt ook dit Formulier verzoek onderwerp gegevens invullen

Privacykennisgeving persoonsgegevens en Toestemmingsformulier voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor elektronische communicatie
Verantwoordelijke voor gegevensverwerking

Alnylam Pharmaceuticals Inc. in de VS (“Alnylam”) zal handelen als verantwoordelijke voor gegevensverwerking en zal uw Persoonsgegevens zoals hieronder uiteengezet verwerken door te bepalen welke de doeleinden en middelen van de verwerking zijn.

Soorten persoonsgegevens

Alnylam zal de volgende persoonsgegevens verwerken, voor zover van toepassing: Uw contactgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres, land (samen “Persoonsgegevens”).

Doeleinden voor gebruik van uw Persoonsgegevens

Alnylam zal uw Persoonsgegevens gebruiken, verwerken en opslaan om u niet-persoonlijke e-mailcommunicatie te verzenden met betrekking tot informatie over bewustzijn van ziektes op de door u gekozen gebieden en voor geen enkel ander doeleinde. Voor alle overige doeleinden is uw specifieke instemming vereist.

Omvang van gegevensstromen

Voor de hierboven genoemde doeleinden zullen uw Persoonsgegevens worden verzameld door Alnylam, de in de VS opgerichte rechtspersoon, en door toereikende technische en organisatorische maatregelen worden verzonden naar bedrijven van dezelfde groep. Alnylam zal dezelfde gegevens doorsturen naar derden (personen en/of bedrijven) die namens Alnylam handelen als verwerkers, waaronder Salesforce Cloud Inc. voor gegevensopslag, die ook wordt opgezet buiten de landen waarvan de persoonsgegevens afkomstig zijn.

U kunt de lijst met verwerkers aanvragen door een e-mail te sturen naar privacy@alnylam.com.

Uw Persoonsgegevens zullen met het oog op de verspreiding ervan zich bevinden op Amerikaanse servers. In dit geval zal Alnylam ervoor zorgen dat gepaste voorzorgsmaatregelen worden genomen om de verzending te legitimeren, zoals het opnemen van contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de EU-commissie of de landelijke instantie die toezicht houdt op gegevensbescherming.

Vrijwillige verstrekking van gegevens en vrijwillige instemming

U verklaart dat u minstens achttien (18) jaar oud bent en wettelijk handelingsbekwaam bent.

U bent vrij deze gegevens te verstrekken of uw instemming te geven tot de relevante verwerking ervan, en uw weigering betekent uitsluitend dat Alnylam niet gemachtigd is om uw Persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken voor het verzenden van elektronische communicatie aan u.

Verwerkingsmechanismen

De bovenstaande Persoonsgegevens worden zowel elektronisch als handmatig verwerkt.

Bewaring van gegevens

Uw Persoonsgegevens worden na een periode van 5 jaar gecontroleerd om er zeker van te zijn dat u actief deelneemt aan het ontvangen van informatie over ziektes op de door u gekozen gebieden. Als u wilt dat uw gegevens eerder dan na 5 jaar worden verwijderd, neemt u contact op met privacy@alnylam.com.

Het uitoefenen van uw rechten

U beschikt te allen tijde over het recht om u af te melden voor het ontvangen van e-mails met betrekking tot de informatie over het ziektegebied dat u hebt gekozen, om uw contactgegevens en overige Persoonsgegevens te wijzigen of om uw keuze van het ziektegebied op elk moment te wijzigen door te klikken op de afmeldingslink in toekomstige e-mailberichten.

U kunt te allen tijde vragen om op te hoogte te worden gehouden over de Persoonsgegevens die Alnylam over u bewaart, toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens of Alnylam vragen om deze Persoonsgegevens te corrigeren, verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Neem voor deze en overige vragen contact met Alnylam op via het volgende e-mailadres: privacy@alnylam.com; of per post via het adres van Alnylam: Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Attention Privacy Office, 675 W Kendall Street, Cambridge, MA 02142 VS.

U kunt te allen tijde schriftelijk per e-mail via het bovenstaande adres, zonder opgave van reden, uw instemming intrekken. U kunt ook dit Formulier verzoek onderwerp gegevens invullen

Inwoners van landen binnen de EU/EER, in het geval dat uw vragen met betrekking tot gegevensbescherming niet tijdig en gepast worden beantwoord, beschikt u over het recht om een op tijdige en gepaste wijze klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Voor de concrete uitoefening van uw rechten inzake gegevensbescherming krachtens het toepasselijke recht jegens externe dienstverleners van Alnylam, kunt u te allen tijde de lijst van deze bedrijven opvragen door een e-mail te sturen naar privacy@alnylam.com.

Verklaring van instemming

Ik heb de inhoud van de bovenstaande kennisgeving gelezen en begrepen, en door het instemmingsformulier voor het ontvangen van updates (Formulier aanmelding updates) in te vullen verleen ik uitdrukkelijk mijn toestemming tot het verwerken van mijn Persoonsgegevens door Alnylam in de VS en tot het overdragen van die gegevens naar entiteiten die in de VS gevestigd zijn, overeenkomstig de hierboven opgegeven voorwaarden en mechanismen, met inachtneming van het feit dat mijn instemming te allen tijde kan worden ingetrokken.

Kennisgeving directe communicatie marketing/e-mail

U kunt ervoor kiezen e-mailupdates over ontwikkelingen met betrekking tot de producten en/of diensten van Alnylam of over specifieke gezondheidsgerelateerde onderwerpen (bv. voor het ontvangen van e-mailupdates over erfelijke ATTR-amyloïdose van Alnylam) te ontvangen door het relevante elektronische formulier op onze website in te vullen.

In het geval van directe marketing van onze producten en/of diensten zullen wij u, zoals wettelijk vereist, met alle mogelijke middelen voorzien van een methode voor opt-out of opt-in voor het ontvangen van overige marketingmaterialen.

Indien u op een later tijdstip besluit dat u dergelijke e-mailcommunicatie niet meer van ons wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven uit de contactenlijst met behulp van de relevante koppeling voor “Afmelden” binnen het respectieve kanaal voor elektronische communicatie of door ons een e-mail te sturen met als onderwerpregel “Unsubscribe from email updates about hATTR amyloidosis” (Uitschrijven van e-mailupdates over hATTR-amyloïdose) via privacy@alnylam.com.

Privacykennisgeving voor gebruik van persoonsgegevens verzameld bij conferenties, symposia en andere evenementen

Bij een conferentie waaraan Alnylam als sponsor en/of exposant deelneemt, bij een door Alnylam georganiseerd symposium of bij elk ander evenement kan door Alnylam gemachtigd personeel u vragen om in te stemmen met het scannen van uw badge wanneer u het gebouw van het evenement betreedt, ook als u door Alnylam gesponsorde sessies bijwoont of wanneer u de stand van Alnylam bezoekt.

Door Alnylam toestemming te verlenen om uw badge in de bovengenoemde omstandigheden te scannen, stemt u in met de ontvangst door Alnylam en haar relaties wereldwijd (gezamenlijk "Alnylam" genoemd) van uw Persoonsgegevens (zoals naam, voornaam, adres, e-mail adres, telefoonnummers), medische specialiteit), die u vrijwillig aan de organisator van de conferentie hebt verstrekt toen u zich voor het evenement registreerde, alsook voor de verdere verwerking voor marketing- en nalevingsdoeleinden, in overeenstemming met de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming, industriecodes en de beleidsregels van Alnylam.

Bovendien zullen wij uw Persoonsgegevens ook verwerken op basis van de legitieme zakelijke belangen van Alnylam om te voldoen aan de industriecodes en- normen en om contact met u op te nemen om u van informatie over de geneesmiddelen en diensten van Alnylam te voorzien, updates over medisch en wetenschappelijk onderzoek en/of opleidingsmogelijkheden die voor u van belang kunnen zijn, alsmede om u uit te nodigen voor relevante promotionele activiteiten, zoals in de Privacykennisgeving meer gedetailleerd geschreven staat, voor Gezondheidszorgbeoefenaars (algemeen gebruik).

Het scannen van uw badge is vrijwillig; u bent niet verplicht deze te aanvaarden en dit heeft geen invloed op uw deelname aan het evenement of een specifieke sessie. Als u er in eerste instantie voor hebt gekozen om in te stemmen met de digitalisering van uw badge, kunt u uw toestemming op een later tijdstip, zonder opgave van redenen, intrekken door contact met ons op te nemen via privacy@alnylam.com of, als u een inwoner van Europa bent, via eudataprivacy@alnylam.com.

Privacykennisgeving voor kandidaten

Deze Privacykennisgeving is voor het laatst bijgewerkt op 18 maart 2024.

"Alnylam" betekent Alnylam Pharmaceuticals Inc. in de Verenigde Staten samen met haar dochterondernemingen en filialen wereldwijd. Alnylam wordt in deze kennisgeving ook aangeduid als "wij", "ons" of "onze".

Gegevensbeheerder

De verantwoordelijke voor de verwerking beslist waarom en hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Andere filialen van de Alnylam Group of Companies kunnen echter ook toegang hebben tot uw persoonsgegevens en deze verwerken zoals beschreven in deze kennisgeving. Voor elke activiteit zullen Alnylam en zijn filialen wereldwijd samen of gezamenlijk optreden als verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

Doeleinden voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens

Deze Kennisgeving geeft u ("u" of "uw") informatie over hoe wij uw persoonsgegevens behandelen, verwerken en beschermen, in verband met ons wervingsproces, en informeert u over uw privacyrechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. Lees deze kennisgeving aandachtig alvorens uw persoonsgegevens aan Alnylam te verstrekken.

Zoals gebruikt in deze Privacykennisgeving, betekent "persoonsgegevens" alle informatie met betrekking tot sollicitanten en potentiële kandidaten voor een dienstverband bij Alnylam, hetzij ingediend als onderdeel van een online sollicitatieplatform en/of via alternatieve wervingskanalen (bijv. via professionele sociale mediakanalen, professionele wervingsbureaus of via ons Employee Referral Scheme).

Een bijgewerkte lijst van wervingsbureaus en andere bronnen van derden die persoonlijke gegevens van sollicitanten en potentiële kandidaten aan Alnylam bezorgen, is beschikbaar na indiening van een relevant verzoek via e-mail op privacy@alnylam.com.

We zullen uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met deze Privacykennisgeving en voor het gebruik en de doeleinden die verenigbaar zijn met het beheer van uw kandidatuur voor de functies waarin u geïnteresseerd bent en in het kader van onze selectieprocessen.

Wettelijke basis voor verwerking

In sommige landen is geen wettelijke basis vereist voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens (bijv. Verenigde Staten, Hong Kong).

In die landen en staten waar een rechtsgrondslag vereist is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, wordt de rechtsgrondslag bepaald op basis van het type gegevens dat wij over u verwerken en de doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In die gevallen is de meest geschikte rechtsgrondslag met betrekking tot werving een van de volgende:

 • Gerechtvaardigde belangen - de verwerking is noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van een derde partij, bijvoorbeeld om uw sollicitatie naar een baan bij ons te verwerken en te beoordelen.
 • Toestemming - alleen in die gevallen waarin toestemming strikt noodzakelijk is, zoals in verband met de verwerking van gevoelige gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt in verband met inclusie- en diversiteitsdoeleinden. Houd er rekening mee dat deze informatie uitsluitend in geaggregeerde vorm door Alnylam zal worden verwerkt. Ook wanneer u uw toestemming hebt gegeven om de verwerking uit te voeren wanneer dit expliciet wordt gevraagd, bijvoorbeeld om contact op te nemen met een scheidsrechter of voor pre-employment screening, indien van toepassing.

Wanneer wij ons hebben gebaseerd op uw toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Meer informatie over het intrekken van uw toestemming vindt u in het gedeelte "Uw rechten op het gebied van gegevensprivacy".

Welke persoonlijke gegevens we over u verzamelen

De soorten persoonsgegevens die we van u vragen en de manieren waarop we deze verwerken, worden bepaald door de vereisten van het land waarin de functie zich bevindt, en niet door het land waarin u woont. Als u op meer dan één locatie solliciteert of als de functie waarop u solliciteert in meer dan één land beschikbaar is, worden de soorten persoonsgegevens die we van u vragen en de manieren waarop we deze verwerken bepaald door de vereisten van alle landen waarin de functie zich bevindt. Wij verzamelen gewoonlijk persoonsgegevens rechtstreeks van u en/of via ons wervingsportaal wanneer u solliciteert naar een functie bij ons, zoals, maar niet beperkt tot, uw naam, adres, contactgegevens, ID- en paspoortnummer, professionele en academische kwalificaties, certificeringen, testresultaten die u tijdens het proces hebt behaald en andere relevante informatie uit uw Curriculum Vitae (CV) en in het kader van het selectieproces. Door te solliciteren stemt u ermee in dat wij ook persoonsgegevens over u kunnen verzamelen van derden, zoals de door u opgegeven referenten en vorige werkgevers. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verzamelen en verwerken van professionele portalen waar u uw persoonsgegevens beschikbaar hebt gesteld voor wervingsdoeleinden, bijvoorbeeld LinkedIn. Tot slot verzamelen en bewaren we login- en wachtwoordgegevens voor uw online account.

We raden u aan om gevoelige persoonlijke gegevens en gegevens die niet relevant zijn voor de selectie uit te sluiten van uw sollicitatie, ook in uw begeleidende brief.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens in verband met uw sollicitatie naar de functies waarin u geïnteresseerd bent en het beheer van uw selectieproces Onze belangrijkste verwerkingsactiviteiten bestaan uit het volgende:

 • het identificeren en evalueren van kandidaten voor een potentiële baan en voor toekomstige functies die mogelijk beschikbaar worden;
 • het ondersteunen en verwerken van uw sollicitatie, bijvoorbeeld zodat we kunnen beoordelen of u voldoet aan de vereisten voor een specifieke functie;
 • het verifiëren van de referenties en beroepskwalificaties van sollicitanten;
 • het evalueren en beoordelen van de resultaten van interviews;
 • het bijhouden van gegevens met betrekking tot werving en indienstneming;
 • het uitvoeren van pre-employment screening, die passend is en in verhouding staat tot de aard van de functie, met inachtneming van specifieke lokale voorschriften;
 • voldoen aan onze wettelijke verplichtingen in verband met de toepasselijke lokale wetgeving;
 • het uitvoeren van de relevante achtergrondcontroles en andere due diligence-processen zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving;
 • het juridisch verdedigen van het bedrijf voor zover wettelijk toegestaan of toegestaan ; of
 • relevant contact door ons of via onze wervingspartners via de gegevens die u ons hebt verstrekt in verband met uw sollicitatie.

We kunnen uw persoonlijke gegevens of geaggregeerde/geanonimiseerde gegevens ook analyseren met het oog op diversiteit en inclusie, om ons wervings- en aanwervingsproces te verbeteren en ons vermogen om succesvolle kandidaten aan te trekken te vergroten.

Gebruik van artificiële intelligentie en vergelijkbare technologieën

Alnylam is een organisatie die zich inzet voor de naleving van de toepasselijke wetgeving en heeft een intern beleid ontwikkeld voor het verantwoord gebruik van artificiële intelligentie "AI").

Dit beleid omvat de toepassing van principes voor het verantwoorde gebruik van AI, de implementatie van passende organisatorische en informatiebeveiligingsmaatregelen en het aangaan van overeenkomsten met derden en medewerkers die de bescherming van de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens waarborgen.

Alnylam zou technologieën kunnen gebruiken die als AI kunnen worden beschouwd voor wervingsdoeleinden en het verhogen van onze efficiëntie voor de selectie van de potentiële kandidaten voor beoordeling door recruiters wanneer kandidaten solliciteren via het wervingsportaal van Alnylam.

Deze technologieën kunnen ook worden gebruikt om het profiel van de kandidaat binnen het wervingsportaal te matchen met potentiële professionele mogelijkheden en deze handelingen te vergemakkelijken.

Niettemin zullen deze algoritmen niet over het niveau van autonomie beschikken om beslissingen te nemen en worden dergelijke technologieën niet door Alnylam gebruikt om beslissingen te nemen over de mogelijke selectie van kandidaten zonder menselijke tussenkomst. Alle beslissingen betreffende de selectie van kandidaten voor functies bij Alnylam worden genomen door ons wervingsteam.

Uw geaggregeerde informatie kan door Alnylam en hun externe leveranciers worden gebruikt voor machine learning-doeleinden en voor de voortdurende verbetering van onze wervingsprocessen. Uw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor deze doeleinden.

Meer informatie over hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen, zoals uw recht om bezwaar te maken of om menselijke tussenkomst te vragen, vindt u in het gedeelte "Uw privacyrechten".

Geautomatiseerde besluitvorming

We nemen geen beslissingen over werving of indienstneming uitsluitend op basis van geautomatiseerde besluitvorming.

Met wie we uw persoonlijke gegevens delen

Alnylam kan uw persoonsgegevens delen met hun filialen wereldwijd en hun externe verkopers en medewerkers in het kader van hun wereldwijde activiteiten als volgt:

 • Met de filialen van de Alnylam Group of Companies wereldwijd - Wij beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot mensen binnen Alnylam die deze informatie "moeten kennen", bijv. de personen die uw sollicitatie verwerken en het wervingsproces beheren in het land waar de functie waarvoor u solliciteert is gebaseerd, evenals door recruiters en interviewers die in verschillende landen binnen de wereldwijde organisatie van Alnylam werken.
 • Met onze externe leveranciers en medewerkers - Alnylam deelt uw persoonsgegevens met vertrouwde externe leveranciers en medewerkers om de werving te beheren, met name om uw sollicitatie en de door u verstrekte informatie te screenen en te verifiëren, bijv. academische/beroepskwalificaties, waar nodig en van toepassing.

In het algemeen zal Alnylam uw persoonlijke gegevens alleen bekendmaken aan andere derden:

 • wanneer de wet dit vereist;
 • op basis van een gerechtelijk bevel, in antwoord op een rechtmatig verzoek om bijstand van de bevoegde autoriteiten en overheidsorganen of een andere wetshandhavingsinstantie; of
 • voor de juridische verdediging van het bedrijf of om juridisch advies in te winnen bij de externe advocaten van Alnylam of in verband met rechtszaken.
Internationale gegevensoverdracht

Wij kunnen persoonsgegevens die wij over u verzamelen, doorgeven aan de filialen van de Alnylam Group of Companies of aan derden wereldwijd. Dergelijke gegevensoverdrachten omvatten de overdracht van persoonsgegevens buiten het land waar u verblijft. Het is mogelijk dat deze landen geen adequaat niveau van gegevensbescherming hebben. Desalniettemin hebben wij, wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan dergelijke andere landen, passende maatregelen genomen om de bescherming van de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met dit Privacybeleid en alle toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming.

We zorgen er in het bijzonder voor dat derden die persoonsgegevens van Alnylam ontvangen, contractueel verplicht zijn om de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en het beleid van Alnylam, met inbegrip van dit Privacybeleid, na te leven. We zorgen er ook voor dat bevoegd personeel dat persoonlijke gegevens behandelt, de juiste opleiding krijgt en contractueel gebonden is aan een geheimhoudingsplicht.

Waar grensoverschrijdende gegevensoverdrachten plaatsvinden, implementeren we het corresponderende juridische mechanisme, zoals de ondertekening van de Standaard Contractuele Clausules goedgekeurd door de Europese Commissie en andere toepasselijke mechanismen erkend door de toepasselijke wetgeving om deze grensoverschrijdende gegevensoverdrachten te dekken.

Een bijgewerkte lijst van de gegevensverwerkers van Alnylam is op verzoek beschikbaar via e-mail op privacy@alnylam.com.

Bewaren van gegevens

Als u een aanbod tot tewerkstelling door Alnylam aanvaardt, zullen alle relevante persoonsgegevens die tijdens het selectieproces werden verzameld, deel uitmaken van uw werknemersdossier en worden bewaard in overeenstemming met de specifieke vereisten van het land en de interne beleidslijnen en procedures.

Als uw sollicitatie niet wordt gehonoreerd, bewaren we uw persoonlijke gegevens in een bestand ten behoeve van systeemadministratie en rapportage en om u in aanmerking te laten komen voor mogelijke toekomstige functies en vacatures. Deze persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende de maximale bewaarperiode die wordt bepaald door de toepasselijke wetgeving in het land waar u woont.

Aan het einde van deze periode kunnen we u vragen om uw registratie op ons wervingsportaal te verlengen of om de bewaring van uw persoonsgegevens door Alnylam voor een bijkomende periode te bevestigen en u de gelegenheid te bieden om uw persoonsgegevens bij te werken. Als u hiermee akkoord gaat, wordt de bewaartermijn verlengd, anders worden uw persoonsgegevens veilig en permanent uit onze bestanden verwijderd, in overeenstemming met ons beleid en schema voor gegevensbewaring.

Uw rechten op gegevensbescherming

U kunt uw privacyrechten uitoefenen met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij over u verwerken (dit is afhankelijk van het rechtsgebied waar u woont en de rechtsgrondslag die wij gebruiken). Houd er rekening mee dat de uitoefening van uw privacyrechten beperkt kan zijn volgens de toepasselijke wetgeving. We zullen dienovereenkomstig op uw verzoek reageren en verdere uitleg geven als uw verzoek onderhevig is aan een van deze beperkingen.

Houd er rekening mee dat uw rechten kunnen variëren afhankelijk van uw rechtsgebied.

U kunt de volgende privacyrechten hebben:

 • Recht op toegang - Toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, in de meeste gevallen gratis.
 • Recht op rectificatie - De correctie van uw persoonlijke gegevens wanneer deze onjuist, verouderd of onvolledig zijn.
 • Recht op wissen - Het wissen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, in specifieke omstandigheden; bijvoorbeeld wanneer u uw toestemming intrekt of bezwaar maakt, en wij geen legitiem hoger belang hebben, of wanneer het doel waarvoor wij de persoonlijke gegevens bewaren is beëindigd.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid - Een computerbestand in een gangbaar formaat (CSV of vergelijkbaar) met de persoonlijke gegevens die u eerder aan ons hebt verstrekt, en het recht op overdracht van uw persoonlijke gegevens aan een andere entiteit waar dit technisch mogelijk is.
 • Recht om bezwaar te maken tegen of de verwerking te beperken - Beperking van het gebruik van uw persoonlijke gegevens, in specifieke omstandigheden, over het algemeen terwijl we een besluit nemen over een bezwaar dat u hebt gemaakt.
 • Recht op bezwaar - Dat we stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, in specifieke omstandigheden; bijvoorbeeld wanneer u uw toestemming hebt ingetrokken, of bezwaar maakt om redenen die verband houden met uw individuele omstandigheden.
 • Rechten met betrekking tot automatische besluitvorming en profilering - Herziening van elk besluit dat uitsluitend is genomen op basis van automatische verwerking van uw persoonlijke gegevens (dus wanneer nog geen mens het resultaat en de criteria voor het besluit heeft beoordeeld).
 • Rechten met betrekking tot de vraag of een bedrijf persoonsgegevens heeft bekendgemaakt aan derden voor direct-marketingdoeleinden van derden. Zoals vermeld in ons Privacybeleid, zal Alnylam uw persoonlijke gegevens echter niet verkopen of delen met iemand anders dan onze onderzoeks- en/of ontwikkelingspartners of agenten en zal Alnylam uw persoonlijke gegevens met niemand verkopen of delen voor hun direct-marketingdoeleinden.

Als u gebruik wilt maken van een van de bovenstaande rechten of een verzoek wilt indienen om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld en bewaren, of om deze gegevens te controleren of te corrigeren, of als u meer informatie wilt ontvangen over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via privacy@alnylam.com.

Als u contact met ons wilt opnemen om meer informatie te ontvangen over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, of als u toegang wilt krijgen tot uw persoonlijke gegevens, vul dan dit formulier in, of stuur een e-mail naar privacy@alnylam.com.

Voor inwoners van Californië: neem contact met ons op via privacy@alnylam.com of per telefoon op +1 800.231.8685

Kinderbeleid

Wij zetten ons in om de privacy van kinderen te beschermen. U dient zich ervan bewust te zijn dat onze wervingssite niet bedoeld is voor, of ontworpen is om kinderen jonger dan 18 jaar aan te trekken. Bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar mogen via de website geen informatie doorgeven aan Alnylam. Zoals hierboven vermeld, verzamelen wij geen persoonlijk identificeerbare informatie, tenzij u ons deze informatie, waaronder de leeftijd van een individu, hebt verstrekt.

Cookies en andere traceertechnologieën

Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen we informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. In de onderstaande informatie vindt u meer informatie over cookies en hoe u deze kunt beheren.

Door de cookiebanner op onze websites te accepteren, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid. In het bijzonder accepteert u het gebruik van cookies van derden voor de doeleinden die worden beschreven in ons cookiebeleid.

Als u het gebruik van deze cookies niet accepteert, schakel ze dan uit volgens de instructies in dit Cookiebeleid, bijvoorbeeld door uw browserinstellingen te wijzigen zodat er geen cookies van deze website op uw computer of mobiele apparaat kunnen worden geplaatst.

Alnylam volgt zijn gebruikers niet in de tijd en op websites van derden en reageert daarom niet op Do Not Track (DNT)-signalen. Alnylam geeft derden geen toestemming om rechtstreeks persoonsgegevens te verzamelen van onze gebruikers op onze website, zoals door het gebruik van advertenties van derden.

U kunt meer te weten komen over ons gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën door ons privacybeleid en ons cookiebeleid te lezen.

Neem contact met ons op

Als u vragen hebt of als u contact met ons wilt opnemen over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, inclusief het uitoefenen van uw privacyrechten zoals uiteengezet in het hoofdstuk "Uw privacyrechten", neem dan contact met ons op via privacy@alnylam.com.

Aanvullende privacyrechten

Als u zorgen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of over onze naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensprivacy, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming van Alnylam op privacy@alnylam.com.

Inwoners van de Europese Economische Ruimte (EER) hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit waarvan de contactgegevens beschikbaar zijn op de volgende link: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Wijzigingen aan deze kennisgeving

Alnylam behoudt zich het recht voor om deze Privacykennisgeving te wijzigen. Wij zullen alle wijzigingen aan onze Privacykennisgeving op deze pagina publiceren. Controleer deze pagina regelmatig om een bijgewerkte versie van deze kennisgeving te zien.

Sociale Media Controle Privacybeleid
Reikwijdte

Alnylam Switzerland GmbH, samen met haar filialen (“Alnylam”, “we”, “our” of “ons”) wil begrijpen hoe socialemediagebruikers over ziektes en geneeskundige producten en diensten relevante aan het Alnylammerk bepraten, zodat we rekening mee kunnen houden met de behoeften van het algemene publiek in onze communicatie-en businessplans.

Van tijd tot tijd analyseren we socialemediaactiviteit in verband met ons merk en controleren we het gebruik van onze eigen socialemediakanalen. Conclusies getrokken door de analyse zullen helpen bij het vormen van Alnylambusinessplans en communicatiestrategie.

Alnylamm is sterk toegewijd aan het beschermen van uw privacy en zal alle redelijke pogingen doen om uw persoonsgegevens te beschermen (“Persoons-gegevens”) volgens de toepasselijke gegevens-beschermingswetten en verordeningen en dit Privacybeleid (het “Beleid”).

Dataansvarlig og Databeskyttelsesansvarlig (“DPO”)

Alnylam is de Gegevensopzichter voor de erwerking van uw Persoonsgegevens voor de doeleinden van dit Beleid.

U kunt meer informatie vinden on Alnylam filialen in Europa en wereldwijd alsmede hun vestiging en contact gegevens zijn: http://www.alnylam.com/contact-us/

U kunt met onze Alnylam EU Privacybeleid Kantoor en de aangewezen Gegevensbescherming Officier (GBO) contact opnemen per email op: eudataprivacy@alnylam.com

Persoonsgegevens Alnylam Verzamelen en Bron

We controleren publiek beschikbare media met inbegrip van socialemediagegevens, door het gebruik van commercieel beschikbare mediacontroleren gereedschappen. De gegevens die we door het controleren van pogingen ontvangen zijn gebruikt om beter te begrijpen publieke gesprekken en behoeften in verband met ziektes en geneeskundige producten en diensten relevante aan het Alnylammerk.

We gebruiken een externe leverancier om publieke socialemedia te verwerken en analyseren (sociale media controleren activiteiten) namens ons en volgens onze gedocumenteerde instructies, overeekomstig toepasselijke wetten en verordeningen.

Voor de uitvoering van de verwerking, Alnylam mag gebruiken bijvoorbeeld, commercieel beschikbare mediacontroleren gereedschappen zoals het afgeleverd door Sprinklr Inc., een VS-bevestigde onderneming met kantoren op 29 West 35th Street, New York, NY 10001, USA. Gelieve te herzien Sprinklrprivacybeleid om te begrijpen hoe Sprinklr verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens: https://www.sprinklr.com/privacy

Verwerkte gegevens mogen de volgende categorieen van persoonsgegevens omvatten:

 • Identificatiegegevens (naam, username, useridentificatie en geografisch gebied)
 • persoonskenmerken (leeftijd, geslacht en familiestatus)
 • gebruikersgewoonten
 • hobbies en belangstellingen
 • professionele en educatieve achtergrond
 • foto’s en video’s
 • enige andere informatie uitgegeven in een website die geanalyseerd werd of op een derdepartijsplattform.

De externe leverancier verzamelt, analyseert en controleert door mediacontroleren gereedschappen gegevens vanaf publieke posts (gespreksstreams en publiek beschikbare meningen, verklaringen od andere interacties en inhoud) door socialemediagebruikers op verschillende socialemediakanalen (zoals Instagram en Facebook), en spoort verschillende online bronnen met inbegrip van forums, blogs en onlinenieuwswebsites.

De verzamelde gegevens door de mediacontroleren gereedschappen mogen omvatten socialemediagrepen en inhoud vanaf posts die zijn publiek beschikbare gemaakt uitsluitend door de socialemediagebruikers zelf.

De verzamelde gegevens door de dienstverlener door de mediacontroleren gereedschappen zijn gebruikt om insightrapporten te creeren, die daarna gedeeld met Alnylam zijn. Deze rapporten beogen om inzicht te verkrijgen in gesprekken over trends in een specifieke periode en niet om personen te identificeren.

Insightrapporten worden anoniem gemaakt en zullen geen persoonsgegevens, die verzameld van mediacontroleren werd, omvatten. Niettemin individuele citaten met persoonlijke informative mag waargenomen als een bijvoorbeeld en gebruikt worden om de algemene houding te omschrijven ten opzichte van Alnylam in sociale media en/of voor controlering/audit doeleinden. Deze citaten zullen beperkt worden tot de personen die posts over Alnylam uitgeven in hun profetionele hoedanigheid (bv HCPs of vertegenwoordigers van patienten-organisaties) of die van patientenambassadeurs.

We verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens, maar we mogen verwerken zulke gegevens in controlerensocialemedia, waar zulke gegevens in socialemediaposts inbegrepen zijn alleen voor doeleinden in verband met veiligheid en kwaliteitstoezicht en melding zoals vereist door toepasselijke wetten en verordeningen.

We hebben strikte beperkingen opgezet over de onderwerpen we controleren en hebben ervoor gezorgd dat ons personeel, bij het toegaan en gebruiken van externeleveranciersdatabase, verbonden is door duidelijke gedocumenteerde instructies en geheimhoudingsverplichtingen.

Wettigheid van Verwerking

De wettelijke grondslag voor verwerking uw Persoonsgegevens is de rechtmatige belangen van Alnylam om haar activa en brandmerk in sociale media te beschermen, door inzicht te verkrijgen in gesprekstrends over een specifieke periode, voorzover de rechten en vrijheden van de betrokkene opwegen tegen deze belangen.

Voorzover we zullen moeten regelmatige of gevoelige gegevens voor veiligheidsopzicht-enrapportdoeleinden, zoals hierboven vermeld, de wettelijke grondslag voor de verwerking is dat:

 • de verwerking is nodig voor naleving van een wettelijke obligatie aan welke de gegevensopzichter onderworpen is.
 • de verwerking betreft persoonsgegevens die zijn kennelijk publiek gemaakt door de betrokkene.
 • de verwerking is noodzakelijk voor redenen van publiek belang in het gebied van publieke gezondheid, zoals bescherming tegen serieuze grensoverschrijdende bedreigingen van gezondheid of zorg van hoge normen van kwaliteit en veiligheid van gezondheid en van medische producten of medische apparaten, op de basis van Unie of Lidstaat Wet die geschikte en specifieke maatregels levert om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen, voornamelijk beroepsgeheimhouding.
Doeleind(en) van Verwerking

Alnylam verwerkt Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om te identificeren en te schatten alles wat wordt verteld over Alnylam en haar producten en diensten op publiek bereikbare socialemediainhoud, om het gevoel, het doelwit, de gemoedstoestand en de markttrends en de publieke behoeften te begrijpen en daarbij onze diensten te verbeteren rekening houden met de behoeften van het algemene publiek in onze communicaties en
 • Om de effectiviteit van Alnylams-communicatiesstrategie af te meten.

Alnylam zal Persoonsgegevens gebruiken alleen voor de doeleinden gespecificeerde in deze sectie.

Ontvangers van Uw Persoonsgegevens

Enige Persoonsgegevens opgehaald van media controlerengereedschappen zullen gehouden en bewaard worden op de externe IT systemen van de dienstleverancier en applicaties en zullen niet downgelood worden in de systemen van Alnylam.

Inzichtsrapporten en/of Persoonsgegevens kunnen intern gedeeld worden met andere Alnylamfilialen wereldwijd. Inzichtsrapporten zullen geanonimisseerd worden en zullen geen persoonsgegevens vangen verzameld van mediacontroleren. Geanonimisseerd rapporten zullen bewaard worden op een veilig collaboratief plattform dat bezet en beheerd is door onze externe dienstverlener.

Waar inzichtsrapporten en/of Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met ontvangers in derde landen, Alnylam zal verzekeren dat alle geschikte beschermingsmaatregelen in plaats zijn en dat er aan alle toepasselijke wetten en verordeningen wordt voldaan in verband met zulke grensoverschrijdende gegevensoverdracht bij gebrek aan enig adequaatheidsbesluit, Alnylam vertrouwt namelijk op de uitvoering van de geschikte EU model contractbepalingen voor gegevensopzichters en verwerkers, zoals aangenomen door de Europese Commissie, om te verzekeren een adequaat of wezenlijk gelijkwaardig niveau van gegevens-bescherming bij de persoonsgegevensoverdracht aan de andere lidondernemingen van Alnylam Alnylam Group (met inbegrip van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk), evenals in verband met gegevensoverdrachten aan dienstverleners, namens Alnylam en andere Alnylamsvennoten gevistigde in derde landen. Bij het aannemen van de geschikte beschermingsmaatregelen, Alnylam zal ook elke aanvullende maatregels aanleggen die kunnen vereist worden door wetgevende of regelgevingsautoriteiten, of kunnen noodzakelijk geacht worden, om te verzekeren een adequaat of wezenlijk gelijkwaardig niveau van gegevens-bescherming in verband met de overgedragen gegevens, met inachtneming van de feitelijke omstandigheden van de betrokkenoverdracht.

Retentie

Persoonsgegevens zullen alleen opgeslagen worden zolang nodig om aan de doeleinden en relatieve verplichtingen verbonden aan zulke gegevens te voldaan, waarvoor ze verzameld zijn, onderworpen aan locale wetten en verordeningen en rechtmatige businessbehoeften volgens Alnylams interne beleiden.

De externe dienstverlener zal identificeerbare persoonlijke informatie behouden die gedownload van onderzoeks controleringgereedschappen is om de inzichtsrapporten te compileren.

Gegevens verzamelde door onze externe dienstverlener zullen opgeslagen worden volgens het retentiebeleid van de dienstverlener alsmede Alnylamsbeleid en gedocumenteerde instructies.

Alle gedownload identificeerbare gegevens zullen jaarlijks herzien worden en geschrapt als het niet meer originele doel van verzameling en verwerking dient. De externe leverancier zal de onderzoeksresultaten schrappen alsmede automatische backups na het einde van het relatieve contract met Alnylam.

Geproduceerde inzichtrapporten zullen geen persoonsgegevens bevatten. Inzichtrapporten zullen opgeslagen worden voor maximaal vijf jaar en zullen dan geschrapt/vernietigd worden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mogelijk zijn gegevens onderworpen geweest aan geautomatiseerde besluitvorming door de mediacontrolegereedschappen om die als vallende onder een bepaald onderzoeksomschrijving te identificeren.

Hoe Alnylam uw Persoonsgegevens beschermt

Alnylam zal elke redelijke en geschikte fysieke, administratieve en technische beschermings-maatregel aanleggen om de verwerking van de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaar-making, verandering of vernietiging. In dit verband, mogen de gegevens slechts door het Alnylamspersoneel gebruikt worden dat ze nodig heeft vanwege hun beroep of hierarchische positie, met vertrouwelijkheidsverplichtingen, die een specifieke rol toegewezen zijn en geschikte gebruiksaanwijzigingen gegeven zijn.

Uw Rechten en hoe ze uit te oefenen

Personen in de EU hebben vaste rechten van de betrokkenen die soms aan beperkingen en/of restricties onderworpen zijn:

 • U hebt het recht om tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens te spreken of bezwaar te maken.
 • U hebt het recht informatie om aan te vragen over hoe uw Persoonsgegevens verwerkt wordt en een kopie van deze persoonsgegevens te vragen.
 • U hebt het recht om aan te vragen dat enige onjuistheid in uw persoonsgegevens rechtgezet zonder vertraging wordt.
 • U hebt het rechom om aan te vragen dat enig onvolledig persoonsgegeven voltooid wordt, met inbegrip bij middel van een aanvullende verklaring.
 • U hebt het recht om aan te vragen dat uw persoonsgegevens geschrapt wordt als er geen rechtvaardiging meer is om ze verwerkt te worden.
 • U hebt het recht om onder vaste omstandigheden (bijvoorbeeld wanneer juistheid betwist wordt) te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is.
 • U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te spreken wanneer ze verwerkt voor marketingsdoeleinden worden.

Als u enige van de boven vermelde rechten uitoefenen wilt, kunt u naar de “How to Reach Us” sectie onderaan verwijzen.

Als u niet een (tijdige) respons van Alnylam ontvangt of niet tevreden met onze respons aan u bent, hebt u ook het recht een klacht in te dienen over de verwerking van uw Persoonsgegevens door de bevoegde nationale gegevensbescherming toezichthoudende autoriteit. Een lijst van de nationale gegevensbescherming toezichthoudende autoriteiten vindt u hier: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Verdere informatie en contact gegevens

Voor aanvullende informatie over hoe Alnylam uw Persoonsgegevens verzamelt en verwerkt u kunt onze Privacy website bezoeken beschikbaat hier: https://alnylampolicies.com/

De contact gegevens van de gegevensopzichter zijn:
Alnylam Switzerland GmbH:
Grafenauwen 4, 6300 Zug, Switzerland
info@alnylam.com
+41 41 561 3500

Om uw rechten te oefenen of bijkommende informatie te vragen, u mag contact met onze EU Privacykantoor en Gegevensbeschermingsofficier opnemen per email aan: eudataprivacy@alnylam.com of schriftelijk naar het volgende adres:

EU Privacy Office:
ALNYLAM Switzerland GmbH
Attention: Legal department
Address: Grafenauwen 4, 6300 Zug, Switzerland
Tel: +41 41 561 3500

Pls merkt u op dat u kunt ook dit betrokkeneaanvraagformulier invullen.

Klachten

Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens misbruikt of verkeerd behandeld zijn, u mag ook een klacht bij de Federale Gegevensbeschermings-eninformatiecommissaris (FDPIC). Hij is te bereiken op:

Federal Data Protection and Information
Commissioner:
Feldeggweg 1, CH – 3003, Berne
+41 (0)58 462 43 95
info@edoeb.admin.ch

Elke klacht bij de Federale Gegevensbeschermings-eninformatiecommissaris is onverminderd uw recht tot de rechter te wenden.

U kun took contact opnemen, als u een EU/EEA ingezetene bent, de bevoegde gegevensbescherming overheid van uw woonland of werkplaats. Informatie en contactdetails van de bevoegde overheden zijn beschikbaar op de website van EDPB op Members | European Data Protection Board (europa.eu).