Přejít k hlavnímu obsahu
 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poslední aktualizace: 23. dubna 2021

V našich Zásadách ochrany osobních údajů, prohlášeních a oznámeních je vysvětleno, jak společnost Alnylam Pharmaceuticals a její přidružené společnosti po celém světě zpracovávají osobní údaje.

Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách

Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost Alnylam Pharmaceuticals, Inc (dále jen „společnost Alnylam", „my" nebo „náš" v příslušném pádě a rodě), společnost založená podle práva státu Delaware, se sídlem na adrese 675 W Kendall Street, Cambridge, MA 02142, USA, tel: 617.551.8200, fax: 617.551.8101, e-mail: info@alnylam.com.

Upozorňujeme, že společnost Alnylam Czech s.r.o. je přidruženou společností společnosti Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Více informací o společnosti Alnylam a jejím celosvětovém působení a o tom, jak se přímo spojit s přidruženými společnostmi společnosti Alnylam, naleznete na našich webových stránkách na adrese www.alnylam.com/contact-us/.

Společnost Alnylam respektuje soukromí návštěvníků našich webových stránek. Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují:

 • druhy osobních údajů, které o návštěvnících webových stránek shromažďujeme,
 • jak osobní údaje používáme a s kým je sdílíme,
 • opatření, která přijímáme k ochraně osobních údajů, které shromažďujeme, a
 • Vaše práva vztahující se k vašim osobním údajům.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách se vztahují pouze k osobním údajům shromážděným prostřednictvím těchto internetových stránek společností Alnylam nebo třetími osobami jednajícími naším jménem. Není v nich popsáno, jakými způsoby shromažďujeme nebo používáme osobní údaje získané off-line nebo jakoukoli jinou třetí osobou, která samostatně shromažďuje a zpracovává osobní údaje prostřednictvím těchto webových stránek.

Našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na adrese: eudataprivacy@alnylam.com

Informace o tom, jak společnost Alnylam shromažďuje, používá a zpracovává osobní údaje Zdravotnických pracovníků, naleznete ve zvláštním Oznámení o ochraně osobních údajů pro Zdravotnické pracovníky (Obecné použití)

Více informací o tom, jak jsou vaše osobní údaje shromažďovány, používány a zpracovávány pro účely elektronické komunikace, naleznete ve zvláštním Oznámení o ochraně osobních údajů a Formuláři souhlasu se zasíláním elektronické komunikace.

Více informací o tom, jak jsou vaše osobní údaje shromažďovány, používány a zpracovávány pro účely přímého marketingu / e-mailové komunikace, naleznete ve zvláštním Oznámení o přímém marketingu / e-mailové komunikaci.

Více informací o tom, jak jsou shromažďovány, používány a zpracovávány vaše osobní údaje shromážděné na kongresech, naleznete ve zvláštním Oznámení o ochraně osobních údajů týkající se používání osobních údajů získaných na kongresech, sympoziích a dalších akcích

Více informací o tom, jak jsou vaše osobní údaje shromažďovány, používány a zpracovávány za účelem náboru pracovníků, naleznete ve zvláštním Oznámení společnosti Alnylam Pharmaceuticals o ochraně osobních údajů při náboru pracovníků

Jaké osobní údaje shromažďujeme a odkud je získáváme?

Na našich internetových stránkách shromažďujeme vaše osobní údaje ve velmi omezeném rozsahu. Konkrétně se jedná o vaši e-mailovou adresu, pokud nás požádáte, abychom vám zasílali novinky a další aktualizace, a informace, které nám poskytnete, když se na nás prostřednictvím webových stránek obrátíte s dotazy a poznámkami. Ke shromažďování informací o tom, jak webové stránky používáte, používáme soubory cookie nebo jiné technologie pro sledování pohybu uživatelů na webových stránkách; více informací naleznete níže v oddílu „Oznámení o souborech cookie".

Kategorie informací, které můžeme případně shromažďovat, tedy zahrnují:

 • Vaše jméno, e-mailovou adresu a další vámi uvedené kontaktní údaje,
 • informace, které uvedete v souvislosti s určitým dotazem,
 • záznamy o vaší korespondenci s naší společností, pokud jste nás kontaktovali, a
 • informace shromážděné automaticky pomocí souborů cookie a dalších sledovacích technologií, například údaje o konkrétních stránkách, které jste na našich webových stránkách navštívili, a obsahu, k němuž přistupujete.
Jak vaše osobní údaje používáme a na jakém základě

V závislosti na tom, jak webové stránky používáte, na vašich interakcích s naší společností a na důvodech, pro které své údaje poskytnete, budeme vaše osobní údaje používat k níže uvedeným účelům:

 • abychom odpověděli na Váš dotaz,
 • abychom Vám poskytli vámi požadované informace (tyto informace se mohou týkat buď našich výrobků nebo služeb, nebo zahrnují aktuální informace týkající se povědomí o určitém onemocnění) tím, že Vám budeme zasílat newslettery apod.,
 • abychom Vám vyúčtovali Vámi požadované výrobky a služby,
 • abychom Vám nabídli výrobky a služby, o něž byste dle našeho názoru mohli mít zájem, nebo s vámi komunikovali za jinými účely, které vyplynou z okolností nebo o nichž vás informujeme v okamžiku, kdy vaše osobní údaje shromáždíme.
 • abychom dohlédli na dodržení příslušných předpisů z naší strany;
 • abychom ve vztahu k Vám sestavili profily a shromáždili osobní údaje za účelem určení vhodných vzdělávacích/osvětových programů nebo vhodných příležitostí ke spolupráci s vámi,
 • abychom vyhodnotili užitečnost těchto webových stránek,
 • abychom Vám poskytli technickou podporu,
 • abychom dodrželi povinnosti vyplývající z právních předpisů.
 • abychom zvýšili bezpečnost ve snaze zajistit ochranu před podvodným jednáním, nároky a dalšími závazky a předcházet výše uvedenému a
 • za jakýmkoli dalším účelem, o kterém vás informujeme v okamžiku, kdy vaše osobní údaje shromáždíme.
  Vaše osobní údaje zpracujeme pro výše uvedené účely pouze v případě, že k tomu bude podle našich zjištění existovat „právní základ".
  Právní základ bude záviset na účelech, pro které jsme vaše osobní údaje shromáždili a pro něž je používáme. Téměř pokaždé bude právním základem některý z níže uvedených případů:
 • jestliže jsme obdrželi Váš souhlas s použitím vašich osobních údajů z naší strany,
 • jestliže je zpracování nezbytné pro naše oprávněné zájmy, abychom zajistili řádné dodání či poskytnutí našich výrobků a služeb a za účelem propagace našich výrobků a služeb, nebo
 • jestliže se na nás vztahuje zákonná povinnost, k jejímuž splnění je zapotřebí, abychom Vaše osobní údaje použili.
S kým vaše osobní údaje sdílíme

Vaše osobní údaje sdělíme:

 • ostatním přidruženým společnostem společnosti Alnylam po celém světě;
 • třetím osobám, které jednají naším jménem, za účelem dalšího zpracování v souladu s výše uvedeným(i) účelem (účely);
 • třetí osobě v případě, že bude prodán, postoupen nebo převeden podnik, k němuž se tyto webové stránky vztahují, nebo jeho část a údaje o zákaznících s tím související;
 • třetí osobě, pokud jsme povinni nebo oprávněni tak učinit na základě platných právních předpisů, usnesení soudu nebo správního předpisu, nebo pokud je takové sdělení z jiných důvodů nezbytné k usnadnění průběhu jakéhokoli trestního vyšetřování nebo jiného šetření vedeného na základě právních předpisů nebo trestního či jiného řízení vedeného v tuzemsku nebo v zahraničí;
 • třetí osobě v souvislosti se sdělením osobních údajů Zdravotnických pracovníků podle platného kodexu daného odvětví nebo platného kodexu pro sdělování informací; a
 • našim odborným poradcům a auditorům.
Vaše práva na ochranu osobních údajů

Při každém zpracování Vašich osobních údajů činíme přiměřená opatření, abychom zajistili, že jsou Vaše osobní údaje pro účely, pro které byly shromážděny, vždy přesné a aktuální.

Svůj souhlas s určitým zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko „Odhlásit" obsažené v jakémkoli sdělení, které od nás obdržíte, nebo nás za tímto účelem kontaktujte pomocí výše uvedených kontaktních údajů.

V závislosti na tom, ve kterém státě se nacházíte, Vám, až na určité výjimky, případně náleží právo

 • dotázat se nás, jak vaše osobní údaje zpracováváme, včetně práva na to, abychom vám poskytli kopii osobních údajů, které o vás uchováváme.
 • požadovat opravu a/nebo výmaz svých osobních údajů nebo omezit jejich zpracování či proti němu vznést námitku,
 • domoci se výmazu osobních údajů, které o vás uchováváme,
 • nebýt předmětem automatizovaného rozhodování a profilování – přezkum jakéhokoli rozhodnutí učiněného výhradně na základě automatického zpracování vašich osobních údajů, a
 • obrátit se na dozorový úřad ve svém domovském státě.

  Chcete-li nás kontaktovat za účelem uplatnění některého ze svých práv, vyplňte prosím tento Formulář žádosti subjektu údajů nebo nám zašlete e-mail na adresu privacy@alnylam.com, a máte-li trvalé bydliště v EU/EHP, zašlete nám e-mail na adresu EUdataprivacy@alnylam.com nebo na adresu uvedenou v oddíle „Doplňující informace" níže.
  Před vyřízením Vaší žádosti si případně vyžádáme, abyste prokázali svou totožnost nebo nám sdělili doplňující informace.
  Máte-li námitky vůči tomu, jak je s vašimi osobními údaji nakládáno, obraťte se prosím nejprve na nás a my přijmeme náležitá opatření k vyřešení vaší stížnosti. Upozorňujeme však, že máte právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu, pokud jste občanem Evropské unie. Seznam dozorových orgánů v Evropě a jejich kontaktních údajů je k dispozici zde: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.
Předávání údajů

Osobní údaje předáváme do jiných států, než je stát, ve kterém byly původně shromážděny, přičemž tyto státy nemusí mít stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako váš stát. Při předávání vašich osobních údajů do těchto jiných zemí činíme opatření vyžadovaná zákonem, abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů. Tato opatření mohou zahrnovat smlouvy o předávání osobních údajů obsahující standardní doložky o ochraně osobních údajů.

Uchovávání údajů

Společnost Alnylam bude uchovávat Vaše osobní údaje pro zamýšlené účely v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a svými vnitřními předpisy. Jakmile již nebudou Vaše osobní údaje potřeba, budou neprodleně vymazány nebo anonymizovány v souladu s vnitřními předpisy společnosti Alnylam. Chcete-li se dozvědět více o dobách uchovávání osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese: eudataprivacy@alnylam.com.

Oznámení o souborech cookie

Některé stránky na těchto webových stránkách používají pravidelně „cookies", což jsou malé soubory, které webové stránky ukládají na Váš pevný disk pro účely identifikace. Tyto soubory jsou používány k tomu, aby vás při vaší příští návštěvě naše webové stránky rozpoznaly a přizpůsobily se vašim preferencím.

Pročtěte si naše Zásady používání souborů cookie, abyste se mohli rozhodnout, zda přijmete všechny naše soubory cookie, nebo si nastavíte jejich přijímání podle svých preferencí, nebo jestliže se chcete dozvědět více o tom, jak na našich webových stránkách soubory cookie používáme.

Naše zásady týkající se dětí

Usilujeme o to, aby bylo chráněno soukromí dětí. Upozorňujeme, že obsah těchto webových stránek a příslušné služby nejsou určeny pro děti mladší 18 let a ani na ně jako návštěvníky či potenciální zákazníky necílí. Návštěvníci mladší 18 let by neměli společnosti Alnylam prostřednictvím webových stránek předávat žádné osobní údaje. Zjistíme-li, že uživatel těchto webových stránek mladší 18 let dobrovolně poskytl své osobní údaje a/nebo osobní údaje vztahující se k jeho zdravotnímu stavu nebo že zdravotnický pracovník dobrovolně poskytl osobní údaje o pacientovi, který je podle našich zjištění mladší 18 let, aniž by k tomu nositel rodičovské odpovědnosti ve vztahu k tomuto dítěti poskytl souhlas nebo jej schválil, neprodleně tyto osobní údaje vymažeme v souladu s našimi zásadami výmazu osobních údajů na základě příslušného oznámení nebo žádosti.

Změny Zásad ochrany osobních údajů

Společnost Alnylam je oprávněna tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit aktualizací tohoto textu. Při změně těchto Zásad ochrany osobních údajů aktualizujeme datum uvedené v jejich v úvodu.

Doplňující informace

V případě jakýchkoli dotazů ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo stížností ohledně postupů uplatňovaných na těchto webových stránkách nebo vaší interakce s těmito webovými stránkami nebo obecně jakékoli záležitostí související s ochranou osobních údajů nám prosím zašlete e-mail na adresu privacy@alnylam.com nebo nás kontaktujte písemně na adrese:

Máte-li trvalé bydliště v EU/EHP:

Se Zástupcem společnosti Alnylam v Evropské unii se můžete spojit e-mailem na adrese eudataprivacy@alnylam.com. Můžete nás rovněž kontaktovat písemně na adrese:

Alnylam Netherlands B.V.
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam, Nederland
info@alnylam.nl
Tel: 0800 403 0002 / 020 3697850

S oddělením společnosti Alnylam pro ochranu osobních údajů v EU a určeným Pověřencem pro ochranu osobních údajů se můžete rovněž spojit e-mailem na adrese EUdataprivacy@alnylam.com.

Můžete nás rovněž kontaktovat písemně na adrese:

ALNYLAM Switzerland GmbH
K rukám: Právního oddělení (Legal departmnet)
Grafenauweg 4
6300 Zug
Switzerland

V případě jakýchkoli dalších dotazů či problémů bez ohledu na místo svého bydliště nám prosím zašlete e-mail na adresu info@alnylam.com nebo se na nás obraťte písemně na adrese:

Alnylam Pharmaceuticals, Inc
K rukám: Pracovník oddělení pro ochranu osobních údajů (Privacy Officer)
675 W Kendall Street
Cambridge, MA 02142 USA
Tel.: 800.231.8685

Oznámení o ochraně osobních údajů pro zdravotnické pracovníky (Obecné použití)

Společnost Alnylam Pharmaceuticals a její přidružené společnosti (dále jen „společnost Alnylam", „my" nebo „náš" v příslušném pádě a rodě) usiluje o ochranu vašeho soukromí a vašich osobních údajů.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen „Oznámení") se vztahuje k osobním údajům, které zpracováváme ohledně Zdravotnických pracovníků (dále jen „ZP") a zaměstnanců/zástupců Zdravotnických organizací (dále jen „ZO").

Správce osobních údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále jen „POOÚ")

Každý subjekt náležející ke společnosti Alnylam jedná při zpracování Vašich osobních údajů v postavení správce osobních údajů pro účely tohoto Oznámení. Více informací o přidružených společnostech společnosti Alnylam v Evropě a v ostatních zemích, jakož i údaje o jejich založení a kontaktní údaje naleznete zde: http://www.alnylam.com/contact-us/. Přidruženou společností společnosti Alnylam v České republice je společnost Alnylam Czech s.r.o., zapsaná v České republice pod identifikačním číslem 08784086, se sídlem na adrese Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, DIČ: CZ08784086.

Oddělení společnosti Alnylam pro ochranu osobních údajů v EU a určený Pověřenec pro ochranu osobních údajů (POOÚ) jsou povinni kontrolovat a dohlížet na dodržování platných právních a správních předpisů EU o ochraně osobních údajů ze strany společnosti Alnylam při zpracování vašich osobních údajů.

Oddělení společnosti Alnylam pro ochranu osobních údajů v EU a určeného POOÚ lze kontaktovat na adrese eudataprivacy@alnylam.com.

Osobní údaje, které společnost Alnylam shromažďuje a uchovává

Druhy osobních údajů, které společnost Alnylam shromažďuje, závisí na našem vzájemném vztahu a rozhodném právu. To může zahrnovat:

 • základní osobní údaje, například identifikační a kontaktní údaje (např. vaše jméno, poštovní a e-mailová adresa, čísla telefonu a mobilního telefonu);
 • údaje o vzdělání a povolání, například údaje o odborné způsobilosti a organizačních či institucionálních vazbách (např. titul, odbornost, lékařská specializace, publikace, zájem o výrobky společnosti Alnylam a vaše obecné terapeutické zvyklosti); a
 • informace týkající se ekonomických, finančních a platebních záležitostí, bude-li to nezbytné.

Tyto informace mohou pocházet přímo od Vás nebo z veřejných nebo externích informačních zdrojů (např. od externích poskytovatelů služeb, kteří poskytují údaje o zdravotnických pracovnících a související služby).

Abychom lépe porozuměli Vašim zájmům a odpovídajícím způsobem na ně reagovali a abychom zajistili správnost osobních údajů, které ve vztahu k vám společnost Alnylam uchovává a zpracovává, je společnost Alnylam oprávněna doplnit veškeré osobní údaje, které jste jí přímo poskytli, o osobní údaje, které se k Vám vztahují a které společnost Alnylam obdrží z jiných externích zdrojů, jako jsou sociální sítě, např. LinkedIn, a odborné databáze, např. Veeva Open Data, nebo je na základě těchto údajů opravit.

Jak společnost Alnylam používá Vaše osobní údaje a na jakém právním základě

Společnost Alnylam zpracovává vaše osobní údaje za níže uvedeným účelem či účely:

 • abychom splnili své povinnosti vyplývající ze smlouvy, jíž jste smluvní stranou;
 • abychom dodrželi platné právní či správní předpisy;
 • abychom vám poskytovali informace o společnosti Alnylam;
 • abychom vám poskytovali reklamní informace o výrobcích a službách značky Alnylam a prováděli ve vztahu k vám propagační činnosti;
 • abychom vám na vaši žádost poskytovali informace a novinky z oblasti zdravotnictví a vědy;
 • abychom vyřídili hlášení o nežádoucích účincích nebo reklamace vad;
 • abychom vám zaslali pozvánku na propagační nebo vědecké akce, např. webináře, nebo akce pořádané v rámci průběžného lékařského vzdělávání;
 • abychom vás požádali, abyste se podělili se společností Alnylam o své odborné poznatky;
 • za účelem účasti na průzkumech a činnostech spočívajících v průzkumu trhu; a/nebo
 • abychom shromáždili informace o Vašich zájmech a pracovních zkušenostech a analyzovali je za účelem sestavení přesnějšího profilu Vaší osoby jakožto zdravotnického pracovníka, včetně vyvození příslušných závěrů, abychom vám poskytli cílenou reklamu, např. novinky z oblasti vědy, za účelem prohloubení a zkvalitnění našeho vzájemného obchodního vztahu (tento profil může zahrnovat Váš věk a pohlaví, lékařskou specializaci a zvyklosti týkající se předepisování léků).
  Vaše osobní údaje zpracujeme pouze v případě, že k tomu bude podle našich zjištění existovat „právní základ".
  Právní základ bude záviset na účelech, pro které jsme vaše osobní údaje shromáždili a pro něž je používáme. Téměř pokaždé bude právním základem některý z níže uvedených případů:
 • jestliže jsme obdrželi váš souhlas s použitím Vašich osobních údajů z naší strany,
 • jestliže je zpracování nezbytné pro naše oprávněné zájmy, abychom zajistili řádné dodání či poskytnutí našich výrobků a služeb a za účelem propagace našich výrobků a služeb, nebo
 • jestliže se na nás vztahuje zákonná povinnost, k jejímuž splnění je zapotřebí, abychom vaše osobní údaje použili.
S kým společnost Alnylam vaše osobní údaje sdílí

Společnost Alnylam je oprávněna sdělit vaše osobní údaje:

 • ostatním přidruženým společnostem společnosti Alnylam po celém světě
 • třetím osobám, které jednají naším jménem, za účelem dalšího zpracování v souladu s výše uvedeným(i) účelem (účely),
 • třetí osobě v případě, že bude prodán, postoupen nebo převeden podnik, k němuž se tyto webové stránky vztahují, nebo jeho část, a údaje o zákaznících s tím související (v takovém případě bychom požádali kupujícího, postupníka nebo nabyvatele, aby s osobními údaji nakládal v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů),
 • třetí osobě, pokud jsme povinni nebo oprávněni tak učinit na základě platných právních předpisů, usnesení soudu nebo správního předpisu, nebo pokud je takové sdělení z jiných důvodů nezbytné k usnadnění průběhu jakéhokoli trestního vyšetřování nebo jiného šetření vedeného na základě právních předpisů nebo trestního či jiného řízení vedeného v tuzemsku nebo v zahraničí, a
 • našim odborným poradcům a auditorům.
Kam společnost Alnylam předává Vaše osobní údaje

Osobní údaje předáváme do jiných států, než je stát, ve kterém byly původně shromážděny, přičemž tyto státy nemusí mít stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako Váš stát. Při předávání Vašich osobních údajů do těchto jiných zemí činíme opatření vyžadovaná zákonem, abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů. Tato opatření mohou zahrnovat smlouvy o předávání osobních údajů obsahující standardní doložky o ochraně osobních údajů.

Vaše práva a způsob jejich uplatnění

Fyzickým osobám s bydlištěm v EU náležejí určitá práva subjektů údajů, která mohou být omezena a/nebo ohraničena. Tato práva zahrnují právo subjektu údajů: (i) požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, (ii) omezit zpracování těchto osobních údajů nebo proti němu vznést námitku a (iii) právo na přenositelnost údajů, (iv) právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování a profilování – přezkum jakéhokoli rozhodnutí učiněného výhradně na základě automatického zpracování údajů týkajících se subjektu údajů a (v) právo obrátit se na dozorový orgán ve svém domovském státě. Chcete-li uplatnit některé z těchto práv, vizte oddíl „Jak nás kontaktovat" níže.

Jste rovněž oprávněni společnost Alnylam požádat, aby nezpracovávala Vaše osobní údaje pro marketingové účely. Společnost Alnylam vám (dříve, než přikročí k shromáždění Vašich údajů) obvykle oznámí, jestli má v úmyslu vaše údaje pro tyto účely použít nebo jestli má v úmyslu sdělit pro tyto účely Vaše údaje jakékoli třetí osobě. Právo zabránit takovému zpracování můžete uplatnit tak, že společnosti Alnylam v kterémkoli okamžiku oznámíte, že si nepřejete být příjemcem takového marketingu. Chcete-li toto právo uplatnit, vizte oddíl „Jak nás kontaktovat" níže. Máte-li námitky vůči tomu, jak je s vašimi osobními údaji nakládáno, obraťte se prosím nejprve na nás a my přijmeme náležitá opatření k vyřešení Vaší stížnosti. Upozorňujeme však, že máte právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu, pokud jste občanem Evropské unie. Seznam dozorových orgánů v Evropě a jejich kontaktních údajů je k dispozici zde: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Po jakou dobu společnost Alnylam osobní údaje uchovává

Společnost Alnylam bude uchovávat vaše osobní údaje pro zamýšlené účely v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a svými vnitřními předpisy. Jakmile již nebudou vaše osobní údaje potřeba, budou neprodleně vymazány nebo anonymizovány v souladu s vnitřními předpisy společnosti Alnylam. Chcete-li se dozvědět více o dobách uchovávání osobních údajů, kontaktujte nás na adrese: eudataprivacy@alnylam.com.

Pro marketingové účely, včetně sestavování profilů pro účely přímého marketingu, budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu, po kterou si od nás budete přát dostávat obchodní nabídky. Pokud se rozhodnete svůj souhlas s příjmem našich obchodních nabídek zrušit nebo odvolat, nebudeme vaše osobní údaje k tomuto účelu nadále používat a pozastavíme váš účet zdravotního pracovníka pro marketingové účely. Nebudou-li tyto údaje potřeba k nějakému jinému účelu (např. k realizaci našeho vztahu se zákazníkem), bez zbytečného odkladu je vymažeme nebo anonymizujeme v rozsahu, v němž to bude proveditelné.

Jak nás kontaktovat

Více informací o tom, jak společnost Alnylam shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje, naleznete v příslušném oddílu těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Můžete nás také kontaktovat e-mailem na adrese privacy@alnylam.com nebo se na nás obrátit písemně na adrese:

Alnylam Pharmaceuticals, Inc
K rukám: Pracovník oddělení pro ochranu osobních údajů (Privacy Officer)
675 W Kendall Street
Cambridge, MA 02142 USA
Tel.: 844.543.8355

Osoby s trvalým bydlištěm v EU/EHP: ohledně přístupu ke svým osobním údajům, jejich opravy, výmazu a omezení jejich zpracování a za účelem uplatnění práva na odvolání poskytnutého souhlasu nebo kteréhokoli jiného práva vztahujícího se ke zpracování vašich osobních údajů, nebo pokud se domníváte, že došlo k porušení kterýchkoli vašich práv týkajících se shromažďování nebo používání vašich osobních údajů, se můžete obrátit na naše oddělení ochrany osobních údajů v EU na adrese:

Oddělení pro ochranu osobních údajů v EU
ALNYLAM Switzerland GmbH
K rukám: Právního oddělení (Legal department)
Grafenauweg 4
6300 Zug
Švýcarsko
Tel.: +41 41 561 3500
e-mail: EUdataprivacy@alnylam.com
Můžete rovněž vyplnit tento Formulář žádosti subjektu údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů a Formulář souhlasu s použitím vašich osobních údajů pro účely elektronické komunikace
Správce osobních údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů („POOÚ")

Alnylam Pharmaceuticals Inc, společnost založená podle práva státu Delaware, se sídlem na adrese 675 W Kendall Street, Cambridge, MA 02142, USA, tel.: 617.551.8200, fax: 617.551.8101, e-mail :info@alnylam.com, ve Spojených státech amerických (dále jen společnost „Alnylam") bude jednat v postavení správce vašich osobních údajů, což znamená, že stanoví účely a způsoby jejich zpracování.

Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Alnylam lze kontaktovat e-mailem na adrese EUdataprivacy@alnylam.com.

Na Pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete rovněž obrátit písemně na adrese:

ALNYLAM Switzerland GmbH
K rukám: Právního oddělení (Legal department)
Grafenauweg 4
6300 Zug, Švýcarsko

Druhy osobních údajů

Společnost Alnylam bude případně zpracovávat tyto osobní údaje: Vaše kontaktní údaje, včetně Vašeho jména, adresy, e-mailové adresy, státu (společně dále jen „osobní údaje").

Účely, pro které se vaše osobní údaje používají

Společnost Alnylam Vaše osobní údaje použije k tomu, aby Vám zasílala neindividualizovaná e-mailová sdělení ohledně informací rozšiřujících poznatky o určitém onemocnění ve Vámi zvolené oblasti (oblastech) onemocnění a v případě potřeby další komunikaci.

Sdělování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje sdělíme:

 • ostatním přidruženým společnostem společnosti Alnylam po celém světě;
 • třetím osobám, které jednají naším jménem, za účelem dalšího zpracování v souladu s výše uvedeným(i) účelem (účely);
 • třetí osobě v případě, že bude prodán, postoupen nebo převeden podnik, k němuž se tyto webové stránky vztahují, nebo jeho část a údaje o zákaznících s tím související;
 • třetí osobě, pokud jsme povinni nebo oprávněni tak učinit na základě platných právních předpisů, usnesení soudu nebo správního předpisu, nebo pokud je takové sdělení z jiných důvodů nezbytné k usnadnění průběhu jakéhokoli trestního vyšetřování nebo jiného šetření vedeného na základě právních předpisů nebo trestního či jiného řízení vedeného v tuzemsku nebo v zahraničí; a
 • našim odborným poradcům a auditorům.
Náš právní základ pro zpracování a sdělování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracujeme a sdělíme pro výše uvedené účely pouze v případě, že k tomu bude podle našich zjištění existovat „právní základ".

Téměř pokaždé bude právním základem některý z níže uvedených případů:

 • jestliže jsme obdrželi Váš souhlas s použitím Vašich osobních údajů z naší strany – to je právní základ k tomu, abychom vám zasílali výše popsaná e-mailové sdělení
 • je-li zpracování nezbytné pro naše oprávněné zájmy, a
 • jestliže se na nás vztahuje zákonná povinnost, k jejímuž splnění je zapotřebí, abychom Vaše osobní údaje použili.
Kam společnost Alnylam předává Vaše osobní údaje

Osobní údaje předáváme do jiných států, než je stát, ve kterém byly původně shromážděny, přičemž tyto státy nemusí mít stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako Váš stát. Při předávání vašich osobních údajů činíme opatření vyžadovaná zákonem, abychom zajistili ochranu Vašich osobních údajů. Tato opatření mohou zahrnovat smlouvy o předávání osobních údajů obsahující standardní doložky o ochraně osobních údajů.

Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budou po 5 letech zkontrolovány, abychom se ujistili, že se aktivně účastníte přijímání informací o vámi vybrané oblasti (vybraných oblastech) onemocnění dle vašeho zájmu. Pokud si přejete, aby byly vaše údaje před uplynutím této pětileté lhůty vymazány, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese privacy@alnylam.com.

Uplatnění vašich práv

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko „Odhlásit" obsažené v jakémkoli sdělení, které od nás obdržíte, nebo nás za tímto účelem kontaktujte pomocí výše uvedených kontaktních údajů. V závislosti na tom, ve kterém státě se nacházíte, Vám, až na určité výjimky, případně náleží právo:

 • dotázat se nás, jak Vaše osobní údaje zpracováváme, včetně práva na to, abychom vám poskytli kopii osobních údajů, které o vás uchováváme;
 • požadovat opravu a/nebo výmaz svých osobních údajů nebo omezit jejich zpracování či proti němu vznést námitku;
 • domoci se výmazu osobních údajů, které o vás uchováváme,
 • nebýt předmětem automatizovaného rozhodování a profilování – přezkum jakéhokoli rozhodnutí učiněného výhradně na základě automatického zpracování vašich osobních údajů; a
 • obrátit se na dozorový úřad ve svém domovském státě.

  Chcete-li nás kontaktovat za účelem uplatnění některého ze svých práv, vyplňte prosím tento Formulář žádosti subjektu údajů nebo nám zašlete e-mail na adresu privacy@alnylam.com a máte-li trvalé bydliště v EU/EHP, zašlete nám prosím e-mail na adresu EUdataprivacy@alnylam.com nebo na adresu uvedenou v oddíle „Doplňující informace" níže.
  Před vyřízením Vaší žádosti si případně vyžádáme, abyste prokázali svou totožnost nebo nám sdělili doplňující informace.
  Máte-li námitky vůči tomu, jak je s Vašimi osobními údaji nakládáno, obraťte se prosím nejprve na nás a my přijmeme náležitá opatření k vyřešení Vaší stížnosti. Upozorňujeme však, že máte právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu, pokud jste občanem Evropské unie. Seznam dozorových orgánů v Evropě a jejich kontaktních údajů je k dispozici zde: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.
Oznámení o přímém marketingu / e-mailové komunikaci

Vyplněním příslušného elektronického formuláře na našich webových stránkách se můžete přihlásit k odběru e-mailů o nových výrobcích a/nebo službách společnosti Alnylam nebo o konkrétních tématech souvisejících se zdravím (například k odběru e-mailů s aktuálními poznatky o dědičné ATTR amyloidóze zasílaných společností Alnylam).

Pokud se kdykoli později rozhodnete, že si již nepřejete, abychom Vám tuto e-mailovou komunikaci zasílali, můžete se z kteréhokoli takového seznamu kontaktů odhlásit pomocí příslušného odkazu „Odhlásit se" obsaženého v e-mailu nebo zasláním e-mailu s názvem „Odhlásit se z odběru e-mailů s aktuálními poznatky o dědičné ATTR amyloidóze" na adresu privacy@alnylam.com.

Souhlas se zpracováním osobních údajů získaných na kongresech, sympoziích a dalších akcích

Pokud se zúčastníte kongresů nebo jakýchkoli jiných akcí, jichž se společnost Alnylam účastní jako sponzor a/nebo vystavovatel, pověření pracovníci společnosti Alnylam se vás mohou dotázat, zda si přejete, abychom se v souvislosti s touto akcí s vámi následně spojili a sdělili vám další informace, a to buď telefonicky, nebo e-mailem. Pro účely tohoto souhlasu je společnost Alnylam Pharmaceuticals Inc, založená podle práva státu Delaware, se sídlem na adrese 675 W Kendall Street, Cambridge, MA 02142 USA, tel.: 617.551.8200, fax: 617.551.8101, e-mail: info@alnylam.com správcem osobních údajů.

Abychom si za tímto účelem rychle opatřili Vaše kontaktní údaje, pověřený pracovník společnosti Alnylam zpravidla naskenuje Vaši jmenovku. Poté obdržíme vaše kontaktní údaje (například jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní čísla, lékařskou specializaci) a zajistíme, aby se s Vámi zástupce společnosti Alnylam následně spojil a poskytl vám další informace.

Naskenování Vaší jmenovky je dobrovolné; nemusíte k němu dát svolení a případné odmítnutí nebude mít vliv na Vaši účast na akci ani na žádném konkrétním zasedání. Pokud se v daném okamžiku rozhodnete svolit k naskenování své jmenovky, můžete kdykoli později svůj souhlas bez uvedení důvodu odvolat, a to tak, že nás kontaktujete na adrese privacy@alnylam.com, nebo v případě, že máte trvalé bydliště v Evropě, na adrese eudataprivacy@alnylam.com.

Jakmile se s vámi následně spojíme, můžeme se Vás dotázat, zda byste měli zájem, abychom vám poskytovali informace o léčivých přípravcích a službách společnosti Alnylam, novinkách v oblasti lékařského a vědeckého výzkumu a/nebo příležitostech ke vzdělávání, které by vás mohly zajímat, a abychom vás pozvali k účasti na příslušných propagačních akcích, jak je podrobněji popsáno ve zvláštním Oznámení o ochraně osobních údajů pro Zdravotnické pracovníky (Obecné použití).

Vaše práva na ochranu osobních údajů

Při každém zpracování vašich osobních údajů činíme přiměřená opatření, abychom zajistili, že jsou vaše osobní údaje pro účely, pro které byly shromážděny, vždy přesné a aktuální.

Svůj souhlas s určitým zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat kliknutím na tlačítko „Odhlásit" obsažené v jakémkoli sdělení, které od nás obdržíte, nebo nás za tímto účelem kontaktujte pomocí výše uvedených kontaktních údajů.

V závislosti na tom, ve kterém státě se nacházíte, Vám, až na určité výjimky, případně náleží právo

 • dotázat se nás, jak vaše osobní údaje zpracováváme, včetně práva na to, abychom vám poskytli kopii osobních údajů, které o vás uchováváme;
 • požadovat opravu a/nebo výmaz svých osobních údajů nebo omezit jejich zpracování či proti němu vznést námitku;
 • domoci se výmazu osobních údajů, které o vás uchováváme,
 • nebýt předmětem automatizovaného rozhodování a profilování – přezkoumání jakéhokoli rozhodnutí učiněného výhradně na základě automatického zpracování vašich údajů; a
 • obrátit se na dozorový úřad ve svém domovském státě.

  Chcete-li nás kontaktovat za účelem uplatnění některého ze svých práv, vyplňte prosím tento Formulář žádosti subjektu údajů nebo nám zašlete e-mail na adresu privacy@alnylam.com, a máte-li trvalé bydliště v EU/EHP, zašlete nám e-mail na adresu EUdataprivacy@alnylam.com nebo na adresu uvedenou v oddíle „Doplňující informace" níže.
  Před vyřízením Vaší žádosti si případně vyžádáme, abyste prokázali svou totožnost nebo nám sdělili doplňující informace. Máte-li námitky vůči tomu, jak je s vašimi osobními údaji nakládáno, obraťte se prosím nejprve na nás a my přijmeme náležitá opatření k vyřešení vaší stížnosti. Upozorňujeme však, že máte právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu, pokud jste občanem Evropské unie. Seznam dozorových orgánů v Evropě a jejich kontaktních údajů je k dispozici zde: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.
Oznámení o ochraně osobních údajů uchazečů

Toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 18. března 2024.

„Alnylam“ znamená společnost Alnylam Pharmaceuticals Inc. ve Spojených státech amerických a její dceřiné a přidružené společnosti po celém světě. Společnost Alnylam je v tomto oznámení označována také tvary zájmen „my“ a „náš“.

Správce údajů

Správce údajů rozhoduje o tom, proč a jak vaše osobní údaje zpracovávat. K vašim osobním údajům však mohou přistupovat a zpracovávat je i další přidružené společnosti skupiny Alnylam Group of Companies, jak je popsáno v tomto oznámení. Pokud jde o zpracování vašich údajů, budou společnost Alnylam a její přidružené společnosti po celém světě jednat při každé činnosti jako správci společně.

Účely shromažďování a zpracování vašich osobních údajů

Toto oznámení vám (dále jen tvary zájmen „vy“ nebo „váš“ ) poskytuje informace o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, jak je zpracováváme a chráníme v souvislosti s náborovým procesem, a informuje vás o vašich právech na ochranu osobních údajů souvisejících s naším zpracováním vašich osobních údajů. Před poskytnutím svých osobních údajů společnosti Alnylam si prosím toto oznámení pečlivě přečtěte.

V tomto oznámení o ochraně osobních údajů se „osobními údaji“ rozumí veškeré informace týkající se uchazečů o zaměstnání a potenciálních uchazečů o zaměstnání ve společnosti Alnylam, které byly předloženy v rámci online platformy pro podávání žádostí nebo prostřednictvím alternativních náborových kanálů (např. prostřednictvím profesionálních kanálů sociálních sítí, profesionálních náborových firem nebo prostřednictvím našeho programu doporučení zaměstnanců).

Aktualizovaný seznam personálních agentur a dalších zdrojů třetích stran, které poskytují osobní údaje společnosti Alnylam o uchazečích a potenciálních uchazečích o zaměstnání, můžete získat po zaslání příslušné žádosti e-mailem na adresu privacy@alnylam.com.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů a pro účely, které jsou slučitelné se správou vaší žádosti o zaměstnání na pozice, o které máte zájem, a v rámci našich výběrových řízení.

Právní základ pro zpracování

V některých zemích nemusí být právní základ pro zpracování vašich osobních údajů vyžadován (např. Spojené státy, Hongkong).

V zemích a státech, kde je pro zpracování vašich osobních údajů vyžadován právní základ, se tento právní základ určuje na základě typu údajů, které o vás zpracováváme, a způsobů použití zpracování vašich osobních údajů. V těchto případech bude nejvhodnějším právním základem ve vztahu k náboru jeden z následujících:

 • Oprávněné zájmy – zpracování je nezbytné pro naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy třetí strany, např. pro zpracování a posouzení vaší žádosti o zaměstnání v naší společnosti.
 • Souhlas – pouze v případech, kdy je souhlas nezbytně nutný, například v souvislosti se zpracováním citlivých údajů, které nám dobrovolně poskytnete v souvislosti se začleněním a diverzitou. Upozorňujeme, že tyto informace bude společnost Alnylam zpracovávat výhradně v souhrnné podobě. Rovněž v případě, že jste udělili souhlas se zpracováním na výslovné vyžádání, např. při kontaktování referenčního pracovníka nebo pro případnou kontrolu před nástupem do zaměstnání.

Pokud jsme jako právní základ pro zpracování vašich osobních údajů použili váš souhlas, máte právo jej kdykoli odvolat. Další informace o tom, jak svůj souhlas odvolat, naleznete v části „Vaše práva na ochranu osobních údajů“.

Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme

Typy osobních údajů, které od vás požadujeme, a způsoby jejich zpracování se řídí požadavky země, ve které se daná pozice nachází, nikoliv země, ve které máte bydliště. Pokud se ucházíte o více než jedno místo nebo pokud je pozice, o kterou se ucházíte, dostupná ve více než jedné zemi, typy osobních údajů, které od vás požadujeme, a způsoby jejich zpracování se řídí požadavky všech zemí, ve kterých se daná pozice nachází. Když se ucházíte o pracovní pozici v naší společnosti, obvykle shromažďujeme osobní údaje přímo od vás nebo prostřednictvím našeho náborového portálu, jako je mimo jiné vaše jméno, adresa, kontaktní údaje, číslo občanského průkazu a pasu, odborná a akademická kvalifikace, certifikáty, výsledky testů získané v průběhu výběrového řízení a další relevantní informace z vašeho životopisu (CV) a v souvislosti s výběrovým řízením. Prostřednictvím své žádosti souhlasíte s tím, že o vás můžeme shromažďovat osobní údaje také od třetích stran, jako jsou vámi uvedené referenční osoby a předchozí zaměstnavatelé. Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat a zpracovávat také z profesních portálů, na kterých jste své osobní údaje poskytli pro účely náboru, např. z LinkedIn. V neposlední řadě shromažďujeme a uchováváme přihlašovací údaje a hesla k vašemu online účtu.

Doporučujeme vám, abyste v žádosti a motivačním dopisu vynechali všechny citlivé osobní údaje a údaje, které nejsou pro účely výběrového řízení relevantní.

Jak vaše osobní údaje používáme

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme v souvislosti s vaší žádostí o pozice, o které máte zájem, a se správou výběrového řízení. Naše hlavní činnosti zpracování spočívají v následujících činnostech:

 • identifikace a hodnocení uchazečů pro potenciální zaměstnání a pro budoucí pozice, které se mohou uvolnit;
 • podpora a zpracování vaší žádosti, například abychom mohli posoudit vaši schopnost splnit požadavky na konkrétní pozici;
 • ověření referencí a odborné kvalifikace uchazečů;
 • vyhodnocování a posuzování výsledků rozhovorů;
 • vedení záznamů v souvislosti s náborem a přijímáním zaměstnanců;
 • provádění prověření před nástupem do zaměstnání, které je vhodné a přiměřené povaze pracovní funkce, s výhradou zvláštních místních předpisů;
 • dodržování našich zákonných povinností v souvislosti s místně platnou legislativou;
 • provedení příslušných prověření a dalších postupů hloubkové kontroly, které povolují platné právní předpisy;
 • pro právní obranu společnosti v rozsahu oprávnění nebo povolení zákona; nebo
 • kontaktování vaší osoby z naší strany nebo prostřednictvím našich náborových partnerů pomocí údajů, které jste nám v souvislosti s vaší žádostí poskytli.

Vaše osobní údaje nebo souhrnné/anonymizované údaje můžeme také analyzovat pro účely rozmanitosti a začleňování, abychom zlepšili náš proces náboru a přijímání zaměstnanců a zvýšili naši schopnost získat úspěšné uchazeče.

Využití umělé inteligence a podobných technologií

Společnost Alnylam je organizací, která se zavázala dodržovat platné právní předpisy a vypracovala interní zásady pro odpovědné využívání technologií umělé inteligence (AI).

Tyto zásady zahrnují uplatňování zásad odpovědného používání AI, provádění odpovídajících organizačních opatření a opatření pro zabezpečení informací a uzavírání dohod s třetími stranami a spolupracovníky, které zaručují ochranu důvěrnosti vašich osobních údajů.

Společnost Alnylam může používat technologie, které lze považovat za umělou inteligenci pro účely náboru a zvýšení naší efektivity při výběru potenciálních uchazečů náborovými pracovníky, když uchazeči podají jakoukoli žádost prostřednictvím náborového portálu společnosti Alnylam.

Tyto technologie mohou být také použity k porovnání profilu uchazeče na náborovém portálu s potenciálními profesními příležitostmi a k usnadnění těchto operací.

Tyto algoritmy však nebudou mít takovou úroveň autonomie, aby mohly činit jakákoli rozhodnutí, přičemž polečnost Alnylam tyto technologie nepoužívá k rozhodování o případném výběru uchazečů bez zásahu člověka. Veškerá rozhodnutí týkající se výběru uchazečů na pozice ve společnosti Alnylam činí náš náborový tým.

Vaše souhrnné informace mohou být použity společností Alnylam a jejími dodavateli z řad třetích stran pro účely strojového učení a pro neustálé zlepšování našich náborových procesů. Vaše osobní údaje nebudou pro tyto účely použity.

Další informace o tom, jak uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, jako je právo vznést námitku nebo požádat o lidský zásah, najdete v části „Vaše práva na ochranu osobních údajů“.

Automatizované rozhodování

O náboru ani přijímání zaměstnanců nerozhodujeme pouze na základě automatizovaného rozhodování.

S kým vaše osobní údaje sdílíme

Společnost Alnylam může vaše osobní údaje sdílet se svými pobočkami po celém světě a se svými dodavateli a spolupracovníky z řad třetích stran v rámci svých globálních operací, konkrétně:

 • S pobočkami skupiny společností Alnylam Group po celém světě – Přístup k vašim osobním údajům omezujeme na osoby v rámci společnosti Alnylam, které tyto informace potřebují znát, např. osoby, které zpracovávají vaši žádost o zaměstnání a řídí náborový proces v zemi, kde se nachází pozice, o kterou se ucházíte, jakož i náboráři a personalisté pracující v různých zemích v rámci globální organizace Alnylam.
 • S našimi dodavateli a spolupracovníky z řad třetích stran – společnost Alnylam sdílí vaše osobní údaje s důvěryhodnými dodavateli a spolupracovníky z řad třetích stran za účelem řízení náboru, zejména za účelem provedení kontroly a ověření vaší žádosti a vámi poskytnutých informací, např. akademické/profesní kvalifikace, pokud je to nutné a použitelné.

Obecně platí, že společnost Alnylam bude vaše osobní údaje poskytovat pouze jiným třetím stranám:

 • pokud to vyžaduje zákon;
 • na základě soudního příkazu, v reakci na oprávněnou žádost o pomoc ze strany příslušných orgánů a veřejných institucí nebo jiného donucovacího orgánu; nebo
 • k právní obraně společnosti nebo k získání právního poradenství od externích právníků společnosti Alnylam nebo v souvislosti se soudními spory.
Mezinárodní předávání údajů

Veškeré osobní údaje, které o vás shromáždíme, můžeme předat přidruženým společnostem skupiny Alnylam Group of Companies nebo třetím stranám po celém světě. Takové předávání údajů zahrnuje předávání osobních údajů mimo zemi vašeho bydliště. Tyto země nemusí mít odpovídající úroveň ochrany údajů bez ohledu na to, že při předávání vašich osobních údajů do takových jiných zemí jsme přijali vhodná opatření k zajištění ochrany jejich důvěrnosti v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a všemi platnými zákony o ochraně údajů.

Zejména zajišťujeme, aby třetí strany, které osobní údaje od společnosti Alnylam přijímají, byly smluvně zavázány dodržovat platné zákony o ochraně osobních údajů a zásady společnosti Alnylam, včetně těchto zásad ochrany osobních údajů. Rovněž zajišťujeme, aby oprávnění pracovníci, kteří s osobními údaji nakládají, byli náležitě vyškoleni a smluvně zavázáni k povinnosti mlčenlivosti.

Pokud dochází k přeshraničnímu předávání údajů, uplatňujeme odpovídající právní mechanismus, jako je podpis standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí a dalších příslušných mechanismů uznaných platnými právními předpisy, které se na toto přeshraniční předávání údajů vztahují.

Aktualizovaný seznam zpracovatelů údajů společnosti Alnylam je k dispozici na vyžádání, a to zasláním e-mailu na adresu privacy@alnylam.com.

Uchovávání údajů

Pokud přijmete nabídku zaměstnání od společnosti Alnylam, stanou se všechny příslušné osobní údaje shromážděné během výběrového řízení součástí vaší zaměstnanecké dokumentace a budou uchovávány v souladu s požadavky konkrétní země a interními zásadami a postupy.

Pokud vaše žádost nebude přijata, budeme vaše osobní údaje uchovávat pro účely správy systému a podávání zpráv a abychom mohli zvážit vaši vhodnost pro případné budoucí pozice a pracovní příležitosti. Tyto osobní údaje budou uchovávány po maximální dobu stanovenou platnými právními předpisy v zemi vašeho bydliště.

Na konci tohoto období vás můžeme požádat o obnovení registrace v naší náborové platformě nebo o potvrzení uchovávání vašich osobních údajů společností Alnylam po další období a poskytnout vám možnost vaše osobní údaje aktualizovat. Pokud s tím budete souhlasit, bude doba uchovávání prodloužena, jinak budou vaše osobní údaje bezpečně a trvale vymazány z našich záznamů v souladu s našimi zásadami a harmonogramem uchovávání údajů.

Vaše práva na ochranu osobních údajů

Můžete uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, pokud jde o osobní údaje, které o vás zpracováváme (v závislosti na jurisdikci, v níž máte bydliště, a na právním základu, který používáme). Upozorňujeme, že výkon vašich práv na ochranu osobních údajů může být omezen podle platných zákonů. V případě, že se na vaši žádost některé z těchto omezení vztahuje, odpovíme vám náležitým způsobem a poskytneme další vysvětlení.

Upozorňujeme, že vaše práva se mohou lišit v závislosti na jurisdikci.

Můžete mít následující práva na ochranu osobních údajů:

 • Právo na přístup – přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, je ve většině případů bezplatný.
 • Právo na opravu – oprava vašich osobních údajů, pokud jsou nesprávné, neaktuální nebo neúplné.
 • Právo na výmaz – vymazání osobních údajů, které o vás uchováváme, za určitých okolností; například když odvoláte souhlas nebo vznesete námitku a my nemáme žádný oprávněný převažující zájem, nebo jakmile pomine účel, pro který osobní údaje uchováváme.
 • Právo na přenositelnost údajů – počítačový soubor v běžném formátu (CSV nebo podobném) obsahující osobní údaje, které jste nám dříve poskytli, a právo na předání vašich osobních údajů jinému subjektu, pokud je to technicky možné.
 • Právo vznést námitku nebo omezit zpracování – omezení používání vašich osobních údajů za určitých okolností, zpravidla po dobu, kdy o vámi vznesené námitce rozhodujeme.
 • Právo vznést námitku – abychom za určitých okolností přestali zpracovávat vaše osobní údaje, například když odvoláte souhlas nebo vznesete námitku z důvodů souvisejících s vaší individuální situací.
 • Práva v souvislosti s automatickým rozhodováním a profilováním – přezkum jakéhokoli rozhodnutí učiněného výhradně na základě automatického zpracování vašich osobních údajů (tedy v případě, že výsledek a kritéria rozhodnutí dosud nepřezkoumal žádný člověk).
 • Práva v souvislosti s tím, zda podnik poskytl osobní údaje třetím stranám pro účely přímého marketingu třetích stran. Jak je však uvedeno v našich Zásadách ochrany osobních údajů, společnost Alnylam neprodává ani nesdílí vaše osobní údaje nikomu jinému než našim partnerům nebo zástupcům v oblasti výzkumu nebo vývoje a neprodává ani neposkytuje vaše osobní údaje žádným subjektům pro účely jejich přímého marketingu.

Pokud chcete některé z výše uvedených práv uplatnit nebo požádat o přístup k osobním údajům, které jsme o vás shromáždili a které uchováváme, o jejich přezkoumání nebo opravu, případně získat další informace o tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme, kontaktujte nás na adrese privacy@alnylam.com.

Pokud nás chcete kontaktovat a získat další informace o používání vašich osobních údajů nebo pokud si přejete získat ke svým osobním údajům přístup, vyplňte prosím tento formulář žádosti subjektu údajů, pošlete nám e-mail na adresu privacy@alnylam.com.

Pro obyvatele Kalifornie: kontaktujte nás na adrese privacy@alnylam.com nebo na telefonním čísle +1 800.231.8685.

Zásady týkající se dětí

Zavazujeme se chránit osobní údaje dětí. Měli byste si uvědomit, že naše náborové stránky nejsou určeny pro děti mladší 18 let ani nejsou určeny k jejich přilákání. Návštěvníci mladší 18 let by neměli společnosti Alnylam prostřednictvím těchto webových stránek poskytovat žádné informace. Jak je uvedeno výše, neshromažďujeme osobní údaje, včetně věku osoby, pokud jste nám je neposkytli.

Soubory cookie a další sledovací technologie

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme ukládat nebo načítat informace ve vašem prohlížeči, většinou ve formě souborů cookie. Více informací o souborech cookie a o tom, jak je můžete spravovat, najdete v níže uvedených informacích.

Přijetím banneru se soubory cookie na našich webových stránkách souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu s našimi Zásadami používání souborů cookie. Zejména souhlasíte s používáním souborů cookie třetích stran pro účely popsané v našich Zásadách používání souborů cookie.

Pokud s používáním těchto souborů cookie nesouhlasíte, zakažte je podle pokynů uvedených v těchto Zásadách používání souborů cookie, například změnou nastavení prohlížeče tak, aby se soubory cookie z těchto webových stránek nemohly do vašeho počítače nebo mobilního zařízení ukládat.

Společnost Alnylam nesleduje své uživatele v čase a na webových stránkách třetích stran, a proto nereaguje na signály DNT (Do Not Track). Společnost Alnylam nepovoluje třetím stranám shromažďovat osobní údaje přímo od našich uživatelů na našich webových stránkách, například prostřednictvím reklam třetích stran.

Více informací o používání souborů cookie a dalších sledovacích technologií najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a v Zásadách používání souborů cookie.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy nebo nás chcete kontaktovat ohledně našeho zpracování vašich osobních údajů, případně chcete uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, jak je uvedeno v části „Vaše práva na ochranu osobních údajů“, kontaktujte nás prosím na adrese privacy@alnylam.com.

Další práva na ochranu osobních údajů

Pokud máte jakékoli obavy nebo stížnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo našeho dodržování platných právních předpisů o ochraně osobních údajů, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Alnylam na adrese privacy@alnylam.com.

Obyvatelé Evropského hospodářského prostoru (EHP) mají rovněž právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou k dispozici na následujícím odkazu: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Změny tohoto oznámení

Společnost Alnylam si vyhrazuje právo toto oznámení o ochraně osobních údajů upravit. Veškeré jeho změny zveřejníme na této stránce. Pravidelně ji tedy kontrolujte, abyste si mohli aktualizovanou verzi tohoto oznámení prostudovat.

Oznámení o ochraně osobních údajů v souvislosti se sledováním sociálních médií
Rozsah

Společnost Alnylam Switzerland GmbH, spolu se svými přidruženými společnostmi (dále jen „společnost Alnylam" nebo „my"), chce porozumět tomu, jak uživatelé sociálních médií diskutují o nemocech a léčivých přípravcích a službách týkajících se značky Alnylam, abychom mohli zohlednit potřeby široké veřejnosti v našich sděleních a obchodních plánech.

Čas od času provádíme analýzu aktivit na sociálních médiích v souvislosti s naší značkou a sledujeme používání našich vlastních kanálů sociálních médií. Závěry získané z takovéto analýzy nám pomohou s vytvořením obchodních plánů a komunikační strategie společnosti Alnylam.

Společnost Alnylam klade velký důraz na ochranu vašeho soukromí a vynaloží veškeré přiměřené úsilí na ochranu vašich osobních údajů (dále jen „osobní údaje") v souladu s platnými právními předpisy a nařízeními na ochranu osobních údajů a tímto oznámením o ochraně osobních údajů (dále jen „oznámení").

Správce osobních údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále jen „POOÚ")

Správcem osobních údajů, který zpracovává vaše osobní údaje, je pro účely tohoto oznámení společnost Alnylam.

Více informací o přidružených společnostech společnosti Alnylam v Evropě a v ostatních zemích, jakož i údaje o jejich založení a kontaktní údaje naleznete zde: http://www.alnylam.com/contact-us/

Oddělení společnosti Alnylam pro ochranu osobních údajů v EU a určeného pověřence pro ochranu osobních údajů (POOÚ) lze kontaktovat na e-mailové adrese: eudataprivacy@alnylam.com

Osobní údaje, které společnost Alnylam shromažďuje a uchovává

Ke sledování údajů na veřejně dostupných médiích včetně sociálních médií využíváme běžně dostupné nástroje ke sledování médií. Údaje, které získáme z našeho sledování, se využívají k lepšímu porozumění veřejným diskuzím a potřebám ohledně nemocí a léčivých přípravků a služeb týkajících se značky Alnylam.

Ke zpracování a analýze veřejných údajů ze sociálních médií (sledování sociálních médií) využíváme externího poskytovatele služeb, který tyto činnosti provádí naším jménem, podle našich zdokumentovaných pokynů a v souladu s platnými právními předpisy a nařízeními.

Společnost Alnylam může ke zpracování použít například běžně dostupné nástroje pro sledování sociálních médií, jako jsou ty, které poskytuje společnost Sprinklr, Inc., americká společnost se sídlem na adrese 29 West 35th Street, New York, NY 10001, USA; podívejte se prosím na zásady ochrany osobních údajů společnosti Sprinklr, abyste porozuměli tomu, jak společnost Sprinklr shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje: https://www.sprinklr.com/privacy

Zpracovávané údaje mohou zahrnovat následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, totožnost a zeměpisná poloha uživatele);
 • osobní charakteristika (věk, pohlaví a rodinný stav);
 • spotřebitelské návyky;
 • koníčky a zájmy;
 • profesní zkušenosti a dosažené vzdělání;
 • fotografie a videa;
 • jakékoli další informace publikované na webových stránkách, které jsou analyzovány nebo jsou na platformě třetích stran.

Prostřednictvím nástrojů pro sledování médií externí poskytovatel shromažďuje, analyzuje a sleduje údaje z veřejných příspěvků (konverzačních vláken a veřejně přístupných názorů, prohlášení nebo jiných interakcí a obsahu) uživatelů sociálních médií na různých kanálech sociálních médií (jako jsou Instagram a Facebook) a sleduje různé online zdroje včetně fór, blogů a internetových zpravodajských stránek.

Údaje získané prostřednictvím nástrojů ke sledování médií mohou zahrnovat veřejná jména na sociálních médiích (social media handles) a obsah z příspěvků, které jsou zpřístupněny veřejnosti výhradně samotnými uživateli sociálních médií.

Údaje shromážděné poskytovatelem služeb prostřednictvím nástrojů ke sledování médií se využívají k vytváření shrnujících zpráv, které jsou následně sdíleny se společností Alnylam. Cílem těchto zpráv je pochopit konverzační trendy za konkrétní časový úsek, a nikoli zjistit totožnost konkrétních jedinců.

Shrnující zprávy budou anonymizovány a nebudou obsahovat žádné osobní údaje získané ze sledování médií. Mohou však být zachyceny jednotlivé výroky s osobními údaji jako příklady a použity k popsání obecného postoje ke společnosti Alnylam v sociálních médiích nebo pro účely sledování/auditu. Tyto výroky se omezí na výroky osob, které své příspěvky o společnosti Alnylam zveřejňují v rámci své odborné způsobilosti (např. odborníci na zdravotní péči nebo zástupci asociací pacientů), nebo těch, které jsou vyslanci pacientů.

Citlivé osobní údaje aktivně neshromažďujeme, můžeme však tyto údaje zpracovávat při sledování sociálních médií, pokud jsou součástí příspěvků na sociálních médiích, výhradně však pro účely spojené s dohledem nad bezpečností a kvalitou a jejich vykazováním v souladu s požadavky platných právních předpisů a nařízení.

Na témata, která sledujeme, jsme stanovili striktní omezení a zajistili jsme, aby naši zaměstnanci byli při přístupu k databázi externího poskytovatele a jejím používání vázáni jasně zdokumentovanými pokyny a povinností mlčenlivosti.

Zákonnost zpracování

Právním základem zpracování vašich osobních údajů jsou oprávněné zájmy společnosti Alnylam týkající se ochrany jejího majetku a její značky na sociálních médiích tím, že se bude snažit pochopit konverzační trendy za konkrétní časový úsek, a to do té míry, do níž nejsou tyto zájmy převáženy právy a svobodami příslušných subjektů údajů.

Do míry, do níž budeme potřebovat shromažďovat běžné nebo citlivé údaje pro účely dohledu nad bezpečností a vykazování, jak je uvedeno výše, je právním základem pro takové zpracování skutečnost, že:

 • zpracování je nezbytné k vyhovění právní povinnosti, jíž správce údajů (společnost Alnylam) podléhá;
 • zpracování se týká osobních údajů, které jsou zveřejněné výslovně subjektem údajů, a
 • zpracování je nutné z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, jako je například ochrana před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami nebo zajištění vysokých norem kvality a bezpečnosti zdravotní péče a léčivých přípravků nebo lékařských zařízení na základě právních předpisů Evropské unie nebo členských států, které stanovují vhodná a konkrétní opatření k zajištění práv a svobod subjektu údajů a zejména služebního tajemství.
Účel(y) zpracování

Společnost Alnylam zpracovává osobní údaje pro následující účely:

 • ke zjištění a posouzení, co se o společnosti Alnylam a jejích produktech a službách říká na veřejně dostupném obsahu sociálních médií, abychom dokázali pochopit smýšlení, záměr, náladu a trendy trhu a potřeby veřejnosti a mohli tak zlepšit naše služby s přihlédnutím k potřebám široké veřejnosti v našich sděleních, a
 • k měření efektivity strategie komunikace společnosti Alnylam.

Společnost Alnylam smí použít osobní údaje výhradně pro účely stanovené v této části.

Příjemci vašich osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané z nástrojů ke sledování médií budou uchovávány a ukládány v IT systémech a aplikacích externího poskytovatele služeb a nebudou stahovány do IT systémů společnosti Alnylam.

Shrnující zprávy a osobní údaje mohou být sdíleny interně s dalšími přidruženými společnostmi společnosti Alnylam v ostatních zemích. Shrnující zprávy budou anonymizovány a nebudou zachycovat žádné osobní údaje získané ze sledování médií. Anonymizované zprávy budou uloženy na zabezpečené platformě pro spolupráci, jejíž vlastníkem a správcem bude náš externí poskytovatel služeb.

Bude-li možné, že shrnující zprávy nebo osobní údaje budou sdíleny s příjemci ve třetích zemích, společnost Alnylam zajistí, aby byly zavedeny veškeré odpovídající záruky a aby v souvislosti s přeshraničním předáváním údajů byly dodrženy veškeré platné právní předpisy a nařízení; v případě, že žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně nebude přijato, se společnost Alnylam opírá zejména o uplatnění příslušných standardních smluvních doložek EU pro správce a zpracovatele údajů, jak je přijala Evropská komise, pro zajištění odpovídající nebo z podstatné části rovnocenné úrovně ochrany údajů při předávání osobních údajů do jiných členských společností skupiny Alnylam (včetně do Spojených států nebo Spojeného království), a rovněž pokud jde o převody údajů poskytovatelům služeb, kteří jednají v zastoupení společnosti Alnylam a dalších partnerů společnosti Alnylam ve třetích zemích nebo jejich jménem. Při zavádění odpovídajících záruk společnost Alnylam rovněž přijme případná doplňková opatření, která mohou být požadována legislativními nebo regulačními orgány nebo která mohou být považována za nutná k zajištění odpovídající nebo z podstatné části rovnocenné úrovně ochrany údajů v souvislosti s převodem údajů, přičemž přihlédne k faktickým okolnostem příslušného převodu.

Uchovávání údajů

Osobní údaje budou uchovávány výhradně po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelů a příslušných povinností, které souvisejí s těmito údaji a pro které byly shromažďovány, v souladu s vnitrostátními právními předpisy a nařízeními a oprávněnými obchodními potřebami dle interních zásad společnosti Alnylam.

Externí poskytovatel služeb bude uchovávat identifikovatelné osobní údaje, které jsou stahovány z nástrojů určených k vyhledávání a sledování, za účelem vytvoření shrnujících zpráv.

Údaje získané od našeho poskytovatele služeb budou uchovávány v souladu se zásadami poskytovatele služeb, které se týkají uchovávání, a rovněž se zásadami a zdokumentovanými pokyny společnosti Alnylam.

Veškeré stažené identifikovatelné údaje budou každoročně revidovány a v případě, že již nadále neslouží původnímu účelu jejich získání a zpracování, budou vymazány. Po vypršení příslušné smlouvy se společností Alnylam externí poskytovatel služeb vymaže výsledky vyhledávání a rovněž automatické zálohy.

Vytvořené shrnující zprávy nebudou obsahovat žádné osobní údaje. Shrnující zprávy budou uchovávány maximálně po dobu pěti let a následně budou zničeny/smazány.

Automatizované rozhodování

Údaje mohou být předmětem automatizovaného rozhodování v rámci nástrojů ke sledování médií za účelem zjištění, zda spadají do popisu příslušného vyhledávání.

Jak společnost Alnylam chrání vaše osobní údaje

Společnost Alnylam přijme přiměřená a odpovídající fyzická, administrativní a technická opatření, aby ochránila zpracování osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, úpravou nebo zničením. V tomto ohledu mohou být údaje používány výhradně zaměstnanci společnosti Alnylam, kteří je potřebují z důvodu jejich pracovní pozice nebo hierarchického postavení, jsou vázáni povinností mlčenlivosti, byli na konkrétní pozici přiděleni a dostali odpovídající provozní pokyny.

Vaše práva a jak je uplatnit

Osoby na území EU mají určitá práva subjektu údajů, která mohou podléhat omezením nebo zákazům:

 • Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.
 • Máte právo požadovat informace o tom, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a požadovat kopii těchto osobních údajů.
 • Máte právo požadovat okamžitou opravu všech případných nepřesností ve vašich osobních údajích.
 • Máte právo požadovat doplnění případných neúplných osobních údajů včetně prostřednictvím dodatečného prohlášení.
 • Máte právo požadovat vymazání vašich osobních údajů, pokud k jejich zpracování již neexistuje oprávnění.
 • Za určitých okolností (např. v případě popření přesnosti) máte právo požadovat, aby zpracování vašich osobních údajů bylo omezeno.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu.

Jestliže chcete uplatnit kterékoli z výše uvedených práv, podívejte se prosím na níže uvedenou část „Jak nás kontaktovat".

Jestliže od společnosti Alnylam neobdržíte (včas) odpověď nebo jestliže s naší odpovědí nejste spokojeni, máte rovněž právo podat stížnost na zpracování vašich osobních údajů u příslušného národního úřadu pro ochranu osobních údajů; seznam národních úřadů pro ochranu osobních údajů v Evropě naleznete zde: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_fr

Další informace a kontaktní údaje

Další informace o tom, jak společnost Alnylam shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje, najdete na naší webové stránce s uvedením zásad ochrany osobních údajů, která je dostupná zde: https://alnylampolicies.com/

Kontaktní údaje správce údajů jsou:
Alnylam Switzerland GmbH:
Grafenauweg 4, 6300 Zug, Switzerland
info@alnylam.com
+41 41 561 3500

Pro uplatnění svých práv nebo vyžádání dalších informací se můžete obrátit na oddělení společnosti Alnylam pro ochranu osobních údajů v EU a pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese eudataprivacy@alnylam.com nebo písemně na níže uvedené adrese:

Oddělení společnosti Alnylam pro ochranu osobních údajů v EU (EU Privacy Office):
ALNYLAM Switzerland GmbH
K rukám: právní oddělení
Adresa: Grafenauweg 4,6300 Zug, Switzerland
Tel: +41 41 561 3500

Vezměte prosím na vědomí, že můžete rovněž vyplnit tento formulář žádosti subjektu údajů.

Stížnosti

Jestliže se domníváte, že vaše osobní údaje byly zneužity nebo s nimi bylo nesprávně nakládáno, můžete rovněž podat stížnost u federálního inspektora pro ochranu údajů a informací (FDPIC – Federal Data Protection and Information Commissioner) na adrese:

SFederal Data Protection and Information Commissioner:
Feldeggweg 1, CH – 3003, Berne
+41 (0)58 462 43 95
info@edoeb.admin.ch

Případnou stížností u federálního inspektora pro ochranu údajů a informací není dotčeno vaše právo dožadovat se nápravy prostřednictvím soudů.

Jestliže jste rezidentem/rezidentkou v zemi EU/EHS, můžete se rovněž obrátit na příslušný úřad pro ochranu osobních údajů v zemi vašeho bydliště nebo místa výkonu práce. Informace a kontaktní údaje příslušných úřadů jsou k dispozici na webové stránce EDPB na Členové | Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (europa.eu).