Gå til hovedindhold
 

ALNYLAM PHARMACEUTICALS PRIVATLIVSPOLITIK

Sidst opdateret: 23. april 2021

Vores privatlivspolitikker, erklæringer og meddelelser giver oplysninger om måden, hvorpå persondata behandles af Alnylam Pharmaceuticals og deres partnere, herunder oplysninger om hvordan information kan blive videregivet samt information om enkeltpersoners rettigheder.

Webstedets privatlivspolitik

Dette websted er ejet og drevet af Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ("Alnylam", "vi", "vores" eller "os"), som er en virksomhed etableret under Delawares lovgivning med registrerede kontorer på 675 W Kendall Street, Cambridge, MA 02142 USA, tlf.: 617.551.8200, fax: 617.551.8101, e-mail: info@alnylam.com.

For at lære mere om Alnylam, deres globale tilstedeværelse og direkte kontaktmuligheder til Alnylams partnere bedes du besøge vores websted på www.alnylam.com/contact-us/.

Alnylam respekterer vores websteds besøgendes privatliv. Denne privatlivspolitik beskriver typerne af persondata, vi indsamler om vores websteds besøgende, hvordan vi behandler persondataene, og hvem vi deler dataene med. Denne privatlivspolitik beskriver også (1) de foranstaltninger, vi tager for at beskytte de persondata, vi indsamler, og (2) dine rettigheder og privilegier angående vores indsamling, behandling og offentliggørelse af dine persondata.

Dette websteds privatlivspolitik gælder kun for persondata, der er indsamlet gennem dette websted af Alnylam eller af tredjeparter, der på vores vegne agerer databehandlere, hvor dataene yderligere behandles til de formål, der er angivet i privatlivspolitikken.

Den beskriver ikke måden, hvorpå vi indsamler eller bruger persondata, der er opnået offline. Den beskriver ej heller indsamlingen, brugen eller offentliggørelsespolitikkerne eller offentliggørelsespraksis for nogen anden tredjepart, der uafhængigt indsamler og behandler persondata gennem dette websted.

Ønsker du yderligere information om indsamlingen, brugen og behandlingen af persondata om sundhedspersonale foretaget af Alnylam, bedes du læse den særlige privatlivsmeddelelse til sundhedspersonale (generel brug)

Ønsker du yderligere information om indsamlingen, brugen og behandlingen af dine persondata til elektroniske kommunikationsformål, bedes du læse den særlige dataprivatlivsmeddelelse og samtykkeformular

Ønsker du yderligere information om indsamlingen, brugen og behandlingen af dine persondata til elektroniske kommunikationsformål, bedes du læse den særlige meddelelse om direkte markedsføring/e-mailkommunikation

Ønsker du yderligere information om indsamlingen, brugen og behandlingen af dine persondata på kongresser, bedes du læse den særlige dataprivatlivsmeddelelse for information om brugen af persondata opnået via kongresser, symposier og begivenheder

Ønsker du yderligere information om indsamlingen, brugen og behandlingen af dine persondata oplysninger ved rekruttering, bedes du læse den særlige meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger ved rekruttering

Indsamling af persondata samt deres brug

Alnylam respekterer vores websteds besøgendes privatliv, og vi anerkender dit behov for passende beskyttelse og håndtering af de persondata, du deler med os. Du kan besøge vores websted uden at fortælle os noget om dig selv. Hvis du kontakter os og vælger at give os dine persondata såsom dit navn, din adresse, dit telefonnummer eller din e-mailadresse, indsamler vi og bruger disse persondata til det formål, til hvilke du har indsendt persondataene til os. Dette er til at besvare din henvendelse; give dig information, som du har anmodet om (sådan information kan enten relatere til vores produkter eller tjenester eller bestå af opdaterede oplysninger om sygdomsbevidsthed) i form af nyhedsbreve eller andet, jf. artikel 6, stk. 1, litra a og f i GDPR; for at sende dig regning for produkter og tjenester, du har anmodet om, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR; for at markedsføre produkter og tjenester, som vi tror kunne interessere dig, eller for at kommunikere med dig til de formål, som er indikeret ved omstændighederne, eller omkring de formål, vi informerer dig om, når vi indsamler persondata fra dig, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Sådanne andre formål kan inkludere overvågning af vores overholdelse af regulativer, , jf. artikel 6, stk. 1, litra c i GDPR, udarbejdelsen af profiler og indsamlingen af personlig information om dig for at identificere relevante uddannelses-/bevidsthedsprogrammer eller relevante muligheder for samarbejde med dig, jf. artikel 6, stk. 1, litra a og f i GDPR.

Alnylam indhenter denne information direkte fra dig. For bedre at forstå og adresserer dine interesser og for at sikre, at den persondata, som Alnylam vedligeholder og behandler om dit er korrekt, vil Alnylam opdatere eller tilføje persondata som du giver direkte til Alnylam med persondata relateret til dig, som Alnylam modtager fra andre tredjepartskilder så som sociale medier f.eks. LinkedIn og professionelle databanke f.eks. Veeva Open Data.

Motagerne af Fortrolighed angående persondata

Vi hverken sælger, deler eller på anden vis distribuerer dine persondata til tredjeparter, undtaget som det fremgår i denne privatlivspolitik. Vi overfører dine persondata til andre end Alnylam-partnere, som har accepteret at behandle dataene i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og gældende databeskyttelseslovgivninger.

Det drejer sig om følgende kategorier af modtagere:

 • Andre selskaber i Alnylam koncernen
 • Tredjeparter, som tilvejebringer tjenester til os så som hosting af webstedet, professionelle tjenester, inklusive information teknologi ydelser og relateret infrastruktur, kundeservice, e-mail leverance, revision or andre lignende tjenester. Vi vil muligvis også videregive persondata til tredjeparter som levere ydelser du har anmodet om eller funktioner igangsat på webstedet.
 • Myndigheder

Persondata overføres også til tredjeparter, som handler for og på vores vegne, med henblik på yderligere behandling i overensstemmelse med de formål, hvortil dataene oprindeligt blev indsamlet eller på anden vis vil blive lovligt behandlet. Dette kan eksempelvis være tjenestelevering, evaluering af dette websteds brugbarhed, markedsføring, datastyring eller teknisk support. Disse tredjeparter har indgået kontrakt med os om kun at bruge persondata til de formål, der er blevet aftalt, og de vil ikke sælge eller offentliggøre dine persondata til andre tredjeparter, medmindre loven påkræver det, vi har givet tilladelse til det, eller som det fremgår i denne privatlivspolitik. En opdateret liste over vores databehandlere kan fås ved henvendelse til EUdataprivacy@alnylam.com.

Persondata, der er indsamlet fra dig, bliver også overført til en tredjepart, hvis dette websteds aktivitet eller en del af dets aktivitet og de dertilhørende kundedata bliver solgt, tildelt eller overført, i hvilket fald vi ville kræve fra køberen, den tildelte eller den modtagende at behandle persondataene i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Derudover bliver persondata offentliggjort til en tredjepart, hvis vi er pålagt at gøre dette grundet en gældende lov, en retsafgørelse eller et regeringsforskrift, eller hvis en sådan offentliggørelse på anden vis er nødvendig for at støtte en kriminel efterforskning eller anden juridisk efterforskning eller retssag her eller i udlandet.

Dine privatlivsrettigheder

Hver gang vi behandler persondata om dig, tager vi rimelige skridt for at sikre, at dine persondata er nøjagtige og opdaterede til de formål, hvortil de var indsamlet.

Ifølge gældende lov har du ret til at tilgå, gennemgå, opdatere og/eller rette sådanne persondata, hvis du bliver opmærksom på, at persondataene om dig er unøjagtige, ufuldstændige, misvisende, irrelevante eller forældede. Du har også ret til at modsige dig eller begrænse behandlingen af dine persondata, hvis en sådan behandling ikke er tilstrækkeligt nødvendig for et legitimt forretningsformål som beskrevet i denne politik eller i overensstemmelse med loven.

Du har også ret til at anmode om, at dine persondata slettes eller overføres til en anden virksomhed, i det omfang en sådan sletning eller overførsel er teknisk mulig eller tilladt af loven. Du har også ret til at blive gjort opmærksom på, hvorvidt du er genstand for automatiseret beslutningstagning, inklusive profilering, og kan gøre indsigelser mod en sådan behandling.

You also have the right to request that your personal data be deleted or transferred, to the extent that such deletion or portability is technically possible or permitted by law.

Hvis du ønsker at kontakte os for at modtage yderligere information omkring vores brug af dine persondata, eller hvis du ønsker at opdatere/gennemgå dine persondata, eller hvis du ønsker at begrænse og/eller modsige behandlingen af dine persondata, bedes du udfylde denne "Dataemneanmodning"-form eller sende os en e-mail på privacy@alnylam.com og, hvis du er en EU-/EØS-borger, bedes du sende en e-mail til Eudataprivacy@alnylam.com eller som specificeret i afsnittet "Yderligere information" nedenfor.

Vi vil kræve at se bevis for din identitet eller kræve at blive forsynet med yderligere information, inden vi er i stand til at handle på din anmodning, hvis informationen vi har på dig er utilstrækkelig til at efterkomme din anmodning. Vi vil forsøge at give yderligere information eller foretage de anmodede ændringer, i det omfang det er tilladt af gældende privatlivslove. I hvert tilfælde vil vi svare dig så hurtigt som muligt for at fortælle dig om din anmodnings udfald.

Hvis vi ikke besvarer din anmodning i tide, eller hvis din anmodning er blevet delvist eller helt afslået eller afvist, og/eller du mener, at dine rettigheder og friheder angående behandlingen af dine persondata er blevet krænket, har du ret til at indgive en klage til den gældende tilsynsmyndighed, hvis du er en europæisk statsborger. En liste over tilsynsmyndigheder i Europa samt deres respektive kontaktoplysninger kan findes her: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Dataoverførsler

Vi overfører de persondata, vi indsamler om dig, til tredjeparter eller inden for Alnylam (til andre Alnylam-partnere). Sådanne dataoverførsler inkluderer overførslen af persondata til lande andre end det land, hvori persondataene oprindeligt blev indsamlet.

Det inkluderer USA, der er karakteriseret som et usikkert tredjeland af EU-Kommissionen, hvilket medfører, at landet muligvis ikke samme grad af databeskyttelse som det land, hvori persondataene oprindeligt kom fra. Når vi overfører dine persondata til USA, har vi taget nødvendige foranstaltninger for at sikre os, at beskyttelsen af dine persondata er i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og alle gældende databeskyttelseslove.

Vi sørger især for, at tredjeparter, som modtager persondata fra Alnylam, per kontrakt er bundet til at overholde gældende databeskyttelseslove og Alnylams politikker, inklusive denne privatlivspolitik. Vi sørger også for, at godkendt personale, som håndterer persondataene, er tilstrækkeligt uddannet og har kontraktlig tavshedspligt.

Der hvor grænseoverskridende dataoverførsler finder sted, sørger vi for, at et passende niveau af databeskyttelse eksisterer i modtagerlandet. Dette gør vi ved at udføre passende kontraktlige ordninger med tredjeparter angående grænseoverskridende dataoverførsler til tredjelande til dataansvarlige eller -behandlere, hvor det er relevant, ved anvendelse af EU-Kommissionens standardkontrakter. Du kan få mere information herom eller få tilsendt en kopi af overførselsgrundlaget ved at henvende dig til Eudataprivacy@alnylam.com.

En opdateret liste over Alnylams databehandlere kan gøres tilgængelig på forlangende ved at sende en e-mail til privacy@alnylam.com og, hvis du er europæisk statsborger, ved at sende en e-mail til Eudataprivacy@alnylam.com.

Informationssikkerhed

Alnylam bruger kommercielt rimelige administrative, tekniske, personalerelaterede og fysiske sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er lavet til at beskytte persondataene i vores besiddelse mod tab, tyveri og uautoriseret brug, offentliggørelse eller ændring.

Alnylam har taget rimelige skridt for at sikre, at passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er implementeret hos Alnylam og hos de databehandlere, der handler for og på vegne af Alnylam, for generelt at sikre sikkerheden af behandlingen af dine persondata.

Links til tredjepartswebsteder

Som hjælp til vores besøgende indeholder dette websted links til andre websteder, som vi mener tilbyder nyttig information. Disse links inkluderer links til websteder, der udfører tjenester for os. Som det er angivet i yderligere detaljer i vilkårene og betingelserne for brugen af vores websted, gælder de brugsvilkår og andre brugsbetingelser, der er angivet på de andre websteder, på de websteder. De politikker og procedurer, som er beskrevet her, gælder derfor ikke for de andre websteder. Vi kan ikke garantere privatlivsstandarder for de websteder, vi linker til, og vi er heller ikke ansvarlige for indholdet på andre websteder end dette. Denne privatlivspolitik har ikke til formål at gælde for et websted, der ikke er tilknyttet Alnylam, selvom der linkes til det.

Datalagring

Dine persondata bliver lagret af Alnylam til de tiltænkte formål i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove og virksomhedspolitikker. Så snart dine persondata ikke længere er nødvendige, bliver de øjeblikkeligt slettet eller gjort anonyme i overensstemmelse med Alnylams politikker.

Meddelelse om cookies

Nogle sider på dette websted bruger i perioder "cookies", der er små filer, som webstedet placerer på din harddisk med henblik på identifikation. Disse filer bruges til webstedsregistrering og tilpasning af dit næste besøg på vores websted. Bemærk, at cookies ikke kan læse data fra din harddisk. Din browser meddeler dig muligvis, når du modtager en cookie, og giver dig chancen mellem at acceptere eller afvise den. Du kan også afvise alle cookies ved at slå dem fra i din browser. Hvis du ikke accepterer cookies, vil visse funktioner på vores websted muligvis ikke fungere optimalt, og du vil muligvis ikke være i stand til at tilgå visse oplysninger på dette websted. Men hvis du fortsætter brugen af dette websted uden at ændre dine indstillinger, giver du samtykke til vores brug af cookies.

Hvis du har brug for yderligere information omkring måden, vi bruger cookies på vores websted, kan du besøge vores juridiske meddelelse for at læse vores meddelelse om cookies.

Vores børnepolitik

Vi har forpligtet os i forhold til at beskytte børns fortrolighed. Vær opmærksom på, at dette websteds indhold og tjenester ikke er tiltænkt eller lavet til at tiltrække børn under 18 år. Ingen persondata må blive indsendt til Alnylam gennem webstedet af besøgende, som er under 18 år. Hvis vi bliver opmærksomme på, at en bruger af dette websted under 18 år har givet persondata og/eller sundhedsrelaterede persondata, eller hvis sundhedspersonale har givet information om en patient, der identificeres som under 18 år, uden samtykke fra barnets værge, vil vi omgående slette sådanne persondata i overensstemmelse med vores sletningspolitik, hvis vi modtager meddelelse eller anmodning om dette. Som det er oplyst ovenfor, indsamler vi ikke persondata, medmindre du har givet dem til os ved at inkludere en persons alder.

Meddelelse om CalOPPA Do-Not-Track

Visse websteder inkorporerer en Do Not Track-funktion (DNT) eller en lignende funktion, der fortæller websteder, som browseren kommunikerer med, at en besøgende ikke ønsker at have sin onlineaktivitet sporet. Hvis en digital tjeneste, som besvarer et bestemt DNT-signal, modtager et DNT-signal, kan browseren blokere den digitale tjeneste fra at indsamle visse personlige oplysninger om browserens bruger. Fra og med ikrafttrædelsesdatoen er det ikke alle browsere, der tilbyder en DNT-funktion, og alle DNT-signaler er endnu ikke ens. Af denne årsag besvarer Alnylam i øjeblikket ikke DNT-signaler. Ønsker du yderligere information om DNT-signaler, bedes du besøge allaboutdnt.com.

Opdateringer til privatlivspolitikken

Alnylam kan til ethvert tidspunkt ændre denne privatlivspolitik ved at opdatere dette opslag. Hvis vi foretager ændringer til denne privatlivspolitik, opdaterer vi datoen øverst i denne privatlivspolitik. Vi vil fortsat bruge og/eller offentliggøre persondata i overensstemmelse med den politik, der er trådt i kraft på tidspunktet for dataenes indsamling, medmindre du har accepteret, at en opdateret version af privatlivspolitikken gælder for de data, vi har indsamlet, mens en tidligere udgave af privatlivspolitikken var gældende.

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål omkring denne privatlivspolitik, dette websted eller bare generelt omkring privatlivsrelaterede emner, bedes du sende os en e-mail på privacy@alnylam.com eller skrive til os på:

Alnylam Pharmaceuticals, Inc
Attention: Privacy Officer
675 W Kendall Street
Cambridge, MA 02142 USA
Tel: 800.231.8685

For beboere i EU/EØS:

Alnylams repræsentant i Unionen kan kontaktes per e-mail på eudataprivacy@alnylam.com. Du kan også kontakte os på skrift på:

Alnylam Netherlands B.V.
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam, Nederland
info@alnylam.nl
Tel: 0800 403 0002 / 020 3697850

Alnylams europæiske privatlivskontor samt den valgte databeskyttelsesansvarlige kan også kontaktes per e-mail på EUdataprivacy@alnylam.com.

Du kan også kontakte os skriftligt på:

ALNYLAM Switzerland GmbH
Att.: Legal department
Grafenauweg 4
6300 Zug
Switzerland

Har du andre spørgsmål, uanset dit bosted, bedes du kontakte os per e-mail på info@alnylam.com eller kontakte os skriftligt på:

Alnylam Pharmaceuticals, Inc
Attention: Corporate Communications
675 W Kendall Street
Cambridge, MA 02142 USA

Privatlivsmeddelelse til sundhedspersonale (generel brug)

Alnylam Pharmaceuticals og deres partnere ("Alnylam", "vi", "vores", "os") bestræber sig på at beskytte dit privatliv, og vi gør alle rimelige tilstræbelser for at beskytte dine persondata ("persondata") i henhold til denne privatlivsmeddelelse ("meddelelse"), som gælder for de persondata, vi indsamler og behandler om sundhedspersonale ("SP") samt medarbejdere/repræsentanter af sundhedsorganisationer ("SHO'er").

Dataansvarlig og databeskyttelsesansvarlig ("DBA")

Hver Alnylam-enhed agerer dataansvarlig hvad angår formålene ved denne meddelelse, når dine persondata behandles. Du kan finde oplysninger om Alnylams partnere i Europa og verden over såvel som deres placering og kontaktinformation her: http://www.alnylam.com/contact-us/.

Alnylams europæiske privatlivskontor og den valgte databeskyttelsesansvarlige (DBA) er ansvarlige for tilsyn og overvågning af Alnylams overholdelse af gældende europæiske databeskyttelseslove og -regulativer, når dine persondata behandles.

Alnylams europæiske privatlivskontor og den valgte DBA kan også kontaktes EUdataprivacy@alnylam.com.

Persondata, som Alnylam indsamler og tilvejebringer

Alnylam indsamler og behandler persondata om dig. Typerne af persondata, som Alnylam indsamler, afhænger af dit forhold til Alnylam samt gældende love og regulativer, og de kan inkludere følgende kategorier af personlig information:

Grundlæggende personlige oplysninger såsom identitet og kontaktinformation (fx dit navn, dit postnummer, din e-mailadresse og dit telefonnummer), uddannelses- og erhvervsmæssige oplysninger såsom kvalifikationer, organisatoriske eller institutionelle tilhørsforhold (fx titel, ekspertise, lægespeciale, udgivelser, interesse i Alnylams produkter og dine generelle behandlingsvaner) og økonomiske og finansielle oplysninger samt betalinger relateret til information, hvor det er nødvendigt.

Disse oplysninger kan komme direkte fra dig, fra offentligheden eller fra tredjepartskilder (såsom en tredjepartstjenesteudbyder, der tilbyder data om sundhedspersonale og relaterede tjenester).

For bedre at forstå og tage fat om dine interesser, og for at sikre, at de persondata, som Alnylam bevarer og behandler om dig, er nøjagtige, kan Alnylam rette eller tilføje til persondata, som du har givet direkte til Alnylam, med persondata relateret til dig, som Alnylam modtager fra andre tredjepartskilder så som sociale medier f.eks. LinkedIn og professionelle databanke f.eks. Veeva Open Data.

Behandlingens lovlighed

Alnylam behandler persondata ud fra en eller flere af følgende juridiske grunde:

I visse tilfælde kan Alnylam bede om dit samtykke til at indsamle og behandle dine persondata, jf. artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR. Hvis du vælger at give dit samtykke, kan du senere trække det tilbage uden at oplyse en grund ved at kontakte os som beskrevet i afsnittet "Sådan kontakter du os". Bemærk, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det ikke påvirke behandling foretaget af Alnylam, som allerede har fundet sted op til datoen for din tilbagetrækning.

I andre tilfælde vil behandlingen af dine persondata måske være nødvendig for at overholde en gældende lov eller et gældende regulativ eller for at opretholde en kontrakt, som du er underlagt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b og c i GDPR. Du vil muligvis ikke være i stand til at trække dig ud af denne behandling, eller dit valg om at melde ud kan påvirke vores evne til at overholde kontraktlige forpligtelser over for dig.

I yderligere tilfælde kan Alnylam finde på at behandle dine persondata baseret på Alnylams legitime interesse i at kommunikere med dig omkring vores produkter og tjenester, omkring videnskabelig forskning og/eller omkring uddannelsesmæssige muligheder, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Du har ret til at melde dig ud af enhver sådan behandling af dine persondata. Du kan også gøre dette ved at kontakte os som beskrevet i afsnittet "Sådan kontakter du os".

Sådan bruger Alnylam dine persondata

Alnylam behandler persondata ud fra en eller flere af følgende lovlige grunde:

 • For at udføre Alnylams kontraktlige forpligtelser, hvortil du er en part;
 • for at overholde gældende love og regulativer;
 • for at offentliggøre alle værdioverførsler til dig som sundhedspersonale, hvis det er påkrævet ved lov eller er nødvendigt for at overholde gældende branchestandarder;
 • for at give dig virksomhedsinformation om Alnylam;
 • for at give dig salgsfremmende information om Alnylam-brandede produkter og tjenester og for at udføre salgsfremmende aktiviteter til dig, der er underlagt andre gældende regulerende bestemmelser (fx e-databeskyttelsesdirektivet);
 • for at tilbyde dig, hvis du efterspørger det, medicinske og videnskabelige oplysninger og opdateringer;
 • for at håndtere negative hændelser eller klager over kvalitet;
 • for at sende dig invitationer til salgsfremmende eller videnskabelige events, fx. webinarer, eller for at sende dig CME-invitationer;
 • for at invitere dig til at dele din professionelle indsigt med Alnylam og for at invitere dig til at deltage i undersøgelser og markedsundersøgelser og/eller
 • for at indsamle og analysere dine interesser og professionelle erfaringer for at forbedre din profil som SHP, inklusive ved at udlede indsigt, for at give dig målrettede reklamer som fx videnskabelige opdateringer og for yderligere at styrke det forretningsforhold, vi har med dig (denne profil kan inkludere din alder, dit køn, dit lægespeciale, receptadfærd osv.).

Informationen, der er givet foroven, bliver også delt via Alnylams elektroniske kommunikationskanaler, fx ved at sende dig individuelle eller generelle e-mails og internetkommunikationer eller for at kontakte dig på dit kontor- eller mobilnummer (ved opkald eller SMS), per fax, per brev eller gennem Alnylams sociale medier og specifikke websteder.

Alnylam gør kun brug af dine persondata til de formål, der er angivet i dette afsnit; behandlingen af dine persondata til alle andre formål vil kun blive udført efter forudgående underretning og med dit samtykke til behandlingen af sådan persondata til al anden sekundær brug eller til andre formål.

Hvem Alnylam deler dine persondata med

Alnylam kan finde på at overføre persondata om dig til andre af Alnylams partnere.

Det drejer sig om følgende kategorier af modtagere:

 • Andre selskaber i Alnylam koncernen
 • Tredjeparter, som tilvejebringer tjenester til os så som hosting af webstedet, professionelle tjenester, inklusive information teknologi ydelser og relateret infrastruktur, kundeservice, e-mail leverance, revision or andre lignende tjenester. Vi vil muligvis også videregive persondata til tredjeparter som levere ydelser du har anmodet om eller funktioner igangsat på webstedet.
 • Myndigheder

Disse partnere kan ligeledes overføre persondata om dig til andre Alnylam-partnere. Alnylam kan også indgå kontrakter med tredjeparter (tredjepartstjenesteudbydere) for helt eller delvist at udføre aktiviteter eller funktioner relateret til de formål, der er angivet foroven på vegne af Alnylam, hvor brugen af persondata om dig er involveret. I sådanne tilfælde vil Alnylam kræve, at disse tredjeparter overholder gældende databeskyttelseslove eller -regulativer samt Alnylams virksomhedspolitikker for at beskytte fortroligheden og sikkerheden af persondata, der deles med dem. Disse tredjeparter vil være påkrævet at godkende, at de hverken bruger eller offentliggør persondata om dig, kun hvor det er nødvendigt for at tilbyde tjenester til os eller udføre tjenester på vores vegne, eller hvor det er nødvendigt for at overholde gældende love og regulativer.

Derudover er alle Alnylams partnere og tredjepartsdataansvarlige, der handler for og på vegne af Alnylam, påkrævet at behandle persondata på en måde, der overholder gældende databeskyttelseslove og interne virksomhedspolitikker inkluderet i denne meddelelse.

Nogle af Alnylams gruppevirksomheder og/eller tredjepartstjenesteudbydere kan ligge i lande, hvis love ikke tilbyder dine persondata samme niveau af databeskyttelse, som der tilbydes i dit land. Når dine persondata overføres til tredjelande, vil Alnylam sørge for, at alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er på plads, og at alle gældende love og regulativer overholdes i forbindelse med sådanne grænseoverskridende dataoverførsler, særligt ved at vedtage sine kontraktlige forpligtelser for grænseoverskridende dataoverførsler for dataansvarlige og databeskyttelsesansvarlige såvel som ved at implementere passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre behandlingens sikkerhed.

Desuden kan Alnylam til ovenstående formål og ifølge et strengt relevanskriterie overføre nogle af dine persondata til myndigheder såvel som andre eksterne regeringsorganer, der har beføjelsen til at udføre kontrol og undersøgelse af Alnylams opfyldelse af juridiske obligationer eller regulativer. Disse myndigheder og institutioner vil agere uafhængige dataansvarlige for deres respektive behandlingsaktiviteter.

For at få en liste over Alnylams dataansvarlige og kategorier af dataansvarlige såvel som yderligere oplysninger omkring de sikkerhedsforanstaltninger, som Alnylam gør brug af for grænseoverskridende overførsler af persondata, bedes du kontakte os ved hjælp af de oplysninger, der er angivet i afsnittet "Sådan kontakter du os".

Hvordan Alnylam beskytter dine persondata

Alnylam tager rimelige og passende fysiske, administrative og tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte behandlingen af dine persondata mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring eller ødelæggelse. Ud fra dette synspunkt må dataene kun bruges af Alnylams personale, som har brug for det grundet deres job eller hierarkiske position, med fortrolighedsforpligtelser, som er blevet tildelt en specifik rolle, som har fået passende instruktioner.

Dine rettigheder, og hvordan du gør brug af dem

Personer i EU har visse rettigheder som registrerede, som kan være underlagt begrænsninger. Disse rettigheder inkluderer retten til: (i) at anmode om adgang til og rettelse eller sletning af deres persondata, (ii) at begrænse databehandling eller til at modsige behandlingen af deres persondata og (iii) retten til dataportabilitet. Hvis du ønsker at gøre brug af nogen af de ovenstående rettigheder, bedes du se afsnittet "Sådan kontakter du os" nedenfor.

Du har også ret til at bede Alnylam om ikke at behandle dine persondata til markedsføringsformål. Alnylam vil normalt underrette dig (før dine data indsamles), hvis de har i sinde at bruge dine data til sådanne formål, eller hvis de har i sinde at offentliggøre dine oplysninger til andre tredjeparter til sådanne formål. Du kan gøre brug af din ret til at forhindre en sådan behandling ved til ethvert tidspunkt at informere Alnylam om, at du ikke ønsker at modtage sådan markedsføring. Hvis du ønsker at gøre brug af denne ret, bedes du se afsnittet "Sådan kontakter du os" nedenfor.

, Du har ret til at indgive en klage omkring behandlingen af dine persondata til det gældende nationale databeskyttelsestilsynsmyndighed, hvis du er en EU-statsborger f.eks. hvis du ikke modtager et (rettidigt) svar fra Alnylam, eller hvis du ikke er tilfreds med svaret. En liste over nationale databeskyttelsestilsynsmyndigheder i Europa kan findes her: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Hvor længe Alnylam beholder dine persondata

Dine persondata opbevares kun så længe, som det er nødvendigt for at opfylde formål og respektive forpligtelser relateret til sådanne data, der var grundlag for dataenes indsamling. Dette er underlagt lokale love og regulativer samt legitime virksomhedsbehov i overensstemmelse med Alnylams interne politikker.

Disse formål og forpligtelser kan dog variere fra én behandlingssituation til en anden, og Alnylam giver yderligere information om sådanne opbevaringsperioder i de emnespecifikke privatlivsmeddelelser. Så snart persondata ikke længere er nødvendige, vil Alnylam slette eller anonymisere dataene snarest muligt.

For markedsføringsformål, inklusive enhver profilering med henblik på direkte markedsføring, vil vi opbevare dine persondata i 2 år efter samtykket er givet. Hvis du vælger at melde dig ud af vores markedsføring eller vælger at trække dit samtykke til vores markedsføring tilbage, vil vi ikke længere bruge dine persondata til dette formål, og vi vil derefter indstille din SHP-konto mht. markedsføringsformål. Hvis dataene ikke er nødvendige til andre formål (fx for at opfylde vores kunderelation), sletter vi dataene uden unødig forsinkelse, eller også anonymiserer vi dataene snarest muligt.

Sådan kontakter du os

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om måden, hvorpå Alnylam indsamler og behandler dine persondata, bedes du se vores privatlivspolitik i det relevante afsnit på vores websted, der kan tilgås her: http://www.alnylam.com/privacy-policy/

Du kan også sende os en e-mail på privacy@alnylam.com eller kontakte os per skrift på:

Alnylam Pharmaceuticals, Inc
Att.: Privacy Officer
675 W Kendall Street
Cambridge, MA 02142 USA
Tlf: 844.543.8355

Borgere fra EU/EØS For at tilgå, rette, slette eller begrænse databehandling og for at gøre brug af din ret til at trække dit samtykke tilbage eller for at gøre brug af nogen af dine andre rettigheder angående behandlingen af dine persondata, eller hvis du føler, at dine rettigheder relateret til indsamlingen eller brugen af dine persondata er blevet krænket, kan du kontakte vores europæiske privatlivskontor på:

EU Privacy Office
ALNYLAM Switzerland GmbH
Att.: Legal department
Grafenauweg 4
6300 Zug
Schweiz
Tel: +41 41 561 3500
e-mail: EUdataprivacy@alnylam.com

Du kan også udfylde denne anmodningsformular for registrerede.

Meddelelse om datasikkerhed og samtykkeformular til brug af dine persondata til elektroniske kommunikationsformål
Dataansvarlig

Alnylam Pharmaceuticals Inc. ("Alnylam") vil i USA agere dataansvarlig og behandle dine persondata, som det er angivet forneden, ved at bestemme formål og behandlingsmetoder.

Typerne af persondata

Alnylam behandler følgende persondata, hvor det er relevant: Dine kontaktoplysninger, inklusive dit navn, din adresse, din e-mailadresse, dit land (samlet "persondata")

Formålet med brugen af dine persondata

Alnylam vil udelukkende bruge, behandle og opbevare dine persondata for at sende dig generel e-mailkommunikation i relation til information om sygdomsbevidsthed i dine valgte sygdomsråder. Alle andre formål vil kræve dit samtykke.

Omfanget af dataflows

Baseret på de ovennævnte formål bliver dine persondata indsamlet af Alnylam, som er den amerikanske, juridiske enhed, og overført til virksomheder af samme gruppe med indførelse af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Alnylam fremsender samme data til tredjeparter (enkeltpersoner og/eller virksomheder), der agerer på Alnylams vegne som databehandlere, inklusive Salesforce Cloud Inc som datalager, som også bliver etableret uden for oprindelseslande.

Listen over databehandlere kan fås på forlangende ved at sende en e-mail til privacy@alnylam.com.

Dine persondatas bevægelighed, med hensyn til udbredelse af samme, foregår på amerikanske servere. Det indebærer, at dine persondata vil blive overført til USA, der er karakteriseret som et usikkert tredjeland af EU-Kommissionen, hvilket medfører, at landet muligvis ikke samme grad af databeskyttelse som det land, hvori persondataene oprindeligt kom fra. I dette tilfælde vil Alnylam sørge for, at der er passende sikkerhedsforanstaltninger på plads for at legitimere overførslen. Dette foregår gennem indførelsen af kontraktklausuler godkendt af EU-kommissionen eller den databeskyttende nationale tilsynsmyndighed. Du kan få mere information herom eller få tilsendt en kopi af overførselsgrundlaget ved at henvende dig til Eudataprivacy@alnylam.com.

Fri levering af data og frivilligt samtykke

Du erklærer, at du er atten (18) år eller ældre og har retsmyndighed.

Du kan frit levere sådanne data eller give dit samtykke til den relevante behandling, og dit afslag vil udelukkende betyde, at Alnylam ikke er godkendt til at indsamle og bruge dine persondata til at sende elektronisk kommunikation til dig.

Behandlingsmetoder

Ovenstående persondata behandles både elektronisk og manuelt.

Datalagring

Dine persondata bliver gennemgået efter en toårig periode for at sikre din aktive deltagelse i modtagelsen af information omkring dine valgte sygdomsområder. Hvis du ønsker, at dine data slettes inden for den toårige periode, bedes du kontakte privacy@alnylam.com.

Udøvelse af dine rettigheder

Du har ret til at framelde dig modtagelsen af e-mails relateret til information om sygdomsbevidsthed inden for dine valgte sygdomsområder. Du har også ret til at ændre dine kontaktoplysninger og andre persondata eller ændre dine valgte sygdomsområder ved at klikke på afmeldingslinket inkluderet i fremtidige e-mailkommunikationer. Disse rettigheder kan udøves til ethvert tidspunkt.

Du kan til ethvert tidspunkt anmode om at blive informeret om de persondata, som Alnylam har om dig, og du kan anmode om adgang til dine persondata eller bede Alnylam om at ændre, slette eller blokere sådanne persondata. Du kan ligeledes gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata eller anmode om dataportabilitet. For anmodninger til disse formål, eller hvis du har andre spørgsmål, bedes du kontakte Alnylam på følgende e-mailadresse: privacy@alnylam.com; eller per skrift til Alnylams adresse:

Alnylam Pharmaceuticals, Inc.
Attention Privacy Office
675 W Kendall Street
Cambridge, MA 02142 USA

Du kan til ethvert tidspunkt tilbagekalde dit samtykke per skrift og indsende det via e-mail til ovenstående adresse uden at oplyse nogen grund. Du kan også udfylde denne anmodningsformular for registrerede .

For borgere i EU/EØS: Du kan altid klage til den kompetente databeskyttelsestilsynsmyndighed f.eks. hvis dine databeskyttelsesrelaterede anmodninger ikke håndteres rettidigt og på en passende måde.

For helt konkret at udøve dine databeskyttelsesrettigheder under gældende lov med hensyn til tredjepartsvirksomheder, der leverer tjenester til Alnylam, kan du til ethvert tidspunkt anmode en liste over sådanne virksomheder ved at sende en e-mail til privacy@alnylam.com.

Bekræftelse af privatlivsmeddelelse

Jeg har læst og forstået indholdet i ovenstående privatlivsmeddelelse og i særdeles forstår jeg, at mine persondata kan blive overført til Alnylam enheder i USA med formål at centralisere administrationen og IT-infrastruktur.

Samtykke

Jeg samtykker til at modtage opdateringer fra Alnylam Pharmaceuticals Inc., USA, via e-mail vedrørende information om sygdomsbevidsthed i mit valgte sygdomsråde.

Jeg har indforstået med, at mit samtykke altid kan trækkes tilbage.

Direkte markedsføring/meddelelse om e-mailkommunikation

Du kan vælge at modtage e-mailopdateringer om udviklinger angående Alnylams produkter og/eller tjenester eller om specifikke sundhedsrelaterede emner (fx for at modtage e-mailopdateringer om arvelig ATTR-amyloidose fra Alnylam) ved at udfylde den relevante elektroniske formular på vores websted.

Med hensyn til direkte markedsføring af vores produkter og/eller tjenester vil vi uanset metoden give dig mulighed for a framelde eller tilmelde dig modtagelsen af yderligere markedsføringsmateriale, hvor det er påkrævet ved lov.

Hvis du på noget senere tidspunkt beslutter dig for, at du ikke længere ønsker at modtage sådanne e-mailkommunikationer fra os, kan du afmelde dig fra en sådan kontaktliste ved at bruge det relevante afmeldingslink inkluderet i den respektive elektroniske kommunikationskanal eller ved at sende os en e-mail med titlen "Unsubscribe from e-mail updates about hATTR amyloidosis" på privacy@alnylam.com.

Dataprivatlivsmeddelelse for information om brugen af persondata opnået via kongresser, symposier og begivenheder

Alnylams autoriserede personale kan anmode om dit samtykke til at scanne dit badge ved en kongres, hvori Alnylam deltager som sponsor og/eller udstiller, ved et Alnylam-organiseret symposie eller noget andet event, inden du træder ind i eventområdet, inklusive når du deltager i Alnylam-sponsorerede forsamlinger, eller når du besøger Alnylams stande.

Når du tillader Alnylam at scanne dit badge i ovenstående situationer skal du samtidig samtykket til at Alnylam og dets partnere (samlet refereret til som "Alnylam") modtager dine persondata (såsom navn, efternavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, lægespeciale), som du frivilligt gav til kongressens arrangør, da du meldte dig til arrangementet, samt den yderligere behandling af persondataene til markedsførings- og overholdelsesformål i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove, industrikoder og Alnylams politikker.

Vi vil også behandle dine persondata i henhold til Alnylams legitime forretningssinteresser for at overholde industrikoder og -standarder samt om at kommunikere med dig for at give dig information om Alnylams medicinske produkter og tjenester, om nyheder for medicinsk og videnskabelig forskning og/eller uddannelsesmuligheder, der måske kan interessere dig, såvel som invitere dig til relevante salgsfremmende aktiviteter.

Vores behandling er yderligere beskrevet i den specifikke privatlivsmeddelelse til sundhedspersonale (generel brug).

En scanning af dit badge er frivilligt, og du er ikke påkrævet at godkende scanningen. Det vil heller ikke påvirke din deltagelse i eventet eller den specifikke forsamling. Hvis du på daværende tidspunkt vælger at give samtykke til scanningen af dit badge, kan du til en enhver tid senere trække dit samtykke tilbage uden at oplyse en grund ved at kontakte os på privacy@alnylam.com eller, hvis du er borger i Europa, på eudataprivacy@alnylam.com.

Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for kandidater

Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger blev sidst opdateret den 18. marts 2024.

"Alnylam" står for Alnylam Pharmaceuticals Inc. i USA sammen med dennes datterselskaber og tilknyttede selskaber i hele verden. Der henvises også til Alnylam i denne meddelelse som "vi", "os" eller "vores".

Dataansvarlig

Den dataansvarlige beslutter, hvorfor og hvordan dine personlige oplysninger skal behandles. Andre datterselskaber i Alnylam Group of Companies kan dog også få adgang til og behandle dine personlige oplysninger som beskrevet i denne meddelelse. For hver aktivitet vil Alnylam og dets datterselskaber i hele verden fungere som dataansvarlig sammen eller i fællesskab med hensyn til behandlingen af dine oplysninger.

Formål med indsamling og behandling af dine personlige oplysninger

Denne meddelelse giver dig ("dig" eller "dine") oplysninger om, hvordan vi håndterer, behandler og beskytter dine personlige oplysninger i forbindelse med vores rekrutteringsproces, og informerer dig om dine rettigheder til databeskyttelse i forbindelse med vores behandling af dine personlige oplysninger. Du bedes læse denne meddelelse omhyggeligt, før du giver dine personlige oplysninger til Alnylam.

Som udtrykket anvendes i denne meddelelse betyder "personlige oplysninger” alle oplysninger, der er relateret til jobansøgere og potentielle kandidater til ansættelse hos Alnylam, enten indsendt som en del af en onlineansøgning og/eller via alternative rekrutteringskanaler (f.eks. via professionelle sociale mediekanaler, professionelle rekrutteringsfirmaer eller gennem vores medarbejderrekrutteringsprogram).

En opdateret liste over rekrutteringsbureauer og andre tredjepartskilder, der giver Alnylam personlige oplysninger om jobansøgere og potentielle kandidater, kan være tilgængelig for dig efter indsendelse af en relevant anmodning via e-mail på privacy@alnylam.com.

Vi behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og til de anvendelser og formål, der er forenelige med administrationen af din ansøgning til de stillinger, du er interesseret i, og i forbindelse med vores udvælgelsesprocesser.

Juridisk grundlag for behandling

I nogle lande kræves der muligvis ikke et juridisk grundlag for behandlingen af dine personlige oplysninger (f.eks. USA, Hong Kong).

I de lande og stater, hvor der kræves et retsgrundlag for behandlingen af dine personlige oplysninger, skal retsgrundlaget bestemmes ud fra den type oplysninger, vi behandler om dig, og anvendelsesformålene for behandlingen af dine personlige oplysninger. I disse tilfælde vil det mest egnede retsgrundlag i forbindelse med rekruttering være et af følgende:

 • Legitime interesser – behandlingen er nødvendig for vores legitime interesser eller en tredjeparts legitime interesser, f.eks. for at behandle og vurdere din ansøgning om ansættelse hos os.
 • Samtykke – kun i de tilfælde, hvor samtykke er strengt nødvendigt, f.eks. i forbindelse med behandling af følsomme data, som du frivilligt giver os i forbindelse med inklusions- og mangfoldighedsformål. Bemærk venligst, at disse oplysninger udelukkende vil blive behandlet af Alnylam i en aggregeret form. Også når du har givet dit samtykke til, at behandlingen finder sted, når du udtrykkeligt bliver bedt om det, f.eks. ved at kontakte en referenceperson eller til screening før ansættelse, hvor det er relevant.

Hvis vi har påberåbt os dit samtykke som retsgrundlag for behandling af dine personlige oplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. For yderligere oplysninger om, hvordan du trækker dit samtykke tilbage, se afsnittet "Dine rettigheder til databeskyttelse".

Hvilke personlige oplysninger vi indsamler om dig

De typer personlige oplysninger, vi anmoder om fra dig, og den måde, vi behandler dem på, bestemmes af kravene i det land, hvor stillingen er placeret, og ikke i det land, hvor du bor. Hvis du søger mere end ét sted, eller hvis den stilling, du søger, er tilgængelig i mere end ét land, bestemmes de typer personlige oplysninger, vi anmoder om fra dig, og de måder, vi behandler dem på, af kravene i alle de lande, hvor stillingen er placeret. Vi indsamler normalt personlige oplysninger direkte fra dig og/eller via vores rekrutteringsportal, når du ansøger om en stilling hos os, såsom, men ikke begrænset til, dit navn, adresse, kontaktoplysninger, ID- og pasnummer, faglige og akademiske kvalifikationer, certificeringer, testresultater opnået under processen og andre relevante oplysninger fra dit Curriculum Vitae (CV) og i forbindelse med udvælgelsesprocessen. Gennem din ansøgning accepterer du, at vi også kan indsamle personlige oplysninger om dig fra tredjeparter, såsom de referencer, du har angivet, og tidligere arbejdsgivere. Vi kan også indsamle og behandle dine personlige oplysninger fra professionelle portaler, hvor du har gjort dine personlige oplysninger tilgængelige til rekrutteringsformål, f.eks. på LinkedIn. Endelig indsamler og opbevarer vi login- og adgangskodeoplysninger til din onlinekonto.

Vi opfordrer dig til at udelade alle følsomme personlige oplysninger og oplysninger, der ikke er relevante for udvælgelsen, i din ansøgning, herunder i dit følgebrev.

Sådan bruger vi dine personlige oplysninger

Vi indsamler og bruger dine personlige oplysninger i forbindelse med din ansøgning til de stillinger, du er interesseret i, og administrationen af din udvælgelsesproces. Vores vigtigste behandlingsaktiviteter består af følgende:

 • til at identificere og evaluere ansøgere til potentiel ansættelse samt til fremtidige roller, der måtte blive ledige;
 • til støtte og behandling af din ansøgning, for eksempel så vi kan vurdere din evne til at opfylde kravene til en bestemt stilling;
 • til at verificere referencer og faglige kvalifikationer oplyst af ansøgere;
 • til at evaluere og vurdere resultaterne af interviews;
 • til registrering i forbindelse med rekruttering og ansættelse;
 • til at udføre screening før ansættelse, som er passende og proportionel med jobfunktionens art, underlagt specifikke lokale regler;
 • til overholdelse af vores juridiske forpligtelser i forbindelse med den lokalt gældende lovgivning;
 • til gennemførelse af relevante baggrundstjek og andre due diligence-processer som tilladt i henhold til gældende lovgivning;
 • til virksomhedens juridiske forsvar i det omfang, det er tilladt eller tilladt ved lov; eller
 • til relevant kontakt fra os eller gennem vores rekrutteringspartnere via de oplysninger, du har givet os i forbindelse med din ansøgning.

Vi kan også analysere dine personlige oplysninger eller aggregerede/anonymiserede data med henblik på mangfoldighed og inklusion, for at forbedre vores rekrutterings- og ansættelsesproces og øge vores evne til at tiltrække succesfulde kandidater.

Brug af kunstig intelligens og lignende teknologier

Alnylam er en organisation, der er forpligtet til at overholde den gældende lovgivning og har udviklet interne politikker for ansvarlig brug af teknologier med kunstig intelligens (AI).

Disse politikker indebærer anvendelse af principper for ansvarlig brug af AI, implementering af passende organisatoriske og informationssikkerhedsmæssige foranstaltninger og indgåelse af aftaler med tredjeparter og samarbejdspartnere, der garanterer beskyttelse af fortroligheden af dine personlige oplysninger.

Alnylam kan bruge teknologier, der kan betegnes som AI, til rekrutteringsformål og til at øge vores effektivitet i udvælgelsen af potentielle kandidater, der skal gennemgås af rekrutteringsmedarbejdere, når kandidater indsender en ansøgning via Alnylams rekrutteringsportal.

Disse teknologier kan også bruges til at matche kandidatprofilen i rekrutteringsportalen med potentielle erhvervsmuligheder og lette disse operationer.

Ikke desto mindre vil disse algoritmer ikke have autonomi til at træffe beslutninger, og sådanne teknologier bruges ikke af Alnylam til at træffe beslutninger om den potentielle udvælgelse af kandidater uden menneskelig indblanding. Alle beslutninger vedrørende udvælgelse af kandidater til Alnylam-stillinger træffes af vores rekrutteringsteam.

Dine aggregerede oplysninger kan blive brugt af Alnylam og deres tredjepartsleverandører til maskinlæringsformål og til løbende forbedring af vores rekrutteringsprocesser. Dine personlige oplysninger vil ikke blive brugt til disse formål.

Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du udøver dine rettigheder til databeskyttelse, f.eks. din ret til at gøre indsigelse eller anmode om menneskelig indgriben i afsnittet "Dine rettigheder til databeskyttelse".

Automatiseret beslutningstagning

Vi træffer ikke rekrutterings- eller ansættelsesbeslutninger, der udelukkende er baseret på automatiseret beslutningstagning.

Hvem deler vi dine personlige oplysninger med?

Alnylam kan dele dine personlige oplysninger med dennes datterselskaber over hele verden og tredjepartsleverandører og samarbejdspartnere i forbindelse med deres globale aktiviteter som følger:

 • Med Alnylam-koncernens datterselskaber over hele verden - Vi begrænser adgangen til dine personlige oplysninger til personer inden for Alnylam, der ”har brug for at kende” disse oplysninger, f.eks. de personer, der behandler din jobansøgning og administrerer rekrutteringsprocessen i det land, hvor den stilling, du søger, er baseret, samt af rekrutteringsmedarbejdere og interviewere, der arbejder i forskellige lande inden for Alnylams globale organisation.
 • Med vores tredjepartsleverandører og samarbejdspartnere – Alnylam deler dine personlige oplysninger med betroede tredjepartsleverandører og samarbejdspartnere for at administrere rekruttering, især for at udføre screening og verifikation af din ansøgning og de oplysninger, du giver, f.eks. akademiske/professionelle kvalifikationer, hvor det er nødvendigt og relevant.

Generelt vil Alnylam kun videregive dine personlige oplysninger til andre tredjeparter:

 • når det er påkrævet ved lov;
 • baseret på en retskendelse, som svar på en legitim anmodning om bistand fra de kompetente myndigheder og offentlige organer eller andre retshåndhævende myndigheder; eller
 • til juridisk forsvar af virksomheden eller til at søge juridisk rådgivning fra Alnylams eksterne advokater eller i forbindelse med retssager.
Internationale dataoverførsler

Vi kan overføre alle personlige oplysninger, vi indsamler om dig, til datterselskaberne i Alnylam Group of Companies eller til tredjeparter over hele verden. Sådanne dataoverførsler omfatter overførsel af personlige oplysninger til lande uden for dit bopælsland. Disse lande har muligvis ikke et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Ikke desto mindre har vi, når vi overfører dine personlige oplysninger til sådanne andre lande, truffet passende foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af fortroligheden af dine personlige oplysninger i overensstemmelse med denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og alle gældende databeskyttelseslove.

Vi sikrer især, at tredjeparter, der modtager personlige oplysninger fra Alnylam, er kontraktligt forpligtet til at overholde gældende databeskyttelseslove og Alnylams politikker, herunder denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi sikrer også, at autoriseret personale, der håndterer personlige oplysninger, er behørigt uddannet og kontraktligt forpligtet til fortrolighed.

Hvor der forekommer grænseoverskridende dataoverførsler, implementerer vi den tilsvarende juridiske mekanisme, såsom underskrivelsen af de standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af Europa-Kommissionen, og andre gældende mekanismer, der er anerkendt af den gældende lovgivning til at dække disse grænseoverskridende dataoverførsler.

En opdateret liste over Alnylams databehandlere kan fås efter anmodning via e-mail på privacy@alnylam.com.

Opbevaring af data

Hvis du accepterer et tilbud om ansættelse hos Alnylam, vil alle relevante personlige oplysninger, der indsamles under udvælgelsesprocessen, blive en del af dine medarbejderoplysninger og vil blive opbevaret i overensstemmelse med specifikke landekrav og interne politikker og procedurer.

Hvis din ansøgning ikke imødekommes, vil vi opbevare dine personlige oplysninger med henblik på systemadministration og rapportering og for at overveje dig til potentielle fremtidige roller og ansættelsesmuligheder. Disse personlige oplysninger vil blive opbevaret i den maksimale opbevaringsperiode, der er defineret i den gældende lovgivning i dit bopælsland.

Ved udløbet af en sådan periode kan vi bede dig om at forny din registrering på vores rekrutteringsplatform eller bekræfte Alnylams opbevaring af dine personlige oplysninger i en yderligere periode og give dig mulighed for at opdatere dine personlige oplysninger. Hvis du accepterer, forlænges opbevaringsperioden, ellers slettes dine personlige oplysninger sikkert og permanent fra vores registre i overensstemmelse med vores politik og tidsplan for opbevaring af data.

Dine rettigheder til databeskyttelse

Du kan udøve dine rettigheder til databeskyttelse vedrørende de personlige oplysninger, som vi behandler om dig (dette afhænger af den jurisdiktion, hvor du bor, og det juridiske grundlag, som vi bruger). Bemærk venligst, at udøvelsen af dine rettigheder til databeskyttelse kan være begrænset i henhold til gældende lovgivning. Vi vil svare på din anmodning i overensstemmelse hermed og give yderligere afklaring, hvis din anmodning er underlagt nogen af disse begrænsninger.

Bemærk venligst, at dine rettigheder kan variere afhængigt af din jurisdiktion.

Du kan have følgende rettigheder til databeskyttelse:

 • Ret til adgang - Adgang til de personlige oplysninger, vi har om dig, gratis i de fleste tilfælde.
 • Ret til berigtigelse - Berigtigelse af dine personlige oplysninger, hvis de er forkerte, forældede eller ufuldstændige.
 • Ret til sletning - Sletning af de personlige oplysninger, vi har om dig, under specifikke omstændigheder, f.eks. når du trækker dit samtykke tilbage eller gør indsigelse, og vi ikke har nogen legitim overordnet interesse, eller når det formål, som vi har de personlige oplysninger til, er ophørt.
 • Ret til dataportabilitet - En computerfil i et almindeligt format (CSV eller lignende), der indeholder de personlige oplysninger, som du tidligere har givet os, og retten til at få dine personlige oplysninger overført til en anden enhed, hvor dette er teknisk muligt.
 • Ret til at gøre indsigelse mod eller begrænse behandlingen - Begrænsning af brugen af dine personlige oplysninger under specifikke omstændigheder, generelt mens vi tager stilling til en indsigelse, du har gjort.
 • Ret til indsigelse - At vi stopper med at behandle dine personlige oplysninger under specifikke omstændigheder, f.eks. når du har trukket dit samtykke tilbage, eller gør indsigelse af grunde, der er relateret til dine individuelle omstændigheder.
 • Rettigheder i forhold til automatisk beslutningstagning og profilering - Gennemgang af enhver beslutning, der udelukkende er baseret på automatisk behandling af dine personlige oplysninger (så hvor intet menneske endnu har gennemgået resultatet og kriterierne for beslutningen).
 • Rettigheder i forhold til, om en virksomhed har videregivet de personlige oplysninger til tredjeparter med henblik på tredjeparters direkte markedsføring. Som det fremgår af vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, vil Alnylam dog ikke sælge eller dele dine personlige oplysninger med andre end vores forsknings- og/eller udviklingspartnere eller agenter og vil ikke sælge eller dele dine personlige oplysninger med nogen til deres direkte markedsføringsformål.

Hvis du ønsker at udøve en af ovenstående rettigheder eller fremsætte en anmodning om at få adgang til, gennemgå eller rette de personlige oplysninger, vi har indsamlet og opbevarer om dig, eller for at modtage yderligere oplysninger om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os på privacy@alnylam.com .

Hvis du ønsker at kontakte os for at modtage yderligere oplysninger om vores brug af dine personlige oplysninger, eller hvis du ønsker at få adgang til dine personlige oplysninger, bedesdu udfylde denne formular til anmodning om dataemne eller sende os en e-mail på privacy@alnylam.com .

For beboere i Californien: kontakt os venligst på privacy@alnylam.com eller via telefon til +1 800.231.8685

Politik for børn

Vi er forpligtet til at beskytte børns privatliv. Du skal være opmærksom på, at vores rekrutteringsside ikke er beregnet til eller designet til at tiltrække børn under 18 år. Ingen oplysninger bør sendes til Alnylam via webstedet af besøgende, der er under 18 år. Som nævnt ovenfor indsamler vi ikke personligt identificerbare oplysninger, medmindre du har givet dem til os, herunder en persons alder.

Cookies og andre sporingsteknologier

Når du besøger vores hjemmesider, kan vi gemme eller hente oplysninger i din browser, for det meste i form af cookies. Du kan finde ud af mere om cookies, og hvordan du kontrollerer dem, i oplysningerne nedenfor.

Ved at acceptere cookiebanneret på vores hjemmesider accepterer du brugen af cookies i overensstemmelse med vores cookiepolitik. Du accepterer især brugen af tredjepartscookies til de formål, der er beskrevet i vores cookiepolitik.

Hvis du ikke accepterer brugen af disse cookies, bedes du deaktivere dem ved at følge instruktionerne i denne cookiepolitik, f.eks. ved at ændre dine browserindstillinger, så cookies fra denne hjemmeside ikke kan placeres på din computer eller mobile enhed.

Alnylam sporer ikke sine brugere over tid og på tværs af tredjepartswebsteder og reagerer derfor ikke på Do Not Track-signaler (DNT). Alnylam giver ikke tredjeparter tilladelse til at indsamle personlige oplysninger direkte fra vores brugere på vores hjemmeside, f.eks. gennem brug af tredjepartsannoncer.

Du kan få mere at vide om vores brug af cookies og andre sporingsteknologier ved at læse vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger samt vores cookiepolitik.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du gerne vil kontakte os om vores behandling af dine personlige oplysninger, herunder for at udøve dine rettigheder til databeskyttelse som beskrevet i afsnittet "Dine rettigheder til databeskyttelse", bedes du kontakte os på privacy@alnylam.com.

Yderligere rettigheder til privatlivets fred

Hvis du har bekymringer eller klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller vores overholdelse af den gældende databeskyttelseslovgivning, kan du kontakte Alnylams databeskyttelsesansvarlige på privacy@alnylam.com.

Indbyggere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) har også ret til at indgive en klage til den kompetente databeskyttelsesmyndighed, hvis kontaktoplysninger er tilgængelige på følgende link: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Ændringer til denne meddelelse

Alnylam forbeholder sig ret til at ændre denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi vil offentliggøre eventuelle ændringer i vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger på denne side. Tjek venligst denne side regelmæssigt for at se en opdateret version af denne meddelelse.

Meddelelse om overvågning af sociale medier
Undersøgelsesområde

Alnylam Switzerland GmbH ønsker sammen med dets tilknyttede virksomheder ('Alnylam', 'vi', 'vores' eller 'os') at forstå, hvordan brugere af sociale medier diskuterer om sygdomme og lægemidler og tjenester, der er relevante for Alnylam-mærket, så vi kan tage hensyn til offentlighedens behov i vores kommunikations- og forretningsplaner.

Fra tid til anden analyserer vi sociale medieaktiviteter relateret til vores brand og overvåger brugen af ​​vores egne sociale mediekanaler. Konklusionerne fra analysen vil være med til at forme Alnylams forretningsplaner og kommunikationsstrategi.

Alnylam er stærkt forpligtet til at beskytte dit privatliv og vil gøre en rimelig indsats for at beskytte dine personlige data (“Personlige data”) i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove og -bestemmelser og med denne fortrolighedsmeddelelse (“Meddelelsen”).

Dataansvarlig og Databeskyttelsesansvarlig (“DPO”)

Du kan finde mere information om Alnylam-tilknyttede virksomheder i Europa og over hele verden samt deres etablering og kontaktoplysninger her: http://www.alnylam.com/contact-us/

Vores Alnylam EU Privacy Office og den udpegede Databeskyttelsesansvarlige (DPO) kan kontaktes via e-mail på: eudataprivacy@alnylam.com

Personoplysninger Alnylam indsamler og Kilder

Vi overvåger offentligt tilgængelige medier inklusive sociale mediedata ved hjælp af kommercielt tilgængelige medieovervågningsværktøjer. De data, vi får fra overvågningsindsatsen, bruges til bedre at forstå offentlige diskussioner og behov vedrørende sygdomme og lægemidler og tjenester, der er relevante for Alnylam-mærket.

Vi bruger en ekstern tjenesteudbyder til at behandle og analysere offentlige sociale mediedata (sociale medieovervågningsaktiviteter) på vores vegne og i henhold til vores dokumenterede instruktioner i overensstemmelse med gældende love og regler.

For at udføre behandlingen kan Alnylam f.eks. bruge kommercielt tilgængelige overvågningsværktøjer på sociale medier, såsom det, der er leveret af Sprinklr, Inc., et amerikansk firma med kontorer på 29 West 35th Street, New York, NY 10001, USA; se Sprinklrs privatlivspolitik for at forstå, hvordan Sprinklr indsamler og behandler dine personlige data: https://www.sprinklr.com/privacy

Behandlede data kan omfatte følgende kategorier af personlige oplysninger:

 • Identifikationsdata (navn, brugernavn, brugeridentifikation og geografisk område);
 • personlige egenskaber (alder, køn og familiestatus);
 • forbrugervaner;
 • hobbier og interesser;
 • faglig og uddannelsesmæssig baggrund
 • billeder og videoer;
 • enhver anden information, der offentliggøres på et analyseret websted eller på en tredjepartsplatform.

Den eksterne udbyder indsamler, analyserer og overvåger via medieovervågningsværktøj data fra offentlige indlæg (samtalestrømme og offentligt tilgængelige meninger, udsagn eller andre interaktioner og indhold) fra brugere af sociale medier på forskellige sociale mediekanaler (såsom Instagram og Facebook) og sporer forskellige online kilder, herunder fora, blogs og online nyhedswebsteder.

Dataene indsamlet via medieovervågningsværktøjerne kan omfatte håndtering af sociale medier og indhold fra indlæg, der udelukkende gøres offentligt tilgængelige af selve brugerne af de sociale medier.

De data, der indsamles af tjenesteudbyderen via medieovervågningsværktøjerne, bruges til at oprette indsigtsrapporter, som derefter deles med Alnylam. Disse rapporter sigter mod at få indsigt i samtaleudviklingen over et bestemt tidsrum og ikke at identificere specifikke personer.

ndsigtsrapporter vil blive anonymiseret og inkluderer ikke personlige data indsamlet fra medieovervågning. Imidlertid kan individuelle tilbud med personlige oplysninger fanges som eksempler og bruges til at beskrive den generelle holdning til Alnylam i sociale medier og / eller til overvågning / revision. Disse tilbud vil være begrænset til dem fra enkeltpersoner, der offentliggør indlæg om Alnylam i deres professionelle egenskab (f.eks. sundhedspersoner eller repræsentanter for patientforeninger) eller for patientambassadører.

Vi indsamler ikke aktivt følsomme personoplysninger, men vi kan behandle sådanne data under overvågning af sociale medier, hvor sådanne data kun er inkluderet i sociale medieindlæg til formål knyttet til sikkerhed og kvalitetsovervågning og rapportering som krævet af gældende love og regler.

Vi har sat strenge begrænsninger på de emner, vi overvåger, og har sikret, at vores personale, når vi får adgang til og bruger den eksterne udbyders database, er bundet af tydeligt dokumenterede instruktioner og fortrolighedsforpligtelser.

Lovlighed af Behandligen

Det lovlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger er Alnylams legitime interesser for at beskytte sine aktiver og sit brand på sociale medier ved at få indsigt i samtaleudviklingen i en bestemt periode, i det omfang disse interesser ikke opvejes af rettigheder og friheder af de berørte registrerede.

I det omfang vi bliver nødt til at indsamle regelmæssige eller følsomme data til sikkerhedsovervågning og rapporteringsformål, som nævnt ovenfor, er det lovlige grundlag for denne behandling følgende:

 • behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som den dataansvarlige (Alnylam) er underlagt;
 • behandlingen vedrører personoplysninger, som den registrerede åbenbart offentliggør; og
 • behandlingen er nødvendig af hensyn til offentlig interesse inden for folkesundhedsområdet, såsom beskyttelse mod alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler eller sikring af høje standarder for kvalitet og sikkerhed inden for sundhedspleje og lægemidler eller medicinsk udstyr på grundlag af EU-lovgivning eller medlemsstats lovgivning, der indeholder passende og specifikke foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder og friheder, især tavshedspligten.
Formålet (-ene) med Behandlingen

Alnylam behandler personlige data til følgende formål:

 • At identificere og vurdere, hvad der bliver sagt om Alnylam og dets produkter og tjenester på offentligt tilgængeligt indhold på sociale medier for at forstå følelser, hensigter, stemning og markedstendenser og offentlighedens behov og derved forbedre vores tjenester og tage hensyn til den brede offentligheds behov i vores kommunikation; og
 • At måle effektiviteten af ​​Alnylams kommunikationsstrategi.

Alnylam skal kun bruge personoplysningerne til de formål, der er specificeret i dette afsnit.

Modtagere af dine personlige data

Alle personlige data, der hentes fra medieovervågningsværktøjer, vil opbevares og gemmes på den eksterne tjenesteudbyders IT-systemer og applikationer og vil ikke downloades til Alnylam IT-systemer.

Indsigtsrapporter og / eller personlige data kan deles internt med andre Alnylam-tilknyttede virksomheder over hele verden. Indsigtsrapporter vil blive anonymiseret og vil ikke registrere personlige data indsamlet fra medieovervågning. Anonymiserede rapporter vil lagres på en sikker samarbejdsplatform, der ejes og administreres af vores eksterne tjenesteudbyder.

Hvor indsigtsrapporter og / eller personlige data kan deles med modtagere i tredjelande, vil Alnylam sikre, at alle passende sikkerhedsforanstaltninger er på plads, og at alle gældende love og regler overholdes i forbindelse med sådanne dataoverførsler på tværs af landegrænserne; i mangel af nogen tilstrækkelighedsafgørelse er Alnylam især afhængig af udførelsen af ​​de relevante EU-standardkontraktbestemmelser for dataansvarlige og databehandlere, som de er blevet vedtaget af Europa-Kommissionen for at sikre et passende eller i væsentlig grad tilsvarende databeskyttelsesniveau ved overførsel af personoplysninger til andre medlemsvirksomheder i Alnylam Group (inklusive i USA og Storbritannien) såvel som med hensyn til dataoverførsler foretaget til tjenesteudbydere, der handler på vegne af og for Alnylam og andre Alnylam-partnere i tredjelande. Ved vedtagelsen af ​​passende beskyttelsesforanstaltninger vil Alnylam også gennemføre eventuelle supplerende foranstaltninger, der kan kræves af lovgivende eller regulerende myndigheder, eller som kan anses for nødvendige for at sikre et passende eller i væsentlig grad tilsvarende databeskyttelsesniveau med respekt for de overførte data under hensyntagen til de faktiske omstændigheder ved den pågældende overførsel.

Opretholdelse

Personoplysninger opbevares kun så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene og de respektive forpligtelser i forbindelse med sådanne data, hvortil de blev indsamlet, underlagt lokale love og regler og legitime forretningsbehov i overensstemmelse med Alnylams interne politikker.

Den eksterne tjenesteudbyder opbevarer identificerbare personlige oplysninger, der downloades fra søgeovervågningsværktøjer for at kompilere indsigtsrapporterne

Data indsamlet af vores eksterne tjenesteudbyder vil blive gemt i henhold til tjenesteudbyderens opbevaringspolitikker og også til Alnylams politikker og dokumenterede instruktioner.

Alle downloadede identificerbare data gennemgås årligt og slettes, hvis de ikke længere tjener det oprindelige formål med indsamling og behandling. Den eksterne udbyder sletter resultaterne af søgningerne samt automatiske sikkerhedskopier efter afslutningen af den respektive kontrakt med Alnylam.

Producerede indsigtsrapporter vil ikke inkludere nogle personlige data. Indsigtsrapporter vil blive opbevaret i højst fem år og vil blive destrueret / slettet derefter.

Automatiseret beslutningstagning

Data kan have været genstand for automatiseret beslutningstagning fra medieovervågningsværktøjerne for at identificere det som en del af en bestemt søgningsbeskrivelse.

Hvordan Alnylam beskytter dine personlige data

Alnylam vil tage rimelige og passende fysiske, administrative og tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte behandlingen af personoplysningerne mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse, ændring eller destruktion. I dette perspektiv kan dataene kun bruges af Alnylams personale, der har brug for det på grund af deres job eller hierarkiske stilling med fortrolighedsforpligtelser, der er tildelt en specifik rolle, og som har fået passende driftsinstruktioner.

Dine rettigheder og hvordan du udøver dem

Som registrerede personer har enkeltpersoner i EU har visse rettigheder, som kan være underlagt begrænsninger og / eller restriktioner:

 • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data.
 • Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvordan dine personoplysninger behandles, og til at anmode om en kopi af disse personoplysninger.
 • Du har ret til at anmode om, at enhver unøjagtighed i dine personlige data rettes uden forsinkelse.
 • Du har ret til at anmode om, at ufuldstændige personoplysninger udfyldes, herunder ved hjælp af en supplerende erklæring.
 • Du har ret til at anmode om, at dine personlige data slettes, hvis der ikke længere er en begrundelse for, at de skal behandles.
 • Du har ret under visse omstændigheder (for eksempel hvor nøjagtighed bestrides) til at anmode om, at behandlingen af dine personlige data er begrænset.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data, hvor de behandles til direkte markedsføringsformål.

Hvis du ønsker at udøve en af de ovennævnte rettigheder, henvises du til afsnittet “Sådan finder du os” nedenfor.

Hvis du ikke modtager et (rettidigt) svar fra Alnylam, eller hvis du ikke er tilfreds med vores svar til dig, har du også ret til at indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til den relevante nationale databeskyttelsesmyndighed; en liste over de nationale tilsynsmyndigheder for databeskyttelse i Europa kan findes her: Europe can be found here: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Yderligere informationer og kontaktoplysninger

For yderligere oplysninger om, hvordan Alnylam indsamler og behandler dine personoplysninger, kan du besøge vores fortrolighedswebsite, der er tilgængelig her: https://alnylampolicies.com/

Kontaktoplysningerne til den dataansvarlige er:
Alnylam Switzerland GmbH:
Grafenauweg 4, 6300 Zug, Schweiz
info@alnylam.com
+41 41 561 3500

For at udøve dine rettigheder eller anmode om yderligere oplysninger kan du kontakte vores EU-Privacy Office og vores databeskyttelsesansvarlige via e-mail på eudataprivacy@alnylam.com eller skriftligt på nedenstående adresse:

EU-Privacy Office:
ALNYLAM Switzerland GmbH
OBS: Juridisk afdeling
Adresse: Grafenauweg 4.600 Zug, Schweiz
Tlf: +41 41561 3500

Bemærk, at du også kan udfylde denne anmodningsformular for registrerede personer.

Klager

Hvis du mener, at dine personlige data er blevet misbrugt eller mishandlet, kan du også indsende en klage til Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC); FDPIC kan kontaktes på:

Federal Data Protection and Information Commissioner: (på dansk: Forbundsdatabeskyttelses-, og Informationskommissær).
Feldeggweg 1, CH – 3003, Bern, Schweiz
+41 (0)58 462 43 95
info@edoeb.admin.ch

Enhver klage til Federal Data Protection and Information Commissioner berører ikke din ret til at søge klage gennem domstolene.

Du kan også kontakte den kompetente databeskyttelsesmyndighed i dit bopælsland eller arbejdssted, hvis du er bosiddende i EU / EØS; Information og kontaktoplysninger for de kompetente myndigheder er tilgængelige på EDPB's websted på Members | European Data Protection Board (europa.eu) (på dansk: Det Europæiske Databeskyttelsesråd)..