Přejít k hlavnímu obsahu
 

PRÁVNÍ OZNÁMENÍ

Všeobecné podmínky užívání

Datum účinnosti: 13. listopadu 2020

PŘED POUŽITÍM WEBOVÝCH STRÁNEK SI TYTO PODMÍNKY PEČLIVĚ PŘEČTĚTE. POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK VYJADŘUJETE SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI.

NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÝCH NENÍ POSKYTOVÁNO LÉKAŘSKÉ PORADENSTVÍ. DOMNÍVÁTE-LI SE, ŽE POTŘEBUJETE NALÉHAVĚ LÉKAŘSKOU POMOC, KONTAKTUJTE NEPRODLENĚ SVÉHO LÉKAŘE NEBO ZAVOLEJTE NA ČÍSLO POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY (V ČR 112).

CO ZAHRNUJÍ TYTO PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ?

Tyto všeobecné podmínky užívání (dále jen „Podmínky“) stanoví pravidla pro používání webových stránek https://www.alnylam.com/alnylam-czech-republic. Kliknutím na odkazy uvedené níže si můžete přímo zobrazit další informace o jednotlivých oblastech:

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat.
Požíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami.
Další podmínky, které se na Vás mohou vztahovat.
Tyto Podmínky můžeme měnit.
Provoz těchto webových stránek můžeme pozastavit nebo zrušit.
Naše webové stránky jsou určeny pouze uživatelům v české republice.
Chráníme svá práva duševního vlastnictví.
Neodpovídáme za obsah stránek, na které tyto webové stránky odkazují.
Naše odpovědnost za ztrátu nebo utrpěnou škodu.
Jak můžeme používat vaše osobní údaje.
Neneseme odpovědnost za počítačové viry a uživatelům je zakázáno je na stránky vkládat.
Pravidla pro odkazování na naše webové stránky.
Rozhodné právo.
Úplné ujednání.
Oznámení o používání souborů cookie.

KDO JSME A JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT.

Webové stránky https://www.alnylam.com/alnylam-czech-republic provozuje společnost Alnylam Czech s.r.o. (dále jen „my“ nebo „společnost Alnylam“). Společnost Alnylam je v České republice zapsána pod identifikačním číslem 08784086 a sídlí na adrese Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1. Naše DIČ je CZ08784086.

Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese info@alnylam.com nebo telefonicky na čísle +44 (0) 1255 444 400.

POŽÍVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK VYJADŘUJETE SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI.

Použitím těchto webových stránek potvrzujete, že tyto Podmínky přijímáte a že se zavazujete je dodržovat.

Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nejste oprávněni tyto webové stránky používat.

Doporučujeme vám vytisknout si kopii těchto Podmínek pro budoucí potřebu.

DALŠÍ PODMÍNKY, KTERÉ SE NA VÁS MOHOU VZTAHOVAT.

Kromě těchto Podmínek se seznamte:

  • se Zásadami ochrany osobních údajů a
  • se Zásadami používání souborů cookie.
POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK A JEJICH OBSAHU. OBSAH NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH JE POSKYTOVÁN POUZE PRO INFORMAČNÍ ÚČELY.

Ačkoli usilujeme o to, aby byl obsah těchto webových stránek přesný a aktuální, neposkytujeme žádné výslovné ani implicitní záruky, prohlášení ani závazky týkající se jeho přesnosti, úplnosti nebo aktuálnosti. Kromě toho nemůžeme zaručit, že obsah těchto webových stránek nebude ovlivněn technickou poruchou nebo neoprávněným zásahem. Obsah těchto webových stránek může být změněn bez předchozího upozornění. Obsah těchto webových stránek můžeme kdykoli změnit nebo vymazat. Je možné, že webové stránky budou z důvodu údržby, poruchy počítačového vybavení nebo z jiných důvodů nedostupné. Obsah umístěný na webových stránkách můžete stahovat, prohlížet, přehrávat, kopírovat a tisknout za následujících podmínek:

  1. obsah lze použít výhradně pro nekomerční účely a pro vlastní informaci;
  2. všechny kopie stránek musí obsahovat veškerá oznámení o autorských právech, ochranných známkách a jiných vlastnických právech nebo identifikační údaje, zejména musí být v zápatí stránky uvedeno oznámení o autorských právech;
  3. obsah nesmí být žádným způsobem měněn ani upravován; a
  4. žádné grafické prvky nesmí být použity odděleně bez doprovodného textu.

Žádosti o povolení k takovému užití obsahu, které není popsáno výše, je možné podávat na adrese media@alnylam.com. Tímto si vyhrazujeme veškerá práva, která nejsou výslovně udělena v těchto Podmínkách. Vezměte prosím na vědomí, že svá práva duševního vlastnictví uplatňujeme v nejširším možném rozsahu přípustném podle zákona. Některá označení výrobků, služeb nebo společností týkající se jiných společností než společnosti Alnylam mohou být na těchto webových stránkách uvedena pouze pro účely identifikace. Pro více informací o těchto označeních a stavu jejich zápisu do příslušných rejstříků kontaktujte příslušné společnosti. Žádný obsah těchto webových stránek nelze vykládat tak, že by zakládal jakoukoli licenci nebo právo používat tyto webové stránky nebo jakýkoli obsah uvedený na těchto webových stránkách, bez ohledu na to, zda prostřednictvím promítnutí obsahu na jiných stránkách (tzv. framing) nebo jinak, s výjimkou a) případů výslovně povolených těmito Podmínkami, nebo b) případů, kdy je udělen předchozí písemný souhlas společnosti Alnylam nebo takové třetí osoby, která by mohla vlastnit ochrannou známku nebo autorská práva k materiálům zobrazeným na těchto webových stránkách.

NA INFORMACE UVEDENÉ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH (VČETNĚ LÉKAŘSKÝCH INFORMACÍ) NESPOLÉHEJTE.

VEŠKERÝ OBSAH ZVEŘEJNĚNÝ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, KTERÝ SE TÝKÁ ZDRAVOTNÍHO STAVU A LÉČBY, MÁ OBECNOU POVAHU A JE URČEN POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ A OBECNÉ INFORMATIVNÍ ÚČELY. DOMNÍVÁTE-LI SE, ŽE VÁŠ ZDRAVOTNÍ STAV BY MOHL VYŽADOVAT LÉČBU, NEBO MÁTE-LI JAKÉKOLI KONKRÉTNÍ DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍHO STAVU, BEZODKLADNĚ SE OBRAŤTE NA SVÉHO LÉKAŘE NEBO POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍ PÉČE. ŽÁDNÉ INFORMACE UVEDENÉ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NENAHRAZUJÍ ODBORNOU LÉKAŘSKOU POMOC A VYŠETŘENÍ. NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NENABÍZÍME LÉKAŘSKOU DIAGNOSTIKU ANI LÉČBU A ŽÁDNÝ OBSAH TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NELZE VYKLÁDAT JAKO NABÍDKU POSKYTNUTÍ LÉKAŘSKÉHO DOPORUČENÍ NEBO SLUŽBY. POUZE VÁŠ LÉKAŘ NEBO JINÝ ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK MŮŽE URČIT, ZDA JE PRO VÁS KONKRÉTNÍ LÉKAŘSKÁ PÉČE VHODNÁ. PŘED ZAHÁJENÍM JAKÉKOLI NOVÉ LÉČBY NEBO V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI DOTAZŮ OHLEDNĚ ZDRAVOTNÍHO STAVU SE VŽDY OBRAŤTE NA SVÉHO LÉKAŘE NEBO JINÉHO KVALIFIKOVANÉHO POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍ PÉČE.

OBSAH TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK JE POSKYTOVÁN „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A „S VÝHRADOU DOSTUPNOSTI“ BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH ČI KONKLUDENTNÍCH ZÁRUK, ZEJMÉNA BEZ JAKÝCHKOLI IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, PŘESNOSTI NEBO PRÁVNÍ BEZVADNOSTI, S VÝJIMKOU ZÁRUK, KTERÉ JSOU STANOVENY PRÁVNÍMI PŘEDPISY, KTERÉ SE VZTAHUJÍ NA TUTO DOHODU, A KTERÉ NELZE VYLOUČIT, OMEZIT NEBO UPRAVIT. ZEJMÉNA NEZARUČUJEME, ŽE: (i) JE OBSAH TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK SPRÁVNÝ, PŘESNÝ, SPOLEHLIVÝ A ÚPLNÝ, (ii) FUNKCE OBSAŽENÉ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH BUDOU FUNGOVAT BEZ PŘERUŠENÍ NEBO BUDOU PROSTÉ VAD, (iii) VADY BUDOU ODSTRANĚNY, NEBO ŽE (iv) TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO SERVER(Y), KTERÉ JE ZPŘÍSTUPŇUJÍ, BUDOU PROSTY VIRŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH PRVKŮ. TYTO WEBOVÉ STRÁNKY A OBSAH, KTERÝ JE NA NICH DOSTUPNÝ, POUŽÍVATE NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST. JE VAŠÍ POVINNOSTÍ ZJISTIT, ZDA JE JAKÝKOLI OBSAH STAŽENÝ Z TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK PROSTÝ POČÍTAČOVÝCH VIRŮ, ČERVŮ, TROJSKÝCH KONÍ NEBO JINÝCH POTENCIÁLNĚ DESTRUKTIVNÍCH PRVKŮ. AČKOLI JE OBSAH TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK PRAVIDELNĚ AKTUALIZOVÁN, NEJSME POVINNI JEJ AKTUALIZOVAT A NENESEME ODPOVĚDNOST ZA TO, ŽE PŘÍPADNĚ AKTUALIZOVÁN NEBUDE. NENESEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA SPRÁVNOST, ÚPLNOST, SPOLEHLIVOST NEBO POUŽITELNOST OBSAHU ZVEŘEJNĚNÉHO NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO DOSTUPNÉHO JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM. JE VAŠÍ ODPOVĚDNOSTÍ OVĚŘIT SI JAKÝKOLI OBSAH UVEDENÝ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PŘED TÍM, NEŽ JEJ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM VYUŽIJETE.

TYTO PODMÍNKY MŮŽEME MĚNIT.

Tyto Podmínky průběžně měníme. Zkontrolujte je pokaždé, když máte v úmyslu tyto webové stránky použít, abyste se ujistili, že rozumíte aktuálně platným podmínkám.

PROVOZ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK MŮŽEME POZASTAVIT NEBO ZRUŠIT.

Tyto webové stránky jsou k dispozici bezplatně. Nezaručujeme, že tyto webové stránky nebo jakýkoli jejich obsah bude vždy dostupný nebo bude dostupný bez přerušení. Jsme oprávněni pozastavit, zrušit nebo omezit dostupnost těchto webových stránek nebo jejich části z obchodních a provozních důvodů.

Dále odpovídáte za to, že všechny osoby, které mají přístup na naše webové stránky prostřednictvím vašeho internetového připojení, budou seznámeny s těmito Podmínkami užívání a dalšími platnými podmínkami a budou je dodržovat.

NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY JSOU URČENY POUZE UŽIVATELŮM V ČESKÉ REPUBLICE.

Tyto webové stránky jsou určeny osobám s bydlištěm v České republice. Obsah dostupný na těchto webových stránkách nebo prostřednictvím těchto webových stránek nemusí být vhodný nebo dostupný v jiných regionech.

CHRÁNÍME SVÁ PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ.

Tyto webové stránky a informace, které obsahují, zejména veškeré texty, grafické prvky, fotografie, loga, ochranné známky, zvuky, výtvarné prvky a počítačové kódy, jsou vlastnictvím společnosti [Alnylam Pharmaceuticals, Inc.] a jejích spřízněných osob a poskytovatelů licencí a jsou chráněny autorským právem, právními předpisy o ochranných známkách, mezinárodními úmluvami a jinými právními předpisy o duševním vlastnictví před neoprávněným kopírováním a šířením.

Veškeré ochranné známky, ochranné známky pro služby a loga uvedená na těchto webových stránkách týkající se společnosti Alnylam jsou zapsané nebo nezapsané ochranné známky nebo obchodní názvy společnosti [Alnylam Pharmaceuticals, Inc.] a/nebo jejích spřízněných osob (společně dále jen „Ochranné známky společnosti Alnylam“).

Žádné ustanovení těchto Podmínek nelze vykládat tak, že by zakládalo jakoukoli licenci nebo právo užívat jakékoli Ochranné známky společnosti Alnylam uvedené na webových stránkách bez našeho předchozího písemného souhlasu získaného pro každý jednotlivý případ.

Veškerý prospěch vytvořený používáním Ochranných známek společnosti Alnylam bude plynout výhradně společnosti [Alnylam Pharmaceuticals, Inc.] a/nebo případně jejím spřízněným osobám.

Veškeré obchodní firmy a názvy výrobků jiných subjektů jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.

NEODPOVÍDÁME ZA OBSAH STRÁNEK, NA KTERÉ TYTO WEBOVÉ STRÁNKY ODKAZUJÍ.

Tyto Podmínky se vztahují pouze na webové stránky https://www.alnylam.com/alnylam-czech-republic. Uvedené webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, než jsou stránky společnosti Alnylam. Tyto odkazy jsou vám poskytovány pro informaci a společnost Alnylam nenese odpovědnost za obsah žádných webových stránek, na které vedou. Jakékoli stránky provozované jinými subjekty, které jsou prostřednictvím těchto webových stránek dostupné, jsou nezávislé na společnosti Alnylam a společnost Alnylam nemá žádnou kontrolu nad obsahem takových webových stránek. Uvedení odkazu na jakékoli webové stránky jiné než stránky společnosti Alnylam ani neznamená, že společnost Alnylam schvaluje obsah nebo používání takových webových stránek nebo za ně přijímá jakoukoli odpovědnost. Pokud kliknete na odkaz vedoucí na jakékoli jiné webové stránky, činíte tak na vlastní odpovědnost a máte povinnost seznámit se s podmínkami užívání a dalšími podmínkami uvedenými na takových webových stránkách a dodržovat je.

Žádný odkaz na jakýkoli výrobek či službu třetí osoby nelze v žádném případě vykládat jako schválení či podporu této třetí osoby nebo jakéhokoli výrobku či služby, které třetí osoba poskytuje, ze strany společnosti Alnylam.

NAŠE ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU NEBO UTRPĚNOU ŠKODU.

Možnost č. 1: Vyloučení a omezení odpovědnosti uvedená v tomto oddílu se nevztahují na žádné škody vzniklé v důsledku úmrtí nebo újmy na zdraví způsobené naší nedbalostí (nebo nedbalostí Smluvních partnerů společnosti Alnylam, jak je tento pojem vymezen níže).

S výjimkou výše uvedeného a v rozsahu přípustném podle zákona nenese společnost Alnylam ani žádná z jejích spřízněných osob, dceřiných společností, zaměstnanců, zprostředkovatelů nebo zástupců (společně dále jen „Smluvní partneři společnosti Alnylam“) za žádných okolností vůči Vám ani jakékoli jiné osobě odpovědnost za jakékoli škody či ztráty jakéhokoli druhu, které vzniknou v důsledku přístupu k těmto webovým stránkám nebo obsahu na těchto webových stránkách nebo jejich použití či nemožnosti je používat, zejména včetně souvisejících, zvláštních, následných, exemplárních, vícenásobných nebo jiných nepřímých škod, a to ani v případě, kdy byl/a společnost Alnylam a/nebo příslušný Smluvní partner společnosti Alnylam o možnosti vzniku takové škody informován/a. Celková společná a nerozdílná odpovědnost Smluvních partnerů společnosti Alnylam vůči vám za veškeré škody, ztráty či žalobní důvody v žádném případě nepřesáhne částku, kterou jste společnosti Alnylam zaplatili za posledních šest (6) měsíců, nebo dva tisíce pět set korun českých (2 500 Kč), podle toho, která z uvedených částek je vyšší. V některých státech není povoleno vyloučit nebo omezit některé záruky nebo omezení nebo vyloučení odpovědnosti za související nebo následné škody. Na základě toho se na Vás některá výše uvedená omezení odpovědnosti nemusí vztahovat. Pokud nejste spokojeni s jakoukoli částí webových stránek, jejich obsahu a/nebo s těmito Podmínkami užívání, je Vaším jediným a výhradním právním prostředkem ukončení používání webových stránek.

Zavazujete se zprostit Smluvní partnery společnosti Alnylam odpovědnosti, odškodnit je a ochránit ve vztahu k veškerým ztrátám, škodám, výdajům, včetně přiměřených nákladů právního zastoupení, právům, nárokům, žalobám jakéhokoli druhu a újmě na zdraví (včetně smrti) vzniklým v důsledku Vašeho používání těchto webových stránek, jakéhokoli Uživatelského obsahu, Vašeho porušení těchto Podmínek nebo jakýchkoli práv jiné osoby nebo v souvislosti s nimi.

JAK MŮŽEME POUŽÍVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE.

Webové stránky společnosti Alnylam používají vylepšení stránek a uživatelské zkušenosti soubory cookie. Další informace o tom, jak soubory cookie používáme, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie. Další informace o tom, jak obecně používáme osobní údaje, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

NENESEME ODPOVĚDNOST ZA POČÍTAČOVÉ VIRY A UŽIVATELŮM JE ZAKÁZÁNO JE NA STRÁNKY VKLÁDAT.

Nezaručujeme, že tyto webové stránky budou bezpečné nebo prosté jakýchkoliv chyb či virů.

Jste odpovědní za nastavení svých informačních technologií, počítačových programů a platforem pro přístup k našim webovým stránkám. Měli byste používat vlastní antivirový software.

Naše webové stránky nesmíte zneužívat tím, že na ně budete vědomě vkládat viry, trojské koně, červy, logické bomby či další škodlivé či technologicky závadné materiály. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k našim webovým stránkám, k serveru, na kterém jsou naše webové stránky uloženy, ani k žádnému serveru, počítači ani databázi, jež jsou k našim webovým stránkám připojeny. Nesmíte na naše webové stránky útočit útokem typu odmítnutí služby nebo útokem typu distribuované odmítnutí služby. Porušením tohoto ustanovení byste se dopustili trestného činu podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Jakékoli takové porušení oznámíme příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme s těmito orgány spolupracovat tím, že jim sdělíme vaši totožnost. V případě takového porušení okamžitě zaniká vaše právo používat naše webové stránky.

PRAVIDLA PRO ODKAZOVÁNÍ NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY.

Můžete vytvářet odkazy na naši domovskou stránku, učiníte-li to způsobem, který je čestný a zákonný a nepoškozuje naše dobré jméno ani našeho dobrého jména nevyužívá.

Odkaz nesmí být vytvořen tak, aby vyvolával dojem jakékoli afiliace, souhlasu nebo podpory z naší strany, pokud neexistují.

Nesmíte vytvářet odkazy na naše webové stránky na žádných webových stránkách, které nevlastníte.

Naše webové stránky nesmí být zasazeny do žádných jiných webových stránek ani nesmíte vytvářet odkazy na jakoukoli jinou část našich webových stránek než na domovskou stránku.

Vyhrazujeme si právo zrušit souhlas s vytvářením odkazů bez předchozího upozornění.

Přejete-li si vytvořit odkaz na naše webové stránky nebo jakkoli využít jejich obsah jiným způsobem, než jak je uvedeno výše, kontaktujte nás na info@alnylam.com.

ROZHODNÉ PRÁVO.

Upozorňujeme, že tyto Podmínky, jejich předmět a jejich výklad se řídí českým právem. Jako účastníci dohody společně s Vámi souhlasíme s tím, že výlučnou příslušnost budou mít soudy České republiky.

Jakýkoli nárok podle těchto Podmínek musí být uplatněn do jednoho (1) roku od vzniku žalobního důvodu, nebo bude promlčen. Stane-li se jakákoli část těchto Podmínek nezákonnou, neplatnou nebo nevykonatelnou, bude tato část považována za oddělitelnou a nebude jí dotčena platnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení.

ÚPLNÉ UJEDNÁNÍ

Toto je úplné ujednání mezi účastníky této dohody týkající se předmětu těchto Podmínek a lze jej měnit pouze písemnou dohodou podepsanou oběma účastníky nebo zveřejněním nové verze ze strany společnosti Alnylam, jak je popsáno výše.

PROGNÓZY BUDOUCÍHO VÝVOJE A VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI.

Tyto webové stránky a dokumenty obsažené na těchto webových stránkách (nebo přímo z nich dostupné) zahrnují prognózy budoucího vývoje ve smyslu amerického zákona o reformě vedení soudních sporů v oblasti soukromých cenných papírů z roku 1995, včetně prohlášení o našich budoucích očekáváních, plánech, výhledech a provozních výsledcích a jakýchkoli dalších prohlášeních obsahujících výrazy „věří“, „očekává“, „předvídá“, „plánuje“, „odhaduje“ apod. Existuje celá řada důležitých faktorů, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky společnosti Alnylam budou podstatným způsobem lišit od výsledků uvedených v takových prognózách budoucího vývoje, včetně našeho přístupu k nacházení a vývoji nových léků, které nejsou prokázané a nemusí vždy vést ke vzniku obchodovatelných výrobků, získávání, správy a ochrany duševního vlastnictví, naší schopnosti vymáhat naše patenty proti osobám, které se dopouštějí jejich porušování, a bránit naše portfolio patentů proti napadení ze strany třetích osob, naší schopnosti získávat další finanční prostředky na podporu naší obchodní činnosti, naší závislosti na třetích osobách v oblasti vývoje, výroby, marketingu, prodeje a distribuce našich výrobků, úspěšného vývoje výrobků, které jsou v počátečních fázích vývoje, získávání regulatorních souhlasů pro výrobky, konkurence ze strany jiných osob, které využívají technologie podobné našim a které vyvíjejí výrobky pro podobné účely, naší závislosti na spolupracovnících, krátké doby provozování naší činnosti a dalších faktorů uvedených v případných podáních společnosti Alnylam ke Komisi pro cenné papíry (SEC). Společnost Alnylam vylučuje jakýkoli úmysl nebo povinnost aktualizovat jakékoli prognózy budoucího vývoje v důsledku vývoje, k němuž dojde poté, co byly tyto prognózy poprvé vydány.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚDAJE O CENĚ AKCIÍ V MINULOSTI.

Tyto údaje jsou poskytovány pro přehlednost akcionářům a slouží pouze pro informaci. Tyto údaje nejsou určeny pro účely obchodování a nelze z nich v této souvislosti vycházet. Společnost Alnylam ani její poskytovatelé údajů nezaručují správnost ani úplnost jakýchkoli zobrazených cen akcií nebo jiných údajů a žádná taková zúčastněná strana nenese žádnou odpovědnost vůči uživateli údajů ani žádné jiné osobě za jakékoli prodlení, nepřesnosti nebo chyby v jakýchkoli takových údajích nebo opomenutí takových údajů nebo za převody takových údajů, ani za žádné jednání učiněné na základě těchto údajů nebo za jakékoli škody vzniklé z těchto údajů nebo v souvislosti s nimi. Upozorňujeme investory, že údaje o historickém a aktuálním vývoji cen akcií nemusí být nutně dokladem budoucího vývoje.

Oznámení o používání souborů cookie

Při návštěvě našich webových stránek Váš prohlížeč může ukládat informace (nejčastěji ve formě souborů cookie), které si naše stránky mohou při vaší opakované návštěvě „načíst“. Více informací o souborech cookie a o tom, jak je spravovat, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Další informace o tom, jak na našich webových stránkách používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.