Hoppa till huvudinnehåll
 

SEKRETESSPOLICY

Uppdaterades senast: 23 april 2021

Våra sekretesspolicyer, förklaringar och meddelande innehåller information om hur Alnylam Pharmaceuticals och dess globala partners behandlar personuppgifter, bland annat hur sådana uppgifter kan lämnas ut och vilka rättigheter individen har.

Sekretesspolicy för webbplatsen

Webbplatsen ägs och drivs av Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (”Alnylam”, ”vi”, ”vår/vårt”, ”oss”), ett företag som grundades enligt lagarna i Delaware och med registrerat huvudkontor på 675 W Kendall Street, Cambridge, MA 02142, USA, tel: 617 551 8200, fax: 617 551 8101, e-post: info@alnylam.com.

Du kan läsa mer om Alnylam och företagets globala verksamhet och ta reda på du kontaktar Alnylams partners direkt på företagets webbsida på www.alnylam.com/contact-us/.

Alnylam respekterar webbplatsbesökarnas integritet. Denna sekretesspolicy beskriver vilka slags personuppgifter som vi samlar in om besökarna på webbplatsen, hur vi använder personuppgifterna och vilka vi delar personuppgifterna med. Sekretesspolicyn beskriver också (1) de åtgärder vi vidtar för att skydda de personuppgifter vi samlar in och (2) dina rättigheter i samband med att vi samlar in, använder och lämnar ut dina personuppgifter.

Sekretesspolicyn för webbplatsen gäller endast de personuppgifter som samlas in via webbplatsen av Alnylam eller tredje parter som agerar för eller på uppdrag av oss som personuppgiftsbiträden och som behandlas för de ändamål som anges här. Den beskriver inte på vilka sätt vi samlar in eller använder personuppgifter offline, eller hur eventuella tredje parter samlar in, använder eller lämnar ut personuppgifter som de samlar in och behandlar oberoende av webbplatsen.

Mer information om hur Alnylam samlar in, använder och behandlar personuppgifter tillhörande sjukvårdspersonal finns i vårt specifika Sekretessmeddelande för sjukvårdspersonal (allmän användning)

Mer information om hur Alnylam samlar in, använder och behandlar dina personuppgifter för elektronisk kommunikation finns i vårt specifika Sekretessmeddelande och samtyckesformulär för elektronisk kommunikation

Mer information om hur Alnylam samlar in, använder och behandlar dina personuppgifter för elektronisk kommunikation finns i vårt specifika Meddelande om direkt marknadsföring/e-post

Mer information om hur Alnylam samlar in, använder och behandlar dina personuppgifter som samlas in under kongresser finns i vårt specifika Meddelande om användning av personuppgifter som samlas in på kongresser, konferenser och andra evenemang

Mer information om hur Alnylam samlar in, använder och behandlar dina personuppgifter för rekrytering finns, i vårt specifika Alnylam Pharmaceuticals sekretessmeddelande vid rekrytering

Insamling och användning av personuppgifter

Alnylam respekterar integriteten hos besökare på vår webbplats och vi vet att du ska ha lämpligt skydd och korrekt hantering av de personuppgifter du delar med oss. Du kan besöka vår webbplats utan att lämna ut någon information om dig själv. Om du kontaktar oss och väljer att tillhandahålla personuppgifter, som namn, adress, telefonnummer eller e-postadress, samlar vi in och använder dessa personuppgifter för de ändamål som du tillhandahöll dem för, som att svara på frågor, ge dig information du frågat efter (sådan information kan röra våra produkter eller tjänster eller bestå av aktuella sjukdomsupplysningar) genom att skicka nyhetsbrev eller på annat sätt, debitera dig för produkter och tjänster du frågar efter, marknadsföra produkter och tjänster som vi tror du kan vara intresserad av, eller kommunicera med dig om situationen kräver det eller för ändamål som vi informerar dig om när vi samlar in personuppgifter från dig. Dessa ändamål kan bland annat omfatta att kontrollera vår efterlevnad av olika föreskrifter, att sammanställa profiler och personlig information om dig för att hitta lämpliga utbildnings- eller medvetenhetsprogram eller lämpliga möjligheter till samarbeten med dig.

Laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter

Den lagliga grunder för vår behandling av dina personuppgifter är vårt legitima intresse att svara på frågor, ge dig information du frågat efter (sådan information kan röra våra produkter eller tjänster eller bestå av aktuella sjukdomsupplysningar) genom att skicka nyhetsbrev eller på annat sätt, debitera dig för produkter och tjänster du frågar efter, marknadsföra produkter och tjänster som vi tror du kan vara intresserad av, eller kommunicera med dig om situationen kräver det. Vi kan också behandla dina personuppgifter för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser, till exempel genom att kontrollera efterlevnad av olika föreskrifter.

Personuppgifter hålls sekretessbelagda

Vi kommer inte att sälja, dela eller på annat sätt sprida dina personuppgifter till tredje parter förutom på de sätt som anges i denna sekretesspolicy. Vi lämnar ut dina personuppgifter till andra Alnylam-partners runtom i världen som samtyckt till att hantera dem i enlighet med denna sekretesspolicy och med gällande lagar om personuppgiftsskydd. Personuppgifter kan också överföras till tredje parter som agerar för eller på uppdrag av oss, för att behandlas för de ändamål som uppgifterna ursprungligen samlades in för, eller för att på andra lagliga sätt behandlas för bland annat tjänsteleverans, utvärderingar av webbplatsens användbarhet, marknadsföring, datahantering och teknisk support. Dessa tredje parter har ingått avtal med oss om att endast använda personuppgifter för de avtalade ändamålen och att inte sälja eller lämna ut personuppgifter till tredje parter förutom i de fall där detta krävs enligt lag, har tillåtits av oss eller anges i denna sekretesspolicy.

Personuppgifter som vi samlar in från dig kan också överföras till en tredje part i en situation där företaget som driver webbplatsen och dess kunduppgifter helt eller delvis säljs, överlåts eller överförs och i ett sådant fall ska vi kräva att parten som köper, övertar eller tar emot personuppgifter behandlar dem i enlighet med denna sekretesspolicy. Dessutom kan personuppgifter lämnas ut till en tredje part om detta krävs enligt en lag, ett domstolsbeslut eller en myndighetsförordning, eller om uppgifterna måste lämnas ut som stöd för en brotts- eller annan juridisk undersökning eller process här eller utomlands.

Dina sekretessrättigheter

När vi behandlar personuppgifter som rör dig vidtar vi lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och aktuella för de ändamål vi samlade in dem för.

Upptäcker du att personuppgifterna vi har om dem är felaktiga, ofullständiga, missvisande, irrelevanta eller föråldrade har du enligt gällande lag rätt att få tillgång till, att granska, att uppdatera och/eller att rätta dessa personuppgifter. Du har också rätt att invända till eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter och behandlingen inte rimligen krävs för något av de legitima affärsändamål som beskrivs i denna policy eller i enlighet med lagen.

Du har också rätt att be om att få dina personuppgifter raderade eller överförda till en annat företag om det är tekniskt möjligt eller tillåtet enligt lag att radera eller överföra uppgifterna. Du har också rätt att få veta om du kommer att omfattas av automatiserade beslut, som profilering, och du har rätt att invända mot sådan behandling.

Vill du kontakta oss för att få mer information om hur vi använder dina personuppgifter, eller om du vill uppdatera och/eller granska dina personuppgifter, eller om du vill begränsa och/eller invända till behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att fylla i detta formulär för begäran från registrerade personer eller skicka ett e-postmeddelande till oss på privacy@alnylam.com och, om du är bosatt i EU/EES, på EUdataprivacy@alnylam.com eller enligt ”För ytterligare information” nedan.

Vi kommer att kräva ett bevis på din identitet eller ytterligare information innan vi kan ta itu med din begäran, om den information vi har inte räcker för att uppfylla din begäran. Vi försöker tillhandahålla information som efterfrågas eller göra de ändringar som efterfrågas i den utsträckning det tillåts enligt gällande lagar om personuppgiftsskydd. I alla fall kommer vi att svara så fort som rimligen är möjligt för att underrätta dig om hur det går med din begäran.

Får du inget svar från oss inom rimlig tid, eller om din begäran helt eller delvis har nekats eller avvisats och/eller om du anser att dina rättigheter och friheter förknippade med behandlingen av dina personuppgifter har kränkts har du rätt att lämna in ett klagomål till gällande tillsynsmyndighet om du är europeisk medborgare. En lista över tillsynsmyndigheter i Europa och respektive kontaktinformation hittar du här: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Dataöverföring

Vi överför de personuppgifter vi samlar in till tredje parter eller inom Alnylam (till andra Alnylam-partners runtom i världen). Dessa överföringar kan ske till andra länder än det land där vi ursprungligen samlade in personuppgifterna. De här länderna har kanske inte samma nivå av uppgiftsskydd som landet personuppgifterna kommer ifrån. När vi överför dina personuppgifter till sådana andra länder vidtar vi lämpliga åtgärder för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy och alla gällande lagar om personuppgiftsskydd.

Framförallt säkerställer vi att tredje parter som tar emot personuppgifter från Alnylam är juridiskt bundna att följa gällande lagar om personuppgiftsskydd och Alnylams policyer, vilket omfattar denna sekretesspolicy. Vi säkerställer också att behörig personal som hanterar personuppgifter har rätt utbildning och är avtalsbundna att hantera uppgifterna med sekretess.

Om det sker en överföring över gränserna säkerställer vi att det finns adekvat personuppgiftsskydd i mottagarlandet genom att ingå lämpliga avtal med tredje parter gällande gränsöverskridande dataöverföringar till tredje länder för personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden utifrån vad som är tillämpligt.

En uppdaterad lista av Alnylams personuppgiftsbiträden kan fås genom att skicka en begäran till privacy@alnylam.com och, om du är EU-medborgare, till EUdataprivacy@alnylam.com.

Informationssäkerhet

Alnylam använder rimliga kommersiella administrativa, tekniska, personalbaserade och fysiska säkerhetsåtgärder avsedda att skydda personuppgifter som vi har om dig mot förlust, stöld och obehörig åtkomst, utlämning och ändringar. Alnylam har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att de lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna har införts inte bara hos Alnylam utan även hos de personuppgiftsbiträden som agerar för och på uppdrag av oss för att säkerställa att behandlingen av dina personuppgifter överlag är säker.

Länkar till tredje parters webbplatser

För våra besökares bekvämlighet innehåller webbplatsen länkar till andra webbplatser som vi anser innehåller användbar information. Länkarna kan även länka till webbplatser som utför tjänster åt oss. Precis som vi beskriver närmare i vår webbplats användarvillkor ska användarvillkoren och eventuella andra bestämmelser som anges på dessa sidor, och inte de policyer som anges här, gälla på dessa webbplatser. Vi kan inte garantera några specifika sekretesstandarder på de webbplatser vi länkar till eller ansvara för innehållet på några andra webbplatser än denna. Denna sekretesspolicy är dessutom inte avsedd att gälla för någon länkad webbplats som inte tillhör Alnylam.

Datalagring

Alnylam lagrar dina personuppgifter för de avsedda ändamålen i enlighet med gällande lagar om personuppgiftsskydd och med företagets policyer. När dina personuppgifter inte längre behövs kommer de snarast att raderas eller anonymiseras i enlighet med Alnylams policyer.

Meddelande om cookies

Ibland kan sidorna på webbplatsen använda ”cookies”, alltså små filer som webbplatsen sparar på din hårddisk för identifiering. Filerna används för att registrera dig på webbplatsen och anpassa webbplatsen nästa gång du besöker den. Var medveten om att cookies inte kan läsa data från din hårddisk. Webbläsaren kan meddela dig när du får en cookie så att du kan välja om du vill godkänna den eller inte. Du kan också vägra alla cookies genom att inaktivera cookies i webbläsaren. Om du inte godkänner cookies kan det hända att vissa funktioner inte fungerar helt på vår webbplats och du kan kanske inte få tillgång till viss information. Använder du däremot webbplatsen utan att ändra dina inställningar godkänner du vår användning av cookies.

Vill du ha ytterligare information om hur vi använder cookies på webbplatsen kan du läsa vår Cookie-Policy.

Vår barnpolicy

Vi strävar efter att värna om barns integritet. Du bör känna till att webbplatsens innehåll och tjänster inte är avsedda för, och inte utformade att locka, barn under 18 år. Inga personuppgifter bör skickas in till Alnylam via webbplatsen av besökare som är yngre än 18 år. Om vi får veta att en användare under 18 år har skickat in personuppgifter och/eller hälsoinformation, eller att sjukvårdspersonal har skickat in personuppgifter om en patient som visar sig vara yngre än 18 år, utan ett samtycke eller bemyndigat samtycke från barnets förmyndare, kommer vi snarast, när vi får relevant information eller fråga, radera sådana personuppgifter i enlighet med vår raderingspolicy. I enlighet med vad som anges ovan samlar vi inte in personuppgifter om du inte tillhandahåller dem tillsammans med en individs ålder.

Meddelande om CalOPPA Do-Not-Track

Vissa webbläsare har en DNT- (Do Not Track, spåra inte) eller liknande funktion som signalerar till webbplatser som webbläsaren kommunicerar med att besökaren inte vill få sin aktivitet spårad. Om en digital tjänst som svarar på en viss DNT-signal tar emot denna DNT-signal kan webbläsaren blockera den digitala tjänsten från att samla in personuppgifter om webbläsarens användare. På ikraftträdandedatumet är det inte alla webbläsare som erbjuder ett DNT-alternativ och DNT-signaler är ännu inte enhetliga. Därför svarar inte Alnylam på DNT-signaler. Mer information om DNT-signaler finns på allaboutdnt.com.

Uppdateringar av sekretesspolicy

Alnylam kan när som helst ändra denna sekretesspolicy genom att uppdatera detta meddelande. Ändrar vi sekretesspolicyn uppdaterar vi även datumet som visas överst i sekretesspolicyn. Vi fortsätter att använda och/eller lämna ut personuppgifter i enlighet med policyn som är i kraft det datum då personuppgifterna samlas in, såvida du inte samtycker till att dina uppgifter som samlats in under en tidigare version av sekretesspolicyn ska omfattas av en uppdaterad version.

Ytterligare information

Har du frågor om denna sekretesspolicy eller om du undrar över hur vi driver webbplatsen, eller frågor om din användning av webbplatsen eller andra sekretessrelaterade frågor kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på privacy@alnylam.com eller skriva till oss på:

Alnylam Pharmaceuticals, Inc
Attention: Privacy Officer
675 W Kendall Street
Cambridge, MA 02142 USA
Tel: 800.231.8685

För EU-/EES-medborgare:

Alnylams representant i Europeiska unionen kan nås via e-post på eudataprivacy@alnylam.com. Du kan även skriva till oss på:

Alnylam Netherlands B.V.
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam, Nederland
info@alnylam.nl
Tel: 0800 403 0002 / 020 3697850

Alnylams europeiska dataskyddskontor och utsedda personuppgiftsombud kan även nås via e-post på EUdataprivacy@alnylam.com.

Du kan även skriva till oss på:
ALNYLAM Switzerland GmbH
Attention: Legal department
Grafenauweg 4
6300 Zug
Switzerland

Vid andra frågor, oavsett var du bor, kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på info@alnylam.com eller skriva till oss på:

Alnylam Pharmaceuticals, Inc
Attention: Corporate Communications
675 W Kendall Street
Cambridge, MA 02142 USA

Sekretessmeddelande för sjukvårdspersonal (allmän användning)

Alnylam Pharmaceuticals och dess partners (”Alnylam”, ”vi”, ”vårt/vårt” eller ”oss”) strävar efter att skydda din integritet och vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter (”personuppgifter”) i enlighet med detta sekretessmeddelande (”meddelandet”), som gäller för personuppgifter som vi samlar in och behandlar som rör sjukvårdspersonal (”vårdpersonal”) och anställda/företrädare för hälsoorganisationer (”organisationspersonal”).

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsombud (”DPO”)

Varje Alnylam-enhet fungerar som personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i enlighet med detta meddelande. Du hittar mer information om Alnylams partners i Europa och runtom i världen, samt kontors- och kontaktinformation här: http://www.alnylam.com/contact-us/.

Alnylams europeiska dataskyddskontor och vårt utsedda personuppgiftsombud (DPO) ansvarar för att överse och övervaka Alnylams efterlevnad av gällande EU-lagar och förordningar om personuppgiftsskydd i samband med behandlingen av dina personuppgifter.

Alnylams europeiska dataskyddskontor och utsedda personuppgiftsombud kan nås via e-post på eudataprivacy@alnylam.com.

Personuppgifter som Alnylam samlar in och från var

Alnylam samlar in och behandlar personuppgifter som rör dig. Vilka typer av personuppgifter som Alnylam samlar in beror på ditt förhållande till Alnylam samt på gällande lagar och förordningar. Vi samlar in personuppgifter som bland annat tillhör kategorierna:

Grundläggande personlig information som identitet och kontaktuppgifter (som namn, post- och e-postadress, telefon- och mobiltelefonnummer), utbildnings- och yrkesinformation som kompetenser och organisations- eller institutionsanknytningar (som titel, fält, medicinsk specialitet, publicerade artiklar, intressen i Alnylams produkter och allmänna behandlingsrutiner), ekonomisk, finansiell och betalningsrelaterad information, om nödvändigt.

Denna information kan erhållas direkt från dig eller från offentliga eller tredje parts informationskällor (såsom från tredje parts tjänsteleverantörer av sjukvårdsuppgifter och relaterade tjänster).

För att bättre förstå och svara på dina intressen, och för att säkerställa att de personuppgifter Alnylam lagrar och behandlar om dig är korrekta, kan Alnylam rätta eller lägga till personuppgifter som du tillhandahållit direkt till Alnylam till personuppgifter om dig som Alnylam erhåller från tredje parter.

Juridisk grund för behandlingen

Alnylam behandlar personuppgifter utifrån en eller flera av följande juridiska grunder:

I vissa fall kan Alnylam be om ditt samtycke till att vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Väljer du att ge ditt samtycke kan du senare återkalla ditt samtycke utan att behöva uppge någon anledning, genom att kontakta oss på de sätt som beskrivs under ”Så här kontaktar du oss”. Observera att om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte den behandling Alnylam redan utfört fram till det datum du återkallar ditt samtycke.

I andra fall kan behandlingen av dina personuppgifter vara nödvändig för att följa gällande lagar eller förordningar eller för att fullfölja ett avtal där du är en av parterna. Du kan eventuellt inte avsäga dig denna behandling. Det är också möjligt att om du avsäger dig denna behandling kan det påverka våra möjligheter att fullfölja våra avtalsåtaganden gentemot dig.

I andra fall kan Alnylam behandla dina personuppgifter baserat på Alnylams legitima intressen i att kommunicera med dig rörande våra produkter och tjänster, rörande forskning och/eller rörande utbildningsmöjligheter. Du har rätt att avsäga dig denna form av behandling av dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta oss på de sätt som beskrivs under ”Så här kontaktar du oss”.

Så här använder Alnylam dina personuppgifter

Alnylam behandlar personuppgifter för ett eller flera av följande ändamål:

 • För att fullfölja åtaganden under ett avtal där du är en av parterna
 • för att följa gällande lagar eller förordningar
 • för att offentligt informera om överföringar av värde till dig, som sjukvårdspersonal, såsom krävs av lag eller för att följa gällande branschstandarder
 • för att tillhandahålla dig med företagsinformation om Alnylam
 • för att tillhandahålla dig med annonsinformation rörande Alnylam-märkta produkter och tjänster och för att bedriva marknadsföring riktad till dig, i enlighet med andra gällande förordningar (som exempelvis direktivet om integritet)
 • för att tillhandahålla dig med medicinsk och vetenskaplig information och relaterade uppdateringar, om du frågar efter det
 • för att hantera biverkningsincidenter eller kvalitetsklagomål
 • för att skicka inbjudningar till marknadsförings- eller vetenskapsevenemang, såsom webbinarier eller skicka dig CME-inbjudningar
 • för att bjuda in dig att dela med dig av dina yrkesinsikter, delta i undersökningar och marknadsundersökning, och/eller
 • för att samla in och analysera dina intressen och yrkeserfarenheter för att skapa en bättre profil av dig som vårdpersonal, vilket kan omfatta om att tolka insikter, för att tillhandahålla dig med riktad marknadsföring, såsom vetenskapliga nyheter, och fördjupa affärsförhållandet vi har med dig (profilen kan omfatta ålder och kön, medicinsk specialitet, behandlingsrutiner och liknande).
 • Informationen som tillhandahålls ovan delas via Alnylams kanaler för e-kommunikation, exempelvis genom att skicka personanpassade eller allmänna e-post- och internetmeddelanden eller för att kontakta dig på arbetsplatsen eller på din mobiltelefon (via samtal eller SMS), via fax, via post eller via Alnylams sociala mediekonton och specifika innehållssidor.
 • Alnylam använder endast dina personuppgifter för de ändamål som anges i detta avsnitt. Behandling av dina personuppgifter för några andra ändamål sker endast efter att på förhand ha meddelat dig och fått ditt specifika samtycke till att dina personuppgifter behandlas för sekundära ändamål eller för ytterligare ändamål.
Dessa delar Alnylam dina personuppgifter med

Alnylam kan överföra personuppgifter om dig till andra Alnylam-partners runtom i världen. Dessa partners kan i sin tur överföra personuppgifter om dig till andra Alnylam-partners. Alnylam kan också ha avtal med tredje parter (tredje parts tjänsteleverantörer) om att helt eller delvis bedriva aktiviteter eller funktioner som rör ändamålen ovan på uppdrag av Alnylam och som omfattar att dina personuppgifter används. I dessa fall kräver Alnylam att dessa tredje parter följer gällande lagar och förordningar om personuppgiftsskydd och Alnylams företagspolicyer för att skydda sekretessen och säkerheten hos de personuppgifter som delas med dessa. Dessa tredje parter måste samtycka till att inte använda eller lämna ut personuppgifter om dig, förutom om det krävs för att tillhandahålla tjänster till oss eller utföra tjänster på uppdrag av oss, eller om det krävs för att följande gällande lagar och förordningar.

Dessutom måste Alnylams alla partners och tredje parts personuppgiftsbiträden som agerar för och på uppdrag av Alnylam behandla personuppgifter på ett sätt som är förenligt med gällande lagar om personuppgiftsskydd och interna företagspolicyer som ingår i detta meddelande.

Vissa av Alnylam-koncernens företag och/eller tredje parts tjänsteleverantörer kan finnas i länder som inte har samma nivå av skydd för personuppgifter som det skydd du får i ditt land. Om dina personuppgifter ska överföras till tredje länder ska Alnylam säkerställa att alla adekvata skyddsåtgärder finns på plats och att alla gällande lagar och förordningar ska åtföljas i samband med sådana gränsöverskridande överföringar, i synnerhet genom avtal för gränsöverskridande överföringar med personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden och genom att införa lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som säkerställer att behandlingen är säker.

Dessutom kan Alnylam för ändamålen som angavs tidigare överföra vissa av dina personuppgifter, utifrån strikta relevanskriterier, till myndigheter och andra externa organ som har behörighet att utföra kontroller och undersökningar av Alnylam gällande efterlevnaden av juridiska åtaganden och förordningar. Dessa myndigheter och institutioner fungerar som oberoende personuppgiftsansvariga för sina respektive behandlingar.

Vill du få en lista över Alnylams personuppgiftsbiträden och kategorier av personuppgiftsbiträden samt ytterligare information om de säkerhetsåtgärder Alnylam använder vid gränsöverskridande överföringar av personuppgifter kan du kontakta oss med hjälp av informationen under ”Så här kontaktar du oss”.

Så här skyddar Alnylam dina personuppgifter

Alnylam vidtar rimliga och lämpliga fysiska, administrativa och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda behandlingen av dina personuppgifter från förlust, missbruk, obehörig åtkomst, utlämning, ändring eller förstörelse. Utifrån detta får personuppgifterna endast användas av Alnylam-personal som behöver dem för sitt jobb eller position, med sekretessåtaganden, och som tilldelats specifika roller och som fått lämpliga användningsanvisningar.

Dina rättigheter och hur du utövar dem

Enskilda personer i EU har vissa rättigheter som registrerade personer och kan omfattas av gränser och/eller begränsningar. Dessa rättigheter omfattar rätten att: (i) begära att få tillgång till personuppgifter och att få dessa korrigerade eller raderade, (ii) begränsa behandlingen eller invända mot behandlingen av personuppgifterna, och (iii) rätten till överföring av uppgifter. Vill du utöva någon av rättigheterna ovan kan du läsa mer under ”Så här kontaktar du oss” nedan.

Du har också rätt att be Alnylam att inte behandla dina personuppgifter för marknadsföring. Alnylam informerar dig vanligen (innan vi samlar in dina uppgifter) om vi avser använda dina uppgifter för sådana ändamål eller om vi avser lämna ut dina uppgifter till tredje part för sådana ändamål. Du kan utöva rätten att förhindra sådan behandling genom att när som helst informera Alnylam om att du inte vill ta emot sådan marknadsföring. Vill du utöva denna rättighet kan du läsa mer under ”Så här kontaktar du oss” nedan.

Om du inte får ett svar (inom rimlig tid) från Alnylam eller om du inte är nöjd med vårt svar har du dessutom rätt att lämna in ett klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till lämplig nationell tillsynsmyndighet som arbetar med personuppgiftsskydd om du är EU-medborgare. En lista över nationella datatillsynsmyndigheter i Europa hittar du här: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Så här länge lagrar Alnylam dina personuppgifter

Personuppgifter lagras endast så länge som de behövs för de ändamål och de åtaganden kring sådana uppgifter som uppgifterna samlades in för, i enlighet med lokala lagar och förordningar och utifrån legitima affärsbehov i enlighet med Alnylams interna policyer.

Eftersom dessa ändamål och åtaganden kan variera mellan olika behandlingssituationer tillhandahåller Alnylam mer information om lagringsperioderna i de ämnesspecifika sekretessmeddelandena. När personuppgifterna inte längre behövs ser Alnylam till att radera eller anonymisera dessa så fort som möjligt.

För marknadsföring, även profilering för direkt marknadsföring, behåller vi dina personuppgifter så länge du fortfarande vill få marknadsföring från oss. Om du väljer att avsäga dig från eller återkalla ditt samtycke till marknadsföringen kommer vi inte längre använda dina personuppgifter för detta ändamål och vi fryser då ditt sjukvårdskonto för marknadsföring. Om personuppgifterna inte krävs för något annat ändamål (som att fortsätta ditt kundförhållande) raderar vi uppgifterna utan onödigt dröjsmål eller anonymiserar dem utifrån vad som är praktiskt möjligt.

Så här kontaktar du oss

Vill du ha mer information om hur Alnylam samlar in och behandlar dina personuppgifter kan du se vår Cookiepolicy.

Du kan även kontakta oss via e-post på privacy@alnylam.com eller skriva till oss på:

Alnylam Pharmaceuticals, Inc
Attention: Privacy Officer
675 W Kendall Street
Cambridge, MA 02142 USA
Tel: 844 543 8355

EU-/EES-medborgare Vill du få tillgång till, rätta, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller utöva din rättighet att återkalla ditt samtycke eller någon annan rättighet som rör dina personuppgifter, eller om du anser att dina rättigheter rörande insamlingen eller användningen av dina personuppgifter har kränkts kan du kontakta vårt europeiska dataskyddskontor på:

EU Privacy Office
ALNYLAM Switzerland GmbH
Attention: Legal department
Grafenauweg 4
6300 Zug
Schweiz
Tel: +41 41 561 3500
E-post: EUdataprivacy@alnylam.com

Du kan också fylla i detta formulär för begäran från registrerade personer

Sekretessmeddelande och samtyckesformulär för elektronisk kommunikation
Personuppgiftsansvarig

Alnylam Pharmaceuticals Inc. i USA (”Alnylam”) agerar som personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter, enligt nedan, genom att bestämma de syften för och de sätt på vilka vi behandlar dem.

Typer av personuppgifter

Alnylam behandlar följande personuppgifter utifrån vad som är tillämpligt: Dina kontaktuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress, land (sammantaget ”personuppgifter”).

Användningsändamål

Alnylam använder, behandlar och lagrar dina personuppgifter för att kunna skicka icke personanpassad e-postkommunikation i samband med sjukdomsmedvetenhet som rör de sjukdomsämnen du väljer och inte för några andra ändamål. Andra ändamål kräver ditt specifika samtycke.

Dataflödenas omfattning

Alnylam, som är en juridisk enhet i USA, samlar in dina personuppgifter för ovan nämnda ändamål och överför dessa till företag inom samma koncern som använder samma adekvata tekniska och organisatoriska åtgärder. Alnylam kan vidarebefordra samma uppgifter till tredje parter (enskilda personer och/eller företag) som agerar för dess räkning som personuppgiftsbiträden, bland annat Salesforce Cloud Inc som datalagring, vilka även kan vara etablerade utanför ursprungsländerna.

Listan med personuppgiftsbiträdanden kan erhållas genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@alnylam.com.

Dina personuppgifter cirkuleras, utifrån spridningen, på servrar i USA. I detta fall säkerställer Alnylam att det finns lämpliga säkerhetsåtgärder på plats för att berättiga överföringen, genom att exempelvis anta avtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller den nationella datatillsynsmyndigheten.

Fri tillgång till data och fritt samtycke

Du bekräftar att du är arton (18) år gammal eller äldre och juridiskt myndig.

Du är fri att lämna information eller ditt samtycke till den relevanta behandlingen, och vägran innebär enbart att Alnylam inte har behörighet att samla in och använda dina personuppgifter för att sända dig elektronisk kommunikation.

Behandlingsmekanismer

Personuppgifter enligt ovan behandlas både elektroniskt och manuellt.

Datalagring

Dina personuppgifter granskas efter en femårsperiod för att bekräfta att du aktivt vill ta emot information om de sjukdomsämnen du valt. Vill du få dina uppgifter raderade före slutet av denna femårsperiod kan du kontakta privacy@alnylam.com.

Utöva dina rättigheter

Du har rätt att när som helst avsluta prenumerationen på e-postmeddelanden som rör sjukdomsmedvetenhet för de sjukdomsämnen du valt, att ändra dina kontaktuppgifter och andra personuppgifter eller att ändra vilka sjukdomsämnen du vill få information om, genom att klicka på länken för prenumerationshantering i framtida e-postkommunikationer.

Du kan när som helst begära att få information om de personuppgifter Alnylam har om dig, att få tillgång till dina personuppgifter eller att Alnylam rättar, raderar eller blockerar dessa personuppgifter. Vill du utöva dessa rättigheter eller om du har andra frågor kan du kontakta Alnylam på följande e-postadress: privacy@alnylam.com, eller skriva till Alnylam på: Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Attention Privacy Office, 675 W Kendall Street, Cambridge, MA 02142 USA.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke i skrift och skicka detta via e-postmeddelande till adressen ovan, utan att behöva ange något skäl. Du kan också fylla i detta formulär för begäran från registrerade personer

Är du EU-/EES-medborgare och du anser att dina frågor inte hanteras i god tid på ett lämpligt sätt har du rätt att vända dig till den behöriga datatillsynsmyndigheten genom att lämna in ett relevant klagomål.

Vill du konkret utöva dina rättigheter rörande dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning avseende tredje parts företag som tillhandahåller tjänster till Alnylam kan du när som helst begära listan över sådana företag genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@alnylam.com.

Samtyckesförklaring

Jag har läst och förstått innehållet i meddelandet ovan och genom att fylla i formuläret om önskade uppdateringar ska jag uttryckligen ge mitt samtycke till att mina personuppgifter behandlas av Alnylam i USA och att dessa uppgifter överförs till enheter etablerade i USA, i enlighet med de villkor och processer som anges ovan, samt att mitt samtycke kan återkallas när som helst.

Meddelande om direkt marknadsföring/e-post

Du kan välja att få e-postuppdateringar om utvecklingar förknippade med Alnylams produkter och/eller tjänster eller med specifika hälsorelaterade ämnen (som att exempelvis få e-postuppdateringar om ärftlig ATTR-amyloidos från Alnylam) genom att fylla i relevant elektroniskt formulär på webbplatsen.

Vid direkt marknadsföring av våra produkter och/eller tjänster, oavsett form, ger vi dig en metod att registrera dig för eller avsäga dig ytterligare marknadsföringsmaterial enligt vad som krävs enligt lag.

Om du vid något senare tillfälle väljer att inte få sådan e-postkommunikation från oss kan du avsluta prenumerationen på en sådan kontaktlista genom att använda relevant länk för prenumerationshantering i respektive elektronisk kanal, eller genom att skicka oss ett e-postmeddelande med titeln ”Unsubscribe from email updates about hATTR amyloidosis” på privacy@alnylam.com.

Meddelande om användning av personuppgifter som samlas in på kongresser, konferenser och andra evenemang

Deltar du på en kongress där Alnylam är sponsor och/eller utställare, eller på en Alnylam-anordnad konferens eller något annat liknande evenemang, kan Alnylams behöriga personal be om ditt samtycke att skanna din bricka när du går in på evenemangsområdet, bland annat när du tar del av Alnylam-sponsrade seminarier eller besöker Alnylams monter.

Tillåter du att Alnylam skannar din bricka i sådana situationer ger du uttryckligen ditt samtycke till att Alnylam och dess partners runt om i världen (tillsammans ”Alnylam”) tar emot personuppgifter (såsom namn, efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer, medicinsk specialitet) som du frivilligt tillhandahållit till evenemangets anordnare när du registrerat dig för evenemanget, och behandlar dessa för marknadsföring och efterlevnad i enlighet med gällande lagar om personuppgiftsskydd, branschkoder och Alnylams policyer.

Vi kommer dessutom behandla dina personuppgifter ytterligare, utifrån Alnylams legitima affärsintressen, för att följa branschkoder och standarder och för att kommunicera med dig med information om Alnylams medicinska produkter och tjänster, med nyheter om medicinsk och vetenskaplig forskning och/eller rörande utbildningsmöjligheter som kan vara av intresse för dig, samt att bjuda in dig till relevanta marknadsföringsaktiviteter på det sätt som beskrivs närmare i Sekretessmeddelande för sjukvårdspersonal (allmän användning).

Det är frivilligt att skanna din bricka. Du måste inte samtycka och det påverkar inte ditt deltagande på evenemanget i stort eller på enstaka seminarier. Väljer du vid detta tillfälle att ge ditt samtycke till att vi skannar din bricka kan du senare när som helst återkalla ditt samtycke utan att behöva uppge någon orsak. Detta kan du göra genom att kontakta oss på privacy@alnylam.com, eller om du är EU-medborgare på eudataprivacy@alnylam.com.

Integritetspolicy för kandidater

Detta integritetsmeddelande uppdaterades den 18 mars 2024.

"Alnylam " avser Alnylam Pharmaceuticals Inc. i USA tillsammans med dess dotterbolag och närstående bolag över hela världen. I detta meddelande benämns Alnylam även "vi", "oss" eller "vår".

Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige bestämmer varför och hur dina personuppgifter ska behandlas. Andra dotterbolag i Alnylam Group of Companies kan dock också få tillgång till och behandla dina personuppgifter enligt beskrivningen i detta meddelande. För varje aktivitet kommer Alnylam och dess dotterbolag över hela världen att agera som personuppgiftsansvarig tillsammans eller gemensamt när det gäller behandlingen av dina uppgifter.

Ändamål för insamling och behandling av dina personuppgifter

Meddelandet ger dig ("du" eller "din") information om hur vi hanterar, behandlar och skyddar dina personuppgifter i samband med vår rekryteringsprocess samt informerar dig om dina dataskyddsrättigheter relaterade till vår behandling av dina personuppgifter. Vänligen läs detta meddelande noggrant innan du lämnar dina personuppgifter till Alnylam.

I detta integritetsmeddelande avses med "personuppgifter" all information som rör arbetssökande och potentiella kandidater för anställning hos Alnylam, antingen som en del av en onlineplattform för ansökningar och/eller via alternativa rekryteringskanaler (t.ex. via professionella sociala medier, professionella rekryteringsföretag eller genom vårt värvningsprogram för anställda).

En uppdaterad lista över rekryteringsföretag och andra tredjepartskällor som tillhandahåller Alnylams personuppgifter om arbetssökande och potentiella kandidater kan göras tillgänglig för dig efter en relevant begäran via e-post till privacy@alnylam.com.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med detta integritetsmeddelande och för de användningsområden och syften som är förenliga med hanteringen av din kandidatur till de tjänster du är intresserad av och i samband med våra urvalsprocesser.

Rättslig grund för behandling

I vissa länder krävs ingen rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter (t.ex. USA och Hongkong).

I dessa länder och stater där det krävs en rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter ska den rättsliga grunden fastställas utifrån den typ av uppgifter vi behandlar om dig och användningsområdena för behandlingen av dina personuppgifter. I dessa fall kommer den lämpligaste rättsliga grunden i samband med rekrytering att vara en av följande:

 • Berättigade intressen - behandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen eller för en tredje parts berättigade intressen, t.ex. för att behandla och bedöma din ansökan om anställning hos oss.
 • Samtycke - endast i de fall där samtycke är absolut nödvändigt, till exempel i samband med behandling av känsliga uppgifter som du frivilligt lämnar till oss i samband med inkluderings- och mångfaldssyften. Observera att denna information endast kommer att behandlas av Alnylam i en aggregerad form. Även när du har gett ditt samtycke till att behandlingen sker på uttrycklig begäran, t.ex. för att kontakta en referensperson eller för screening före anställning i tillämpliga fall.

Om vi har förlitat oss på ditt samtycke som rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. För ytterligare information om hur du återkallar ditt samtycke, se avsnittet "Dina rättigheter till skydd av personuppgifter".

Vilka personuppgifter vi samlar in om dig

De typer av personuppgifter som vi begär från dig och hur vi behandlar dem bestäms av kraven i det land där tjänsten finns, och inte det land där du är bosatt. Om du söker till mer än en plats eller om den roll du söker till är tillgänglig i mer än ett land, bestäms de typer av personuppgifter som vi begär från dig och hur vi behandlar dem av kraven i alla de länder där tjänsten är placerad. Vi samlar vanligtvis in personuppgifter direkt från dig och/eller via vår rekryteringsportal när du söker en tjänst hos oss, såsom men inte begränsat till ditt namn, adress, kontaktinformation, ID- och passnummer, yrkesmässiga och akademiska kvalifikationer, certifieringar, testresultat som erhållits under processen och annan relevant information från din Curriculum Vitae (CV) och i samband med urvalsprocessen. Genom din ansökan samtycker du till att vi också kan samla in personuppgifter om dig från tredje part, t.ex. referenspersoner som du har angett och tidigare arbetsgivare. Vi kan också samla in och behandla dina personuppgifter från professionella portaler där du har gjort dina personuppgifter tillgängliga för rekryteringsändamål, t.ex. LinkedIn. Slutligen samlar vi in och lagrar inloggnings- och lösenordsuppgifter för ditt onlinekonto.

Vi uppmanar dig att utesluta alla känsliga personuppgifter och sådana som inte är relevanta för urvalsändamål i din ansökan, inklusive i ditt följebrev.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi samlar in och använder dina personuppgifter i samband med din ansökan till de tjänster du är intresserad av och hanteringen av din urvalsprocess Våra huvudsakliga behandlingsaktiviteter består av följande:

 • Identifiering och utvärdering av kandidater för potentiell anställning samt för framtida roller som kan bli tillgängliga;
 • stödja och behandla din ansökan, till exempel så att vi kan bedöma din förmåga att uppfylla kraven för en specifik tjänst;
 • kontrollera de referenser och yrkeskvalifikationer som de sökande anger;
 • Utvärdera och bedöma resultaten av intervjuerna;
 • registerhållning i samband med rekrytering och anställning;
 • Genomföra kontroller före anställning som är lämpliga och proportionerliga i förhållande till arbetsuppgiftens art, i enlighet med särskilda lokala bestämmelser;
 • efterlevnad av våra rättsliga skyldigheter i samband med tillämplig lagstiftning lokalt;
 • Genomföra relevanta bakgrundskontroller och andra due diligence-processer i enlighet med tillämplig lagstiftning;
 • för företagets rättsliga försvar i den utsträckning det är tillåtet enligt lag; eller
 • Relevant kontakt från oss eller via våra rekryteringspartners via de uppgifter du har gett oss i samband med din ansökan.

Vi kan också analysera dina personuppgifter eller aggregerade/anonymiserade uppgifter i mångfalds- och inkluderingssyfte, för att förbättra vår rekryterings- och anställningsprocess och öka vår förmåga att attrahera framgångsrika kandidater.

Användning av artificiell intelligens och liknande teknik

Alnylam är en organisation som har åtagit sig att följa tillämplig lagstiftning och har utvecklat interna policyer för ansvarsfull användning av artificiell intelligens ("AI").

Dessa policyer innebär tillämpning av principer för ansvarsfull användning av AI, genomförande av lämpliga organisatoriska och informationssäkerhetsåtgärder och att ingå avtal med tredje parter och samarbetspartners som garanterar skyddet av sekretessen för dina personuppgifter.

Alnylam kan komma att använda teknik som kvalificeras som AI för rekryteringsändamål och för att öka vår effektivitet vid urvalet av potentiella kandidater som rekryterare granskar när kandidater skickar in en ansökan via Alnylams rekryteringsportal.

Dessa tekniker kan också användas för att matcha kandidatprofilen i rekryteringsportalen med potentiella yrkesmöjligheter och underlätta denna verksamhet.

Trots detta kommer dessa algoritmer inte att ha tillräcklig självständighet för att fatta några beslut och sådan teknik används inte av Alnylam för att fatta några beslut om det potentiella urvalet av kandidater utan mänsklig inblandning. Alla beslut om urval av kandidater till Alnylams positioner fattas av vårt rekryteringsteam.

Din aggregerade information kan användas av Alnylam och deras tredjepartsleverantörer för maskininlärning och för kontinuerlig förbättring av våra rekryteringsprocesser. Dina personuppgifter kommer inte att användas för dessa ändamål.

Mer information om hur du kan utöva dina rättigheter till skydd av personuppgifter, t.ex. din rätt att invända eller begära mänskligt ingripande, finns i avsnittet "Dina rättigheter till skydd av personuppgifter".

Automatiserat beslutsfattande

Vi fattar inga rekryterings- eller anställningsbeslut som enbart baseras på automatiserat beslutsfattande.

Vem vi delar dina personuppgifter med

Alnylam kan dela dina personuppgifter med sina dotterbolag över hela världen och deras tredjepartsleverantörer och samarbetspartners inom ramen för deras globala verksamhet enligt följande:

 • Med dotterbolag i Alnylam-koncernen över hela världen - Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till personer inom Alnylam som "behöver känna till" den informationen, t.ex. de personer som kommer att behandla din jobbansökan och hantera rekryteringsprocessen som arbetar i det land där den tjänst som du söker är baserad, samt av rekryterare och intervjuare som arbetar i olika länder inom den globala Alnylam-organisationen.
 • Med våra tredjepartsleverantörer och samarbetspartner - Alnylam delar dina personuppgifter med betrodda tredjepartsleverantörer och samarbetspartner för att hantera rekrytering, särskilt för att genomföra screening och verifiering av din ansökan och den information du tillhandahåller, t.ex. akademiska/professionella kvalifikationer, där det är nödvändigt och tillämpligt.

I allmänhet kommer Alnylam endast att lämna ut dina personuppgifter till andra tredje parter:

 • när detta krävs enligt lag; .
 • baserat på ett domstolsbeslut, som svar på en legitim begäran om hjälp från behöriga myndigheter och offentliga organ eller annan brottsbekämpande myndighet; eller .
 • för företagets juridiska försvar eller för att söka juridisk rådgivning från Alnylams externa advokater eller i samband med rättstvister.
Internationella dataöverföringar

Vi kan överföra alla personuppgifter som vi samlar in om dig till dotterbolag i Alnylam Group of Companies eller till tredje parter över hela världen. Sådana dataöverföringar inkluderar överföring av personuppgifter utanför ditt bosättningsland. Dessa länder kanske inte har en tillräcklig nivå av dataskydd Trots detta, när vi överför dina personuppgifter till sådana andra länder, har vi vidtagit lämpliga åtgärder för att säkerställa skyddet av sekretessen för dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy och alla tillämpliga dataskyddslagar.

I synnerhet säkerställer vi att tredje parter som tar emot personuppgifter från Alnylam är avtalsenligt bundna att följa tillämpliga dataskyddslagar och Alnylams policyer, inklusive denna integritetspolicy. Vi ser också till att behörig personal som hanterar personuppgifter har lämplig utbildning och är avtalsenligt förpliktigad att iaktta sekretess.

När gränsöverskridande dataöverföringar sker implementerar vi motsvarande rättsliga mekanism, såsom undertecknande av de standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen och andra tillämpliga mekanismer som erkänns av den tillämpliga lagstiftningen för att täcka dessa gränsöverskridande dataöverföringar.

En uppdaterad lista över Alnylams personuppgiftsbiträden kan göras tillgänglig på begäran via e-post till privacy@alnylam.com.

Lagring av uppgifter

Om du accepterar ett anställningserbjudande från Alnylam kommer alla relevanta personuppgifter som samlats in under urvalsprocessen att bli en del av din personalakt och kommer att bevaras i enlighet med specifika landskrav och interna policyer och procedurer.

Om din ansökan inte godkänns kommer vi att spara dina personuppgifter för systemadministration och rapportering och för att kunna överväga dig för eventuella framtida roller och anställningsmöjligheter. Dessa personuppgifter kommer att sparas under den maximala lagringstid som anges i tillämplig lag i det land där du är bosatt.

I slutet av en sådan period kan vi be dig att förnya din registrering i vår rekryteringsplattform eller bekräfta att Alnylam behåller dina personuppgifter under ytterligare en tidsperiod och ge dig möjlighet att uppdatera dina personuppgifter. Om du accepterar ska lagringsperioden förlängas, annars kommer dina personuppgifter att raderas säkert och permanent från våra register, i enlighet med vår policy och vårt schema för datalagring.

Dina rättigheter avseende dataskydd

Du kan utöva dina integritetsrättigheter avseende de personuppgifter som vi behandlar om dig (detta beror på den jurisdiktion där du är bosatt och den rättsliga grund som vi använder). Observera att utövandet av dina dataskyddsrättigheter kan vara begränsat i enlighet med gällande lagar. Vi kommer att besvara din begäran i enlighet med detta och tillhandahålla ytterligare förtydliganden om din begäran omfattas av någon av dessa begränsningar.

Observera att dina rättigheter kan variera beroende på din jurisdiktion.

Du kan ha följande rättigheter när det gäller dataskydd:

 • Rätt till tillgång - Tillgång till de personuppgifter vi har om dig, kostnadsfritt i de flesta fall.
 • Rätt till rättelse - Rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inaktuella eller ofullständiga.
 • Rätt till radering - Radering av de personuppgifter vi har om dig under särskilda omständigheter, till exempel när du återkallar ditt samtycke eller invänder, och vi inte har något berättigat övervägande intresse, eller när det syfte för vilket vi har personuppgifterna har upphört.
 • Rätt till dataportabilitet - En datafil i ett vanligt format (CSV eller liknande) som innehåller de personuppgifter som du tidigare har lämnat till oss, och rätten att få dina personuppgifter överförda till en annan enhet där detta är tekniskt möjligt.
 • Rätt att invända mot eller begränsa behandlingen - Begränsning av användningen av dina personuppgifter under särskilda omständigheter, i allmänhet medan vi fattar beslut om en invändning som du har gjort.
 • Rätt till invändning - Att vi slutar behandla dina personuppgifter under särskilda omständigheter, till exempel när du har återkallat ditt samtycke, eller invänder av skäl som rör dina individuella omständigheter.
 • Rättigheter i förhållande till automatiskt beslutsfattande och profilering - Granskning av alla beslut som fattas enbart på grundval av automatisk behandling av dina personuppgifter (så om ingen människa ännu har granskat resultatet och kriterierna för beslutet).
 • Rättigheter i förhållande till om ett företag har lämnat ut personuppgifter till någon tredje part för den tredje partens direkta marknadsföringssyften. Som framgår av vår integritetspolicy kommer Alnylam dock inte att sälja eller dela dina personuppgifter med någon annan än våra forsknings- och/eller utvecklingspartner eller agenter och kommer inte att sälja eller dela dina personuppgifter med någon för deras direkta marknadsföringsändamål.

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller begära tillgång till, granska eller korrigera de personuppgifter som vi har samlat in och lagrar om dig, eller för att få ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på privacy@alnylam.com.

Om du vill kontakta oss för att få ytterligare information om vår användning av dina personuppgifter, eller om du vill få tillgång till dina personuppgifter, vänligen fyll i detta formulär, skicka e-post till oss på privacy@alnylam.com.

För invånare i Kalifornien: kontakta oss på privacy@alnylam.com eller via telefon till +1 800.231.8685

Barnpolitik

Vi är måna om att skydda barns integritet. Du bör vara medveten om att vår rekryteringswebbplats inte är avsedd för, eller utformad för att locka, barn under 18 år. Ingen information ska lämnas till Alnylam via webbplatsen av besökare som är yngre än 18 år. Som nämnts ovan samlar vi inte in personligt identifierbar information om du inte har tillhandahållit den till oss, inklusive en individs ålder.

Cookies och annan spårningsteknik

När du besöker våra webbplatser kan vi lagra eller hämta information om din webbläsare, oftast i form av cookies. Du kan läsa mer om cookies och hur du kontrollerar dem i informationen nedan.

Genom att acceptera cookiebannern på våra webbplatser accepterar du användningen av cookies i enlighet med vår cookiepolicy. I synnerhet accepterar du användningen av tredjepartscookies för de ändamål som beskrivs i vår cookiepolicy.

Om du inte accepterar användningen av dessa cookies kan du inaktivera dem enligt anvisningarna i denna cookiepolicy, till exempel genom att ändra inställningarna i din webbläsare så att cookies från denna webbplats inte kan placeras på din dator eller mobila enhet.

Alnylam spårar inte sina användare över tid och över tredje parts webbplatser och svarar därför inte på DNT-signaler (Do Not Track). Alnylam tillåter inte tredje part att samla in personuppgifter direkt från våra användare på vår webbplats, t.ex. genom användning av tredjepartsannonser.

Du kan läsa mer om vår användning av cookies och annan spårningsteknik genom att läsa vår integritetspolicy och vår cookiepolicy.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller om du vill kontakta oss om vår behandling av dina personuppgifter, inklusive för att utöva dina rättigheter till skydd av personuppgifter som beskrivs i avsnittet "Dina rättigheter till skydd av personuppgifter", vänligen kontakta oss på privacy@alnylam.com.

Ytterligare integritetsrättigheter

Om du har några frågor eller klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter, eller vår efterlevnad av tillämplig lagstiftning om dataskydd, kan du kontakta Alnylams dataskyddsombud på privacy@alnylam.com.

Personer bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten, vars kontaktuppgifter finns på följande länk: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Ändringar av detta meddelande

Alnylam förbehåller sig rätten att ändra detta integritetsmeddelande. Vi kommer att publicera alla ändringar som görs i vårt integritetsmeddelande på denna sida. Vänligen kontrollera denna sida regelbundet för att se en uppdaterad version av detta meddelande.

Meddelande om integritetsövervakning av sociala medier
Tillämpningsområde

Alnylam Switzerland GmbH tillsammans med sitt dotterbolag ('Alnylam', 'vi', 'vår' eller 'oss') vill förstå hur användare av sociala medier diskuterar om sjukdomar och läkemedel och tjänster som är relevanta för Alnylam-varumärket, så att vi kan ta hänsyn till allmänhetens behov i våra kommunikations- och affärsplaner.

Ibland analyserar vi sociala medier som är relaterade till vårt varumärke och övervakar användningen av våra egna sociala mediekanaler. Slutsatserna från analysen kommer att hjälpa till att forma Alnylams affärsplaner och kommunikationsstrategi.

Alnylam är starkt engagerad i att skydda din integritet och vill göra alla rimliga ansträngningar för att skydda dina personuppgifter ("Personuppgifter") i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och regler och detta sekretessmeddelande ("Meddelandet").

Uppgiftsansvarig och dataskyddsombud (“DPO”)

Alnylam är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter i detta meddelandes ändamål.

Du hittar mer information om Alnylams dotterbolag i Europa och över hela världen, samt deras etablering och kontaktuppgifter här: http://www.alnylam.com/contact-us/

Vår Alnylam EU-Dataskyddsenhet och den utsedda dataskyddsombudet (DPO) kan kontaktas via e-post på: eudataprivacy@alnylam.com

Personuppgifter, som Alnylam samlar in och källa

Vi övervakar allmänt tillgängliga medier inklusive sociala mediedata med hjälp av kommersiellt tillgängliga verktyg för medieövervakning. Uppgifterna vi får från övervakningsarbetet används för att bättre förstå offentliga diskussioner och behov angående sjukdomar och läkemedel och tjänster som är relevanta för Alnylam-varumärket.

Vi använder en extern tjänsteleverantör för att bearbeta och analysera offentliga sociala mediedata (sociala medieövervakningsaktiviteter) för vår räkning och enligt våra dokumenterade instruktioner, i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.

För att utföra behandlingen kan Alnylam till exempel använda kommersiellt tillgängliga övervakningsverktyg för sociala medier, såsom det som tillhandahålls av Sprinklr, Inc., ett amerikanskt företag med kontor på 29 West 35th Street, New York, NY 10001, USA; läs Sprinklrs sekretesspolicy för att förstå hur Sprinklr samlar in och behandlar dina personuppgifter: https://www.sprinklr.com/privacy

Behandlade uppgifter kan innehålla följande kategorier av personlig information:

 • dentifieringsdata (namn, användarnamn, användaridentifiering och geografiskt område);
 • personliga egenskaper (ålder, kön och familjestatus);
 • konsumentvanor;
 • Hobbys och intressen;
 • professionell och utbildningsmässig bakgrund
 • bilder och videor
 • all annan information som publiceras på en webbplats som analyseras eller på en tredjepartsplattform.

Den externa leverantören samlar in, analyserar och övervakar genom mediaövervakningsverktyg data från offentliga inlägg (konversationsströmmar och allmänt tillgängliga åsikter, uttalanden eller andra interaktioner och innehåll) av användare av sociala medier på olika sociala mediekanaler (som Instagram och Facebook) och spårar olika onlinekällor inklusive forum, bloggar och nyhetswebbplatser.

Uppgifterna som samlas in via medieövervakningsverktygen kan inkludera sociala mediehandtag och innehåll från inlägg som uteslutande görs offentligt tillgängliga av användarna av sociala medier själva.

Uppgifterna som samlas in av tjänsteleverantören via medieövervakningsverktygen används för att skapa insiktsrapporter som sedan delas med Alnylam. Dessa rapporter syftar till att få insikt i konversationstrender över en viss tidsperiod och inte att identifiera specifika individer.

Insiktsrapporter kommer att anonymiseras och omfattar inga personuppgifter som samlats in från medieövervakning. Enskilda citat med personlig information kan dock fångas som exempel och användas för att beskriva den allmänna inställningen till Alnylam i sociala medier och / eller för övervaknings- / granskningsändamål. Dessa citat kommer att begränsas till de personer som publicerar inlägg om Alnylam i sin yrkesmässiga egenskap (t.ex. hälso-, och sjukvårdspersonal) eller företrädare för patientföreningar) eller de från patientambassadörer.

Vi samlar inte aktivt in känsliga personuppgifter, men vi kan behandla sådan information vid övervakning av sociala medier, där sådan information ingår i sociala medieinlägg enbart för ändamål kopplade till säkerhets- och kvalitetsövervakning och rapportering enligt gällande lagar och förordningar.

Vi har satt upp strikta begränsningar för de ämnen som vi övervakar och har säkerställt att vår personal, när vi öppnar och använder den externa leverantörens databas, är bundna av tydligt dokumenterade instruktioner och sekretessskyldigheter.

Lagligheten i behandlingen

Den lagliga grunden för behandling av dina personuppgifter är Alnylams legitima intressen att skydda sina tillgångar och dess varumärke på sociala medier genom att få insikt i konversationstrender under en viss period, i den utsträckning dessa intressen inte uppvägs av de berörda registrerades rättigheter och friheter.

I den mån vi kommer att behöva samla in regelbundna eller känsliga uppgifter för säkerhetsövervakning och rapporteringsändamål, som nämnts ovan, är den lagliga grunden för den behandlingen följande:

 • behandlingen är nödvändig för att uppfylla en laglig skyldighet som den registeransvarige (Alnylam) är föremål för;
 • behandlingen avser personuppgifter som uppenbarligen offentliggörs av den registrerade; och
 • behandlingen är nödvändig på grund av allmänna intressen inom folkhälsoområdet, såsom att skydda mot allvarliga hälsorisker över landgränserna eller säkerställa höga kvalitets- och säkerhetsstandarder inom hälso- och sjukvård och läkemedel eller medicintekniska produkter, på grundval av Unions- eller medlemsstatslagstiftning som föreskriver lämpliga och specifika åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter, särskilt tystnadsplikt;
Syfte(n) med bearbetning

Alnylam behandlar personuppgifter för följande ändamål:

 • Att identifiera och bedöma vad som sägs om Alnylam och dess produkter och tjänster på offentligt tillgängligt innehåll på sociala medier för att förstå känslor, avsikter, stämning och marknadstrender och allmänhetens behov och därigenom förbättra våra tjänster och ta hänsyn till den breda allmänhetens behov i våra kommunikationer; och
 • Att mäta effektiviteten i Alnylams kommunikationsstrategi.

Alnylam ska endast använda personuppgifterna för de ändamål som anges i detta avsnitt.

Mottagare av dina personuppgifter

Alla personuppgifter som hämtas från mediaövervakningsverktyg kommer att sparas och lagras på den externa tjänsteleverantörens IT-system och applikationer och kommer inte att laddas ned till Alnylams IT-system.

Insiktsrapporter och / eller personuppgifter kan delas internt med andra Alnylam-dotterbolag världen över. Insiktsrapporter kommer att anonymiseras och kommer inte att samla in någon personlig information som samlats in från medieövervakningen. Anonyma rapporter kommer att lagras på en säker samarbetsplattform som ägs och hanteras av vår externa tjänsteleverantör.

Där insiktsrapporter och / eller personuppgifter kan delas med mottagare i tredjeländer kommer Alnylam att se till att alla lämpliga skyddsåtgärder finns och att alla tillämpliga lagar och förordningar följs i samband med sådana dataöverföringar över landgränserna. I avsaknad av tillräckligt beslut, förlitar sig Alnylam särskilt på genomförandet av lämpliga EU-standardavtalsklausuler för uppgiftsansvariga och databehandlare, som antagits av Europeiska Kommissionen, för att säkerställa en adekvat eller väsentligen likvärdig nivå av dataskydd vid överföring av personuppgifter till andra medlemsföretag i Alnylam-gruppen (inklusive i USA och Storbritannien), samt med avseende på dataöverföringar till tjänsteleverantörer, som agerar på uppdrag av och för Alnylam och andra Alnylam-partners i tredje länder . Genom att anta lämpliga skyddsåtgärder kommer Alnylam också att genomföra alla kompletterande åtgärder som kan krävas av lagstiftande myndigheter eller som kan anses nödvändiga för att säkerställa en adekvat eller väsentligen likvärdig nivå av dataskydd med avseende på de överförda uppgifterna, med beaktande av redogöra för de faktiska omständigheterna för överföringen i fråga.

Bibehållande

Personuppgifter kommer endast att lagras så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftena och respektiva skyldigheter relaterade till sådan information, för vilken de samlades in, i enlighet med lokala lagar och regler och legitima affärsbehov i enlighet med Alnylams interna politiker.

Den externa tjänsteleverantören kommer att behålla identifierbar personlig information som laddas ner från sökövervakningsverktygen för att sammanställa insiktsrapporterna.

Data som samlats in av vår externa tjänsteleverantör kommer att lagras enligt tjänsteleverantörens lagringspolitiker såväl som till Alnylams politiker och dokumenterade instruktioner.

Alla nedladdade identifierbara uppgifter kommer att granskas årligen och raderas om de inte längre uppfyller det ursprungliga syftet med insamling och bearbetning. Den externa leverantören kommer att radera sökresultaten, såväl som de automatiska säkerhetskopiorma efter utgången av respektiva kontrakten med Alnylam.

Producerade insiktsrapporter kommer att innehålla inga personuppgifter. Insiktsrapporter ska lagras i högst fem år och ska förstöras / raderas sedan.

Automatiserat beslutsfattande

Data kan ha varit föremål för automatiserat beslutsfattande av medieövervakningsverktygen för att identifiera att de faller inom en viss sökbeskrivning.

Hur Alnylam skyddar dina personuppgifter

Alnylam kommer att vidta rimliga och lämpliga fysiska, administrativa och tekniska skydd för att skydda behandlingen av personuppgifterna mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse. I detta perspektiv får uppgifterna endast användas av Alnylams personal som behöver det på grund av sitt jobb eller hierarkiska ställning, med sekretessskyldigheter, som har tilldelats en specifik roll och som har fått lämpliga driftsinstruktioner.

Dina rättigheter och hur du utövar dem

Registrerade individer i EU har vissa rättigheter som kan vara föremål för begränsningar och / eller restriktioner:

 • Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att begära information om hur dina personuppgifter behandlas och att begära en kopia av dessa personuppgifter.
 • Du har rätt att begära att eventuella felaktigheter i dina personuppgifter rättas till utan dröjsmål.
 • Du har rätt att begära att alla ofullständiga personuppgifter fylls i, inklusive med hjälp av ett kompletterande uttalande.
 • Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om det inte längre finns någon motivering för att de ska behandlas.
 • Du har rätt under vissa omständigheter (till exempel om noggrannhet bestrids) att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter där de behandlas för direkt marknadsföringsändamål.

Om du vill utöva en av ovan nämnda rättigheter, se avsnittet “Hur du hittar oss” nedan.

Om du inte får ett (snabbt) svar från Alnylam eller om du inte är nöjd med vårt svar till dig, har du också rätt att lämna in ett klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till lämplig nationell datatillsynsmyndighet; en lista över de nationella datatillsynsmyndigheterna i Europa finns här: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Ytterligare information och kontaktuppgifter

För ytterligare information om hur Alnylam samlar in och behandlar dina personuppgifter, besök vår sekretesswebbplats som finns här: https://alnylampolicies.com/

Den uppgiftsansvariges kontaktuppgifter är:
Alnylam Switzerland GmbH:
Grafenauweg 4, 6300 Zug, Schweiz
info@alnylam.com
+41 41 561 3500

För att utöva dina rättigheter eller begära ytterligare information kan du kontakta vår EU-Dataskyddsenhet och Dataskyddsombud via e-post på eudataprivacy@alnylam.com eller skriftligt på nedanstående adressen

EU-Privacy Office (EU-Dataskyddsenhet):
ALNYLAM Switzerland GmbH
OBS: Juridisk avdelning
Adress: Grafenauweg 4.600 Zug, Schweiz
Tlf: +41 41561 3500

Observera att du också kan fylla i detta formulär för begäran som registrerad person.

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter har missbrukats eller misshandlats kan du också lämna in ett klagomål till Federal Data Protection and Information Commissioner-på svenska: Federal Ledamot för Dataskyd och Information- (FDPIC); FDPIC kan kontaktas på:

Federal Data Protection and Information Commissioner: (på svenska: Federal Ledamot för Dataskydd och Information).
Feldeggweg 1, CH – 3003, Bern, Schweiz
+41 (0)58 462 43 95
info@edoeb.admin.ch

Varje klagomål till den Federala Ledamoten för Dataskydd och Information påverkar inte din rätt att söka prövning genom domstolarna.

Du kan också kontakta den behöriga dataskyddsmyndigheten i ditt hemland eller din arbetsplats om du är bosatt i EU / EES. Information och kontaktuppgifter för de behöriga myndigheterna finns på EDPB’s webbplats Members | European Data Protection Board (europa.eu) (på svenska: Europeiska Dataskyddsnämnden).